İş artışı kapsamında yaptırılan imalatlara fiyat farkı verilmesinde esas alınacak “İndeks Sayıları” hakkında (YFK)

Özet

Mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu yükleniciye süre verilerek iş bitiminin uzatılması halinde, bu duruma göre yapılacak onaylı revize iş programına göre yalnız uzatılan süredeki iş kalemlerine, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların” Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler” başlıklı 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla fiyat farkı verilebileceği ve To temel indeksinin de sözleşmesine göre tanzim olunan onaylı ilk iş programına göre işin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin alınacağı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2012/14

Karar Tarihi : 29/02/2012

I- GİRİŞ

… Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … Deposu Yapımı” işi ile ilgili olarak görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin, 23/01/2012 tarihli ve B.0.42.MKE.0.80.00.074/755-03-14/316 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilerek 01/02/2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ …Fabrikası Deposu Yapımı” işinin yürütülmesi sırasında, iş artışı kapsamında yaptırılan imalatlara fiyat farkı verilmesinde esas alınacak “İndeks Sayıları” hakkında yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Sözleşmenin 14 üncü maddesinden doğan fiyat farkının hesaplanarak taraflarına ödenmesi taleplerinin, idaresince kesin hesapların yapımı sırasında dikkate alınmasının gerektiği, ancak kesin kabul yapıldıktan sonra yapı denetim görevlileri tarafından tanzim edilen yeni fiyat farkının idaresince onaylanmadığı, bu nedenle mağdur olduklarını belirterek konunun Kurulumuzca değerlendirilmesinin talep edildiğine,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

Söz konusu işin ihaleden sonra idarelerince yerinin değiştirildiği, bu nedenle uygulama projelerinde değişiklik yapıldığı, proje değişikliğinde geçen süre ile artan ve azalan iş kalemlerine ait süre uzatımı verildiği, uzatılan süre dikkate alınarak revize iş programı yapıldığı, sözleşmesinde belirtildiği şekilde artan iş miktarları ve uzatılan süreye göre fiyat farkı verilebileceği, ancak yüklenicinin işin tamamına temel indeksler dikkate alınarak fiyat farkı verilmesini talep ettiği, bu hususun sözleşmesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara uygun olmadığına,

İlişkin bulunmaktadır.

Bilindiği üzere,

İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde;

14.2.    Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24/12/2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.

14.3.Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmü,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların, “Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler” ” başlıklı 12 nci maddesinde;

“İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Belirtilen hükümler birlikte dikkate alındığında;

Bahis konusu işe ait sözleşmede fiyat farkı verilmesinin öngörülmediği, ancak mücbir sebeplerle ya da idarenin kusuru sonucu süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş gruplarına fiyat farkı verilmesi ön görülerek taahhüt altına alındığı ve tarafları bağladığı hususları açıktır.

Bu itibarla, bahis konusu işte, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu yükleniciye süre verilerek iş bitiminin uzatılması halinde, bu duruma göre yapılacak onaylı revize iş programına göre yalnız uzatılan süredeki iş kalemlerine, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların” Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler” başlıklı 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla fiyat farkı verilebileceği ve T0 temel indeksinin de sözleşmesine göre tanzim olunan onaylı ilk iş programına göre işin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin alınmasının gerektiği açıktır.

IV- KARAR

Anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edilerek sözleşmeye bağlanan bahis konusu işle ilgili konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

Bahis konusu işte, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu yükleniciye süre verilerek iş bitiminin uzatılması halinde, bu duruma göre yapılacak onaylı revize iş programına göre yalnız uzatılan süredeki iş kalemlerine, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların” Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler” başlıklı 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla fiyat farkı verilebileceği ve T0 temel indeksinin de sözleşmesine göre tanzim olunan onaylı ilk iş programına göre işin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin alınmasının değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden 29/02/2012 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap