İş Denetleme belgesinin hangi kısımlarının ne kadar hesaplanacağına ilişkin ÖRNEK KARAR

Özet

Toplantı No : 2015/029 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 06.05.2015 Karar No : 2015/UY.III-1290   Şikayetçi:  T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı  İhaleyi Yapan Daire:  İ… Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü  Başvuru Tarih ve Sayısı:  20.02.2015 / 15989  Başvuruya Konu İhale:  2014/164074 İhale Kayıt […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/029

Gündem No

: 43

Karar Tarihi

: 06.05.2015

Karar No

: 2015/UY.III-1290

 

Şikayetçi: 

T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

İ… Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

20.02.2015 / 15989 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/164074 İhale Kayıt Numaralı "Avrupa Yakası 5,Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım Onarım, Görüntüleme Ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Apt. No: 1/3 Dikilitaş Beşiktaş/İ…

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İ… Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ),

Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: 7 34060 Eyüp/İ…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/164074İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 5. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım, Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İ… Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 08.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa Yakası 5. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım, Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 09.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.02.2015 tarih ve 15989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

           1) A…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Es…t İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, istekli tarafından sunulan ve A…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Es…t İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı A…l İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin % 51 ortağı Ö… Doğan'a ait olan iş deneyim belgesinin yeterli görülmemesinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı,  idare tarafından söz konusu belgeyi düzenleyen İSKİ Atıksu Dairesi Başkanlığından yol inşaatına ait imalat bedellerinin ayrılmasının istendiği, anılan idarece yol inşaat bedellerinin 3.316.813,71 TL olduğunun hesaplandığı, normalde İSKİ Atıksu Dairesinin yaptırdığı işlerin Kanalizasyon Şebekeleri olduğu, bu işlerin "A) Altyapı İşleri IV. Grup İçmesuyu ve Kanalizasyon İşleri" kapsamına girdiği kanalizasyon hatlarının neredeyse tamamının yollardan geçtiği, bu kapsamda yapılan kazı, dolgu, beton, asfalt, bordür, tretuvar imalatları ve diğer işlerin ne kadarının yol ne kadarının kanal için yapıldığının ayrıştırılamayacağı, zira normal kanalizasyon hatlarında bu imalatların zaten yapıldığı, belirtilen nedenlerden dolayı istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin yeterli olduğu, kaldı ki bu iş kapsamında yapılan toplam imalatın oranına göre yapılan üst yapı işlerinin oranı büyük değilse ayrıştırılmaması gerektiği, ayrıca iş deneyim belgesinde geçen ve iş deneyimine ilave edilen idare malı malzeme tutarının hakedişlerden belgeye doğru geçirilip geçirilmediğinin de kontrol edilmesi gerektiği,

 …

 

                      Yukarıda yer verilen hususlardan dolayı tekliflerinin sınır değerin altında kalarak değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun sonucunda ihalenin kamu zararı oluşabilecek şekilde yüksek bir teklif sunan başka bir istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

            1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

            2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

            …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(8) Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

(14) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(15) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(16) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “…        (5) İdare tarafından yükleniciye verilen ve işin imalatında fiilen kullanılan malzeme bedelinin yarısı, malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 6’ncı bölümünün “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(4) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde AIV grubu işler “IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

1.Kanalizasyon şebekeleri

2.Yağmursuyu şebekeleri

3.İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4.Mikrotünel işleri” olarak açıklanmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

…”düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a)  Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan  AIV gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan incelemede, A…l  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Es..t  İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığında A…l  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin % 51’lik hisse oranı ile pilot ortak konumunda Es..t  İnş. Ltd. Şti.nin ise % 49’luk hisse oranı ile özel ortak konumunda bulunduğu, anılan istekli tarafından söz konusu ihaleye 9.275.600,00 TL tutarında teklif sunulduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla ise aynı istekli tarafından A…l  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin % 51 ortaklık hisse oranına sahip olan Ö… Doğan’a ait iş deneyim belgesi (iş denetleme) ve Es..t  İnş. Ltd. Şti.nin % 52 ortaklık hisse oranına sahip olan M… N… Ekiz’e ait iş deneyim belgesinin (iş denetleme) sunulduğu görülmüştür. Sunulan belgelerden Ö… Doğan’a ait iş deneyim belgesi üzerinde yapılan incelemede, söz konusu belgenin “Avrupa Yakası 9.Kısım Atıksu kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islah İnşaatı” işi için İ… Büyükşehir Belediye Başkanlığı İ… Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, işin ilk sözleşme bedelinin 26.168.875,00 YTL, toplam sözleşme bedelinin 31.402.650,00 YTL, sözleşme tarihinin ise 15.02.2006 olduğu, Ö… Doğan’ın anılan işte saha mühendisi olarak 10.03.2006 – 05.04.2008 tarihleri arasında görev yaptığı, görev yaptığı dönem boyunca işin gerçekleşen tutarının 31.352.453,54 YTL olduğu, dolayısıyla belge tutarının da 31.352.453,54 YTL olduğu ve projenin uygulanması esnasında saha mühendisi olarak görev yapan 2 (iki) kişi olduğu için Ö… Doğan’ın hissesine düşen tutarın 15.676.226,77 YTL olduğu görülmüştür. Bununla birlikte belgeye konu işte uygulanan yapı tekniği incelendiğinde söz konusu işte başvuruya konu ihalede yeterlilik kriteri olarak belirlenen ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIV grubu işlerinden farklı işlerin yer aldığı anlaşılmıştır. (Örneğin, yol yapımı kapsamındaki işler) Bundan dolayı, belge tutarının tamamının ihalede yeterlilik belgesi olarak kullanılamayacağı, belgeye konu ihale kapsamında yapılan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIV grubu işlerinden sayılan işlerin ayrıştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun gerçekleştirilmesi amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğünden belgeye konu işlerin ne kadarlık kısmının AIV grubu işler içerisinde yer aldığının ayrıştırılarak bildirilmesi istenmiş olup, İSKİ Genel Müdürlüğünden gelen cevap yazısında toplam sözleşme bedeli 31.402.167,84 TL olan işin 27.507.355,07 TL’lik kısmının AIV grubu işlerden olduğu geriye kalan 3.894.812,77 TL’lik kısmının ise yol yapım işi vb. gibi AIV grubundan olmayan işlerden oluştuğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, İSKİ Genel Müdürlüğünden söz konusu belgeye konu işte idare tarafından sağlanan malzeme tutarlarının ne kadar olduğuna ilişkin gönderilen belgede malzeme tutarının 3.358.014,33 YTL olduğu ve bu miktarın incelemeye konu iş deneyim belgesine doğru aktarıldığı görülmüştür. Buna göre söz konusu belgenin ihalede yeterlilik belgesi olarak kullanılabilecek ve Ö… Doğan’ın hissesine düşen tutarının (31.352.453,54 TL – 3.894.812,77 TL + 1.679.007,17 TL) / 2 = 14.568.323,97 TL, güncel halinin 28.030.626,97 TL olduğu, iş deneyim belgesi olarak iş denetleme belgesi sunulduğu için bu tutarın beşte bir oranına tekabül eden miktarın yani 5.606.125,39 TL’nin yeterlilik olarak alınması gerektiği, alınması gereken bu tutarın ise pilot ortak A…l  İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanması gereken 5.936.384,00 TL’den düşük olduğu için söz konusu belgenin yeterli olmadığı tespit edilmiş ve başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

                …

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, hesaplanan sınır değerin (8.594.803,71 TL) üzerinde teklif sunan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap