İsteklinin şirketlerinin kaşesinde MERSİS/Ticaret Sicil Numarası olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılabilir mi?

Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde ihale dışı bırakılma nedenlerinin açık olarak sayıldığı, bu nedenle şirketlerinin kaşesinde MERSİS/Ticaret Sicil Numarası olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı hk .


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

16.04.2014 tarihli ihale komisyon kararında başvuru sahibi … İnşaat Nak. Turz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak; “Firmanın kaşesinde mersis numarası bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

İdarece gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, istekli tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunun şirket kaşesi ile onaylandığı, teklif mektubu üzerinde yer alan şirket kaşesinde; şirketin ticari unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası ile telefon ve faks numaralarının yer aldığı görülmektedir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4.1’inci maddesinde; g) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,

ğ) MERSİS numarası: MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı” ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması” başlıklı 13’üncü maddesinde “(1) Sicil işlemleri, MERSİS üzerinden gerçekleştirilir ve buna ilişkin sicil kayıtları bu sistemde tutulur.

(2) Tescil edilen ticari işletmeler ile ticaret şirketleri ve bunların şubelerine, tescilleri ile birlikte MERSİS numarası verilir. MERSİS numarası, münhasıran bunlara özgülenmiş numaralar olup değiştirilemez. Şubelerin veya diğer yerel birimlerin MERSİS numarası, merkezin MERSİS numarasına sıra numarası eklenerek üretilen numaralardan oluşur.” hükmü bulunmaktadır.

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise“ MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmiş olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde“ 23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.” düzenlemesi,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

Ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile İdari Şartname düzenlemelerinde teklif mektuplarının nasıl olması gerektiğine ve şekli ile içeriğine ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, istekliler tarafından belgelerde kullanılacak olan kaşelerde olması gereken bilgilere ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Bu itibarla anılan Kanun ve Yönetmelik maddeleri uyarınca teklif mektubunun ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmasının yeterli olduğu, başvuru sahibinin teklif mektubunda yer alan şirket kaşesinde mersis numarasına veya ticaret sicil numarasına ilişkin bilgiye yer verilmediği görülmekle birlikte, ihale mevzuatında bu yönde bir düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap