İhaleye katılmadan önce hakkında kamu davası açıldığının ve bu suretle ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun ilgiliye yasal yollarla tebliğ edilip edilmemesi geçerli kabul edilebilir mi?

Özet

Danıştay 13. Dairesince alınan 30.11.2012 tarih ve E:2012/2987, K: 2012/3475 sayılı kararla; “…4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesinden sonra bu kişilerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları; anılan gerçek veya tüzel kişilerin, bu durumu bilmelerine rağmen ihalelere girmeleri […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince alınan 30.11.2012 tarih ve E:2012/2987, K: 2012/3475 sayılı kararla;

“…4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesinden sonra bu kişilerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları; anılan gerçek veya tüzel kişilerin, bu durumu bilmelerine rağmen ihalelere girmeleri halinde haklarında Kanun'un 11. maddesinin son fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma ve teminatın irat kaydedilmesi işlemlerinin tesis edileceği açık olmakla birlikte; hakkında açılan kamu davasına rağmen ihaleye katılan isteklinin geçici teminatının irat kaydedilebilmesi için durumun istekli tarafından bilinmesi gerektiğinden, ihaleye katılmadan önce hakkında kamu davası açıldığının ve bu suretle ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun ilgiliye yasal yollarla tebliğ edilip edilmediğinin veya ilgilisince bu durumun bilinip bilinmediğinin belirlenmesi, anılan yaptırıma tabi tutulacak olan ilgilinin sorumluluğunun belirlenmesi açısından önem kazanmaktadır.

Öte yandan; Kanun'un 59. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, hakkında kamu davası açılmasına karar verilenlerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı yönündeki kural uyarınca, hakkında açılmış bir kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Başka bir anlatımla; ilgililerin, haklarında açılan kamu davasından haberdar olup olmamaları, geçici teminatın irat kaydı ve yasaklama gibi yaptırımların uygulanmasında değerlendirilecek olup, durumun ihale dışı bırakılmaya herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkta, anılan kamu davasının görüldüğü Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kamu davasının açıldığının sanık M…M… P…'a tebliğ edildiğine ilişkin dosyada bilgi bulunmadığının bildirilmesi karşısında, ilgilinin hakkında kamu davası açıldığından ve bu sebeple kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğundan haberdar olduğunun kabulüne hukuken imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan; ihaleyi yapan idarece, hakkında kamu davası açılan ilgilinin de aralarında bulunduğu isteklilerin yasaklı olup olmadığına ilişkin yapılan sorgulamada, anılan şahsa ait herhangi bir yasaklılık kaydı bulunmadığı bilgisine ulaşıldığından, açılan kamu davasının Cumhuriyet Savcılığı'nca ilgilinin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumu'na da bildirilmediği görülmektedir.

Bu itibarla; davacının pilot ortak sıfatı taşıdığı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemin teminatın irat kaydedilmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı idari Yargılama Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 05.06.2012 tarih ve E:2011/2565, K:2012/954 sayılı kararının bozulmasına…”  karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap