İlk üç sıradaki tekliflerinin değerlendirme dışı kalması sonucu isteklinin kalması teklifin diğer tekliflerden daha yüksek olması nedeniyle kamu zararının doğacağı düşüncesiyle ihalenin iptaline karar verilebilir mi?

Özet

İhalede ilk üç sıradaki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı kalması durumunda tek istekli olarak davacı şirketin kalacağı ve davacının teklifinin diğer tekliflerden daha yüksek olması nedeniyle kamu zararının doğacağı düşüncesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinin kamu yararına ve hizmet gereklerine de uygun olduğu hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Danıştay 13. Dairesinin 15.02.2013 tarihli ve E:2012/1978, K:2013/354 sayılı kararı ile

      “…Dosyanın incelenmesinden, 16.11.2011 tarihinde yapılan ihalede 7 adet doküman alındığı, 5 isteklinin teklif sunduğu, isteklilerden birinin teklifinin şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda 4 geçerli teklifin kaldığı, ihalede aynı teklif bedelini sunan ilk üç sıradaki isteklilerin Kamu İhale Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünü kullanarak hesapladığı asgari işçilik maliyeti olan 918.280,24-TL tutarında teklif verdikleri, fiyat dışı unsurlar değerlendirilerek A… Servis Otomasyon Tem. Gıda Sağlık Hizm. Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak davacı şirketin şikâyeti üzerine idarece yapılan incelemede, işçilik hesaplama modülü tarafından asgari ücretin %95 fazlası ödenecek olan personelin ulusal bayram ve genel tatil günü hesabında modül tarafından (2.042,55/30=68,085) 68,085.-TL olan birim fiyatın 68,09.-TL’ye tamamlanması gerekirken 68,08.-TL olarak aşağıya çekilmesi sonucunda 70 kuruşluk bir eksik hesaplamanın yapıldığı, ancak bu durumdaki üç teklifi ile davacı şirketin teklifi arasında 39.836,00.-TL fiyat farkı bulunması nedeniyle kamu zararı doğacağı düşüncesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, davacının itirazen şikayet başvurusunun ise dava konusu Kamu İhale Kurulu kararıyla reddedildiği anlaşılmaktadır.

      Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.1. maddesinde 20.08.2011 tarihinde yapılan değişiklikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde değerlendirilmesinde sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanırken işçilik hesaplama modülü kullanılacağına ilişkin ibare madde metninden çıkarılmış ve Tebliğ’in 79.7. maddesinde Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan işçilik hesaplama modülüne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabileceğine yer verilmiş ise de, hukuk devletinde idarenin ilgililerin yararlanması amacıyla getirdiği imkanların kullanılmasının, ilgililerin aleyhine bir durum oluşturmaması gerektiği açık olup, idareye güven ilkesi gereği, idari işlemlerin doğruluğunu kabul ederek hareket eden tarafların bundan dolayı mağduriyet yaşamamaları gerekmektedir. Olayda ise, Kamu İhale Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünü kullanarak asgari işçilik maliyeti tutarında teklif sunan isteklilerin, kendi kusurlarından kaynaklanmayan bu durum nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihaleye devam edilmesi halinde mağdur olacakları açıktır. Bununla birlikte, anılan isteklilerin verdikleri tekliflerin bu haliyle kabulü mümkün olmadığı gibi, teklifin idarece düzeltilmesine ya da teklifin içeriğine müdahale edilmesine olanak tanıyan herhangi bir mevzuat hükmü de bulunmamaktadır. Kaldı ki, ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyet hesaplanırken de aynı işçilik hesaplama modülünün kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, gerek yaklaşık maliyet hesabında aynı modülün kullanılması, gerekse isteklilerin tekliflerini etkileyen hesaplama hatasının temel ihale ilkelerini zedelediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptaline ilişkin işlem hukuka uygun bulunmaktadır.

      Öte yandan, ihalede ilk üç sıradaki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı kalması durumunda tek istekli olarak davacı şirketin kalacağı ve davacının teklifinin diğer tekliflerden 39.836,30 TL daha yüksek olması nedeniyle kamu zararının doğacağı düşüncesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi karşısında, idarenin ihaleyi iptal etme konusundaki takdir yetkisinin kamu yararına ve hizmet gereklerine de uygun olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

      Bu durumda, ihalenin iptali üzerine davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

      Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. idare Mahkemesi'nin 09.05.2012 tarih ve E;2012/59, K:2012/806 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine”karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap