İş artışı onayı nasıl alınır? Örnek iş artışı onayı

Yayın Tarih: 28.12.2015 08:12
Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı ihale yaptık. Sözleşmeyi imzaladık, 20 personel için ihale yapıldı. Ancak sözleşmeden sonra idare olarak 20 kişinin yetmediğine kanaat getirdik, iş artışı kapsamında neler yapabiliriz? Prosedürü nasıldır?


Personel çalıştırılmasına dayalı ihale yaptık. Sözleşmeyi imzaladık, 20 personel için ihale yapıldı. Ancak sözleşmeden sonra idare olarak 20 kişinin yetmediğine kanaat getirdik, iş artışı kapsamında neler yapabiliriz? Prosedürü nasıldır?


Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Cevabımız

Kamu İhale genel Tebliğinin 26'ncı maddesine göre;

"4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir.

Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.

26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” düzenlemesine göre;

Birim / birimlerden iş atışına konu eleman talepleri alınır.

Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan iş ile ilgili sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar iş artışı yapılabilir, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde yapılması gerekmekte olup çalıştırılan işçi sayısının %20 si anlamına gelmemektedir.

Aynı Husus personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için de geçerlidir.


Örnek İş Artışı Onayı

T.C.

… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

... Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı    :                                                                                                        …./…/2015 

Konu : Zorunlu İş Artışı

BAŞKANLIK MAKAMINA

            Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 450 kişilik personel Hizmeti Alımı İhalesi 05/11/2014 tarihinde yapılmış ve … tarihinde ile sözleşme imzalanarak … tarihinde işe başlatılmıştır.

            … Müdürlüğünün …. tarih ve .. sayılı yazıları ile … Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazılarında Müdürlükleri bünyesinde yeni hizmete giren ve girecek olan birimlerinde çalıştırılacak personeller ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup buna bağlı olarak diğer müdürlüklerimizde de personel ihtiyacı olacaktır.

Belediyemiz birimlerinin hizmete giren ve girecek olan birimlerinde çalıştırılacak personel ihtiyaçlarının  karşılanabilmesi için 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 24.maddesi ve Tip Sözleşmenin 29.1 maddesinde  Ön görülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde işin; Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilin de, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir amir hükmü yer almaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde Belediyemiz birimlerinin hizmete giren ve girecek olan birimlerinde çalıştırılacak personel ihtiyaçlarının yürütülebilmesi için … -… tarihleri arasını kapsayan 450 kişilik personel hizmeti alımı ihalesinin sözleşme bedelinin % 20’sini aşmayacak bir şekilde iş artışına gidilmesi hususunu;

            Tensiplerinize arz ederim.

Destek Hizmetleri Müdürü

“ O L U R “

…/…/2015

Başkan a.

Belediye Başkan YardımcısıİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap