İhale esnasında isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri açıklanır mı?

Özet

İhale esnasında isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri açıklanır mı?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale esnasında isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri açıklanır mı?

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

4734 Sayılı Kanun “Tekliflerin alınması ve açılması başlıklı 36'ncı maddesinde; ...İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır."  denilmekte, 

Tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37'nci maddesinde ise; "İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; İhale komisyonunca ilk değerlendirmede var yok kontrolü yapıldıktan sonra yaklaşık maliyeti ve isteklilerin teklif ettikleri tekliflerin toplam tutarı açıklanır, kısımlı ihale ise her aşamada isteklinin ilgili kısma verdiği teklifleri açıklanır. İsteklilerin tekliflerinde sundukları birim fiyat teklif cetveli açıklanamaz. Açıklanmamasının sebebi de isteklinin verdiği teklif içerisindeki kalemler diğer ihalelere de verdiği teklifler için emsal teşkil edebileceğinden ticari sır niteliğinde sayılır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap