İşletme kayıt belgesinin istekli adına olması gerekir mi?

Yayın Tarih: 09.12.2015 11:12
Özet

Yemek Hizmet Alımı ihalesinde şartnamede, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi" istenmiştir. Fakat ihaleye katılan istekli, kendi şirketi adına değil de sözleşme yaptığı lokantalara ait işletme kayıt belgesi sunmuştur. Bu belge nin kendi adına düzenlenmiş olması mı gerekir? yoksa sözleşme yaptığı lokantalara ait olması geçerli olur mu?


Yemek Hizmet Alımı ihalesinde şartnamede, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi" istenmiştir. Fakat ihaleye katılan istekli, kendi şirketi adına değil de sözleşme yaptığı lokantalara ait işletme kayıt belgesi sunmuştur. Bu belge nin kendi adına düzenlenmiş olması mı gerekir? yoksa sözleşme yaptığı lokantalara ait olması geçerli olur mu?


Üst Konuları: İşletme Kayıt Belgesi

Cevabımız

17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde işletme kayıt belgesi “… c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge” olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde, “… (4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 17.11.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt ve onay belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt ve onay belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer…” hükmünün yer aldığı, ancak 10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle söz konusu hükmün ilga edildiği belirlenmiştir.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında işletme kayıt belgelerinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olacağı, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme kayıt belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğinin hüküm altına alındığından İşletme kayıt belgesinin isteklinin kendi adına olması gerekmektedir,sözleşme yaptığı lokantalara ait olması durumunda geçerli olmayacaktır.

Konuyla ilgili Örnek KİK Kararları aşağıda yer almaktadır.


Toplantı No

: 2015/069

Gündem No

: 14

Karar Tarihi

: 25.11.2015

Karar No

: 2015/UH.III-3131

Şikayetçi: 

…Yemek Oto. İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Dr. N.Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

18.09.2015 / 78074 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/93077 İhale Kayıt Numaralı "27 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

…….

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin, ihale dosyasında sunmuş oldukları İl Tarım Müdürlükleri tarafından verilen işletme kayıt belgelerinin ticaret sicil gazetelerindeki ve faaliyet belgelerinde belirtilen adreslere ait olmadığı, yemek üretimi ve sunumunu kapsayan bir belge olmadığı, mutfağını kullandığı kurum veya kuruluş adına alınan işletme kayıt belgeleri olduğu, kendi tesislerine ait olmayan belgeyle teklif verildiğinden tekliflerinin geçersiz olduğu, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi A… Gıda Temizlik ve Bakım Med. Otomasyonsan. ve Tic. Ltd. Şti. – Ç… Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin, aynı adrese ait ve şirket merkezlerinin de aynı olduğu ve aynı adreste birden fazla işletme kayıt belgesi verilemeyeceğinden ilgili firmalara ait işletme kayıt belgelerinin sadece bir tanesinin yemek üretimi ve imalatını kapsayabileceği için diğer ortağa ait işletme kayıt belgesinin yemek üretimi ve sunumuna ilişkin bir belge niteliği taşımadığı, bu nedenle tekliflerinin geçersiz sayılması gerektiği,iddia edilmektedir.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “ (1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “… (4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Konusu” başlıklı maddesinde “Malzemelerin yüklenici tarafından temin edilerek, yemeklerin hastanemiz mutfağında kurumun özelliklerine göre belirlenen tarih, personel ve ekipman ile hazırlanması, pişirilmesi, servis edilmesi ve bulaşıklarının yıkanması hizmetlerinin yapılması işidir…” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

İhale tarihi itibari ile geçerli olan “Gıda Üretim İzni Belgesi” ve/veya "İşletme Kayıt Belgesi" sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında işletme kayıt belgelerinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olacağı, bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme kayıt belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğinin hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde isteklilerin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden işletme kayıt belgelerini teklifleri kapsamında sunacaklarına ilişkin düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi A… Gıda Temizlik ve Bakım Med. Otomasyonsan. ve Tic. Ltd. Şti. – Ç..Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklifleri kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, A…Gıda Temizlik ve Bakım  Med. Otomasyonsan. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt Sureti yer aldığı söz konusu belge üzerinde işletme adresinin “GIDA TOPTANCILAR SİTESİ G BLOK NO:6/A MERKEZ/DİYARBAKIR” olarak düzenlendiği, A.. Gıda Temizlik ve Bakım Med. Otomasyonsan. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen işletme kayıt belgesinde işletmenin adresinin “Bağcılar Mah. Gıda Toptancılar Sitesi G Blok No:6/A Merkez Bağlar – Diyarbakır/ Türkiye” olarak düzenlendiği, Ç.. Tem. İnş. Tekstil Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt Suretine ilişkin belgede işletme adresinin “GIDA TOPTANCILAR SİTESİ G BLOK NO:5/B MERKEZ/DİYARBAKIR” olarak düzenlendiği, aynı istekli adına düzenlenen İşletme Kayıt Belgesinde işletme adresinin “Bağcılar Mah. Gıda Toptancılar Sitesi G Blok No:5/B Merkez Bağlar – Diyarbakır/ Türkiye” olarak düzenlendiği, her iki istekli adına düzenlenen işletme kayıt belgelerinde yer alan işletmenin faaliyet konusunun “Depo, Perakende, Toplu Tüketim İşletmeleri” olarak düzenlendiği, söz konusu istekliler tarafından sunulan İşletme Kayıt Belgelerinde yer alan adres bilgilerinin oda kayıt sicil belgelerinde yer alan adres bilgilerine uygun olduğu, her iki isteklinin de faaliyetini gerçekleştirdiği işletme adreslerinin birbirlerinden farklı adresler olduğu ve söz konusu istekliler tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin mevzuat düzenlemelerine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.        

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, A…. İnş. Taah. Mak. Tem. Hizm. ve Ür. Gıda Mad. Tabl. Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, söz konusu istekli adına düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesinde işletme adresine ilişkin bilgilerin “Soğukpınar Mahallesi Hükümet Cad. No:6/A Kemalpaşa/İzmir” olarak düzenlendiği, teklifleri kapsamında sunulan son durumu gösterir ticaret sicil gazetesine ilişkin belgelerde işletme adresine ““Soğukpınar Mahallesi Hükümet Cad. No:6/A Kemalpaşa/İzmir” olarak yer verildiği, işletme kayıt belgesinde ise işletme adresinin “Soğukpınar Mahallesi Hükümet Cad. No:6/A Merkez Kemalpaşa – İzmir/ Türkiye” olarak düzenlendiği ve işletmenin faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olarak düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesi üzerinde yer alan adres bilgilerinin oda kayıt sicil belgeleri ile son durumu gösterir ticaret sicil gazetesine ilişkin belgelerde yer alan adres bilgilerine uygun olduğu ve söz konusu istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin mevzuat düzenlemelerine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ise isteklilerce teklifleri ile birlikte İhale tarihi itibari ile geçerli olan “Gıda Üretim İzni Belgesi” ve/veya "İşletme Kayıt Belgesi"  sunulması istenilmiştir.

Bu itibarla, gerek İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde gerekse de ihale dokümanında yer alan herhangi bir düzenlemede istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediği, yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş ihale tarihi itibari ile geçerli olan işletme kayıt belgesi sunulmasının yeterli sayıldığı görülmüştür.

Öte yandan, ihaleye konu edilen işin idarenin mutfağında yürütülecek bir iş olduğu, yüklenicinin mutfağında gerçekleştirilecek bir hizmet niteliğinde olmadığı, dolayısıyla ihale konusu işin zaten yüklenicinin kendi mutfağında yapılmayacağı hususu dikkate alındığında, söz konusu ihalede sunulacak işletme kayıt belgesinin mutlaka isteklinin kendi mutfağında gıda üretimi yapıldığına ilişkin olması gerektiği, aksi takdirde sunulan belgenin ihale konusu işin yerine getirilebileceğini tevsik eder nitelikte olamayacağı yönünde bir değerlendirmenin de bu durumda yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.


 

Toplantı No

: 2015/067

Gündem No

: 15

Karar Tarihi

: 11.11.2015

Karar No

: 2015/UH.II-2985

Şikayetçi: 

…u Organizasyon Taahhüt Ve Yemek Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

         İhaleyi Yapan Daire: 

Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği) 

         Başvuru Tarih ve Sayısı: 

15.10.2015 / 82650 

       Başvuruya Konu İhale: 

         2015/97832 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı Ve Sonrası Hizmet Alımı (24 Ay)" İhalesi 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli … Gıda Sanayi Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.nin işletme kayıt belgesinin geçerlilik süresinin bitmiş olduğu, işletme kayıt belgesinde yazılı olan adresin değişmiş olduğu, belgedeki adresin faal bir iş yerine ait olmadığı, belgenin geçerli bir belge olabilmesi için Tarım İl Müdürlüğü’nden 3 ayda bir yemek numunesi analizleri yapılmasının zorunlu olduğu, 5596 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin 2 ve 3 no’lu bentlerinin konuya açıklık getirmiş olduğu, işletme kayıt belgesi alınacak işyeri için belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmasının zorunlu olduğu, ancak anılan isteklinin ruhsatının geçerlilik süresinin bitmiş olduğu, 5996 sayılı Kanun’un ekinde yer alan listeye göre gıda üreten işletmelerin listede yer alan personelleri istihdam etmesinin zorunlu olduğu, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi öncesi ve sonrasında söz konusu personelleri istihdam etmemesi sebebiyle de işletme kayıt belgesinin geçerliliğini yitirdiği, anılan istekli tarafından sunulan ikinci işletme kayıt belgesinin ise Ağrı Devlet Hastanesi yemekhanesinde hizmetin ifası sürecinde alınmış olan bir belge olduğu, bu belgenin kamu ihalelerinde kullanılabilmesi için şirketin anılan adreste merkez veya şubesinin bulunmasının ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde söz konusu merkez ve şubenin ilan edilmesinin gerektiği, bu sebeple sunulan ikinci belgenin de kullanılamayacağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde;“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı (24 Ay)

b) Miktarı ve türü: Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası Hizmet Alımı (24 Ay) .

c) Yapılacağı yer: Ağrı Devlet Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde işletme kayıt belgesi “… c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge” olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde, “… (4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Ayrıca, 17.11.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt ve onay belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt ve onay belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer…” hükmünün yer aldığı, ancak 10.01.2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle söz konusu hükmün ilga edildiği belirlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …h) Teklif verecek olan isteklilerin “Gıda Üretim İzin Belgesi veya bu belgeyi düzenlemeye yetkili resmi makamlarca verilmiş eşdeğer belgeyi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir…” düzenlemesi yer almakta olup, söz konusu düzenleme ile isteklilerden teklif zarfı içerisinde, Gıda Üretim İzin Belgesi ya da bu belgeyi düzenlemeye yetkili resmi makamlarca verilmiş eşdeğer belgeyi sunmaları istenilmiştir.

Teknik Şartname’nin “İşin yapılma yeri ve Dağıtımı” başlıklı maddesinde “ Yemek üretilecek mutfak: Ağrı Devlet Hastanesi Mutfağı (yemekler tek bir mutfakta yapılacak)…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale üzerinde kalan istekli A…Gıda Sanayi Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından iki adet işletme kayıt belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

TR-04-K-000601 kayıt no’lu, 29.01.2013 veriliş tarihli işletme kayıt belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Ağrı Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgenin adına düzenlenmiş olduğu işletmenin ticaret unvanı bölümüne “A.. Gıda Sanayi Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.” yazıldığı, belge üzerinde şirketin merkez adresi ve işletmenin adresinin “Kağızman Caddesi Milli Eğitim Müdürlüğü Karşısı Kocabay Apartman Altı No: 14 04100 Merkez- Ağrı/ Türkiye”, işletme faaliyet konusunun “depo, perakende, toplu tüketim işletmeleri” olarak yazıldığı tespit edilmiştir. 

TR- 04-K-001791 kayıt no’lu, 05.03.2015 veriliş tarihli işletme kayıt belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Patnos Kaymakamlığı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgenin adına düzenlenmiş olduğu işletmenin ticaret unvanı bölümüne “A… Gıda Sanayi Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.- Patnos Devlet Hastanesi Yemekhanesi” yazıldığı, belge üzerinde şirketin merkez adresi ve işletmenin adresinin “Sansu mah. Adilce yolu üzeri 5 km. merkez Patnos- Ağrı”, işletme faaliyet konusunun “toplu tüketim işletmeleri” olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından sunulmuş olan 29.06.2011 tarihli ve 7847 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 23.03.2015 tarihli oda sicil kayıt suretinde şirket adresi “Kağızman Caddesi no.46 Ağrı” olarak belirtilmiş ve başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, şirketin adresini değiştirdiğine veya şirketini kapattığına ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. 

Gerek İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde gerekse de ihale dokümanında yer alan herhangi bir düzenlemede istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiğine ilişkin bir şarta yer verilmediği, bu nedenle yetkili mercilerce istekli adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesi sunulmasının yeterli sayıldığı anlaşılmıştır.

Teknik Şartnameye göre, ihaleye konu edilen işin, tek bir mutfakta yapılacağı ve bu mutfağın da idarenin mutfağı olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla ihale konusu işin zaten yüklenicinin kendi mutfağında yapılmayacağı hususu dikkate alındığında, söz konusu ihalede sunulan işletme kayıt belgesinin isteklinin işletmesine yönelik alınmış geçerli bir belge olduğu ve bu nedenle başvuru sahibinin anılan belgelerin geçersiz olduğu ve söz konusu ihalede kullanılamayacağı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap