ihale üzerinde kaldıktan sonra vergi borcu ödense ve vergi borcu yoktur belgesi alınsa sıkıntı olur mu?

Özet

Üstat, ihaleye katıldık ancak vergi borcunu ödemeyi unutmuşuz! bu borcu ihaleden iki gün sonra ödedik! İhalede kesinleşen ihale kararı yayınlanmadı ancak teklif edilen fiyatlara göre ihale üzerimizde kalacak sözleşme imzalamaya davet edildiğimizde borcu yoktur belgesi istenecek, elden vergi borcu yoktur talep etsek ihale tarihi itibariyle borcu yoktur alabilir miyiz veya nasıl bir yol izlemeliyiz. teşekkürler!!


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstat, ihaleye katıldık ancak vergi borcunu ödemeyi unutmuşuz! bu borcu ihaleden iki gün sonra ödedik! İhalede kesinleşen ihale kararı yayınlanmadı ancak teklif edilen fiyatlara göre ihale üzerimizde kalacak sözleşme imzalamaya davet edildiğimizde borcu yoktur belgesi istenecek, elden vergi borcu yoktur talep etsek ihale tarihi itibariyle borcu yoktur alabilir miyiz veya nasıl bir yol izlemeliyiz. teşekkürler!!

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Kamu İhale Genel Tebliğine göre, yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilmektedir.

İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İsteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

ç) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

Bu anlamda ihalede  sizin teklif mektubunuzda taahhüt ettiğiniz şekilde ihale tarihi itibariyle 5.000.- TL ‘yi aşan vergi borcunuzun bulunmaması gerekmektedir. Eğer var ise verdiğiniz belgelerden idarece bu sınırı aşan şekilde vergi borcunuzun olduğu tespit edilir ise geçici teminat gelir kaydedilir ancak yasaklama hükümleri uygulanmaz.. Sözleşme imzalanmaması durumunda ise geçici teminat gelir kaydedilerek istekli hakkında ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır.

Kolaylkılar dliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap