İhaleye esas uygulama projesinde yer alan, ancak mahal listesinde yer almayan imalata ait bedelin sözleşme bedelinden düşülmesi gerektiği hk.(YFK 2014/36)

Özet

Yüklenicinin, proje üzerinde yer alan “..+ 90 cm doğal granit (özel 9)” imalatını da dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, başka bir ifade ile bu imalatın teklif bedele dahil olduğu, yapımından vazgeçilmesi halinde birim fiyatının, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesi hükümlerine göre yüklenici ile birlikte yapılarak bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, bunun yerine yapılacak imalata ait fiyatın da aynı usul ve esaslara göre yapılarak yükleniciye ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2014/36

Karar Tarihi : 26/06/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

. Başkanlığı tarafından ihale edilen, “. Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, 27.05.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, uygulama projesinde bazı duvarlarda gösterilen 90 cm doğal granit kaplamanın yaptırılmadığı, bedelinin kesilmek istenmesi üzerine yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşlerimizin bildirilmesi talep edilmektedir.

III – İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Talebe ilişkin konu hakkındaki,

Yüklenicinin görüş ve talebi;

İşin uygulama projesinde, binanın tüm duvarlarına 90 cm yüksekliğinde Özel 9 pozundan doğal granit duvar kaplaması yapılmasının yazıldığı, sadece merdiven mahallinde yer alan imalatlar yaptırılarak bedelinin ödendiği, yaptırılmayan imalatlardan dolayı kendisinin hiçbir kusurunun bulunmadığı, onaylı iş programı dışında gerçekleşen bu durumdan dolayı hakedişinden kesinti yapılmaması,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

Mimari uygulama projesinde bazı mahallerin duvar kaplamalarında 90 cm doğal granit imalatının gösterildiği, ihale aşamasında yüklenicinin ihale dokümanlarını görerek teklifini verdiği ve yaptırılmayan imalatın bedelinin kesilmesine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin, sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ”

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve buna ilişkin mahal listelerine dayalı olarak verdiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği konusunda duraksamaya mahal bir husus bulunmamaktadır.

İdare yazısı ekinde gönderilen işe ait mimari uygulama projesi, kesit ve görünüşlerde pek çok mahalde, “duv: plastik boya (25.048-3) + 90 cm doğal granit (özel 9)” imalatının yer aldığı, mahal listesinde ise sadece M1 merdiveninde “Özel 9 doğal granit duvar kaplaması” imalatına yer verildiği görülmektedir.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde bu tür anlaşmazlıkların yaşanmaması için ihaleye esas uygulama projesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan;

“Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi ifade eder” tanımına uygun nitelikte bir proje olması gerekmektedir.

Mahal listelerinin uygulama projelerine dayalı olarak hazırlanması, uygulama projesine göre yapılması gereken bir imalata mahal listesinde yer verilmemesinin uygun olmadığı, uygulama projesi ile mahal listesi arasında bir çelişki olması durumunda, sözleşme ve eklerinde bu konular ile ilgili bir düzenleme var ise bunlara başvurulabileceği, bunun mevcut olmaması ve projenin eksiksiz ve kusursuz olması durumunda, ihaleye esas projenin dikkate alınmasının gerekli olacağı bilinen bir husustur. Bu sebeple yüklenicinin, proje üzerinde yer alan “..+ 90 cm doğal granit (özel 9)” imalatını da dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, başka bir ifade ile bu imalatın teklif bedele dahil olduğu, yapımından vazgeçilmesi halinde birim fiyatının, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesi hükümlerine göre yüklenici ile birlikte yapılarak bedelinin sözleşme bedelinden düşülmesi, bunun yerine yapılacak imalata ait fiyatın da aynı usul ve esaslara göre yapılarak yükleniciye ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin “. Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Genel Onarım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konular, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

İhaleye esas uygulama projesinde yer alan, ancak idaresince yapımından vazgeçilen 90 cm doğal granit (Özel-9) imalatına ait bedelin sözleşme bedelinden düşülmesi, bunun yerine yapılacak imalata ait bedelin yükleniciye ayrıca ödenmesi gerektiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 26/06/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap