İnternet bankacılığı kullanarak EFT yoluyla geçici teminat yatıran ancak makbuzu koymayan istekli elenir mi?

Özet

Kanun hükümlerinden teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması ve bunun karşılığında bir makbuzun alınarak isteklilerce söz konusu makbuzun geçici teminat karşılığında teklifi ile birlikte idareye sunulması şartının, geçici teminat bedelinin idare hesabına “Geçici Teminat” adı altında yatırılmasını ve idarece gerek görüldüğünde söz konusu geçici teminat tutarının gelir kaydedilebilme imkanını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce inceleme konusu ihale için teklifi ile birlikte idareye bir dekontun verildiği, her ne kadar söz konusu dekontun internet çıktısı olup asıl belge olmadığı anlaşılmakta ise de idarece dekontta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edildiği, bu anlamda verilen internet çıktısının gerçek bir belge olduğu, ayrıca söz konusu dekonttan 5.000,00 TL’lik bedelin geçici teminat için yatırıldığı, bu tutarın da isteklinin teklif bedelinin % 3’ünden az olmadığı, bu haliyle geçici teminatın gelir kaydedilmesi koşulunun oluşması halinde de idarece bu tutarın gelir kaydedilmesine engel bir durumun olmadığı da anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2013/043

Gündem No

: 34

Karar Tarihi

: 19.06.2013

Karar No

: 2013/UY.I-2545

 

Şikayetçi: 

P…lat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ORHANİYE MAH. İSMET ÇATAK CAD. EREN SİTESİ 1. BLOK NO : 113 MUĞLA 

İhaleyi Yapan Daire: 

Muğla İl Özel İdaresi, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. 004 48100 MUĞLA 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

20.05.2013 / 17457 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/30600 İhale Kayıt Numaralı "Muğla Merkez Anadolu Lisesi Onarımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Muğla İl Özel İdaresi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 09.04.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muğla Merkez Anadolu Lisesi Onarımı” ihalesine ilişkin olarak P…lat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 03.05.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.05.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.05.2013tarih ve 17457sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/1888sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye iştirak eden T…mel Yapı End. Yapı İnş. Ltd. Şti. Firması'nın İdari Şartname'nin 7.1.ç, 26.4 ve 28.2 maddeleri gereğince ihale konusu iş adına düzenlenmiş geçici teminat mektubunu, banka dekontu veya vezne alındısı yerine internet bankacılığı kullanarak EFT yoluyla nakit teminat olarak yatırdığı ve karşılığında alındı makbuzu aslını koyamadığından dolayı ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            09.04.2013 tarihinde yapılan ihaleye teklif veren isteklilerden T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici teminat olarak İnternet Bankacılığı yolu ile Yapı Kredi Bankasından, idarenin Halk Bankasında bulunan hesabına EFT yapıldığı ve ihale zarfına da bu EFT işlemine ait internet bankacılığı bilgisayar çıktısının konulduğu ihale komisyonu tarafından tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan EFT’nin idarenin hesaplarına ihale tarih ve saatinden önce geçip geçmediği ile ilgili olarak idarece İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden resmi yazı ile banka hesaplarına ilişkin ekstreler talep edilmiş, ilgili müdürlükten alınan belgenin tetkiki ile de, T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Geçici Teminat Bedeli karşılığında yapılan EFT’nin, 09.04.2013 günü saat:09:34’de idare hesaplarına geçmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılmış olan EFT’nin kurum hesaplarına ihale gün ve saatinden önce geçmiş olduğunun tespit edilmesi ve idare tarafından gerek ilanda ve gerekse idari şartnamede, İnternet Bankacılığı kullanılarak EFT yolu ile yapılacak nakit Geçici Teminat yatırılması ile ilgili işlem hakkında bir düzenleme yapılmamış olması ve İnternet Bankacılığı yolu ile yapılan EFT işlemlerine ilişkin belgelerin aslının sunulmasının mümkün olmaması da dikkate alınarak sunulmuş olan belgenin kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

            Buna göre 09.04.2013 tarihinde yapılan ihaleye 7 istekli tarafından teklif verilmiş olup 7 isteklinin teklifi de geçerli kabul edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:” başlıklı alt maddesinin (ç) bendinde “Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.” şeklinde düzenleme yapılarak ihaleye teklif veren isteklilerden yeterlik kriteri olarak geçici teminatın da verilmesi istenmiş olup söz konusu geçici teminatın, geçici teminat mektubu şeklinde olabileceği veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların da kabul edilebileceği belirtilerek geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması istenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” şeklinde,

 

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 06.08.2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

 

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.”şeklinde,

 

“Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde “27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

 

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

 

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

 

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

 

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”şeklinde ve

 

“Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde ise “28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.

 

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelere göre isteklilerin ihaleye katılabilmek için geçici teminat vermeleri gerektiği, söz konusu geçici teminatın bankalar tarafından verilen teminat mektubu, tedavüldeki Türk parası veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler olabileceği, teminat mektupları dışındaki teminatların İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur…” hükmü gereğince T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üzerinde “2013-30600 ihale kayıt numaralı iş geçici teminat bedeli” ifadesi yazılı Muğla İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılmış 5.000,00 TL tutarlı bir dekontu teklifi ile birlikte idareye verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü gereğince T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yatırılan 5.000,00 TL’nin anılan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin % 3’ünden az olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un  “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde yer alan “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

 

a)  Tedavüldeki Türk Parası.

 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

 

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur…”hükmü gereğince, T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tedavüldeki Türk parası ile idare hesabına bir bedelin yatırıldığı, idarece de söz konusu paranın idare hesaplarına ihale saatinden önce geçtiği teyidinin de yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun hükümlerinden teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması ve bunun karşılığında bir makbuzun alınarak isteklilerce söz konusu makbuzun geçici teminat karşılığında teklifi ile birlikte idareye sunulması şartının, geçici teminat bedelinin idare hesabına “Geçici Teminat” adı altında yatırılmasını ve idarece gerek görüldüğünde söz konusu geçici teminat tutarının gelir kaydedilebilme imkanını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; T…mel Yap. End. Tem. İnş. Sağ. Gıda Hiz. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce inceleme konusu ihale için teklifi ile birlikte idareye bir dekontun verildiği, her ne kadar söz konusu dekontun internet çıktısı olup asıl belge olmadığı anlaşılmakta ise de idarece dekontta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edildiği, bu anlamda verilen internet çıktısının gerçek bir belge olduğu, ayrıca söz konusu dekonttan 5.000,00 TL’lik bedelin geçici teminat için yatırıldığı, bu tutarın da isteklinin teklif bedelinin % 3’ünden az olmadığı, bu haliyle geçici teminatın gelir kaydedilmesi koşulunun oluşması halinde de idarece bu tutarın gelir kaydedilmesine engel bir durumun olmadığı da anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap