Kamu İhale Genel Tebliği’nde önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyen ilaçlama gideri önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilerek ayrı satır açılabilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Kamu İhale Genel Tebliği'nde önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyen ilaçlama giderlerinin %4 oranında hesaplanan sözleşme gideri ve genel giderler içerisinde yer alacağının öngörüldüğü, teknik şartnamede ilaçlama faaliyeti ile ilgili özel yetki belgesi aranması ve alınan tedbirler itibariyle önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edildiği anlaşılmakla ilaçlama gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının mevzuata aykırı olmadığı hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/179292 ihale kayıt numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak B…um Plastik İnşaat Turizm Temizlik Medikal Otomotiv Gıda Dağıtım Pazarlama Eğitim İnsan Kaynakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 03.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi sonrasında, başvuru sahibi tarafından 23.02.2015 tarih ve 16872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 18.03.2015 tarihli ve 2015/UH.II-850 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı B…um Plastik İnşaat Turizm Temizlik Medikal Otomotiv Gıda Dağıtım Pazarlama Eğitim İnsan Kaynakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin vekili tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17.06.2015 tarihli ve E:2015/1102, K:2015/1010 sayılı kararında “…Öncelikle davacı şirketin birinci iddiası olan ve süre yönünden reddedilen benzer iş tanımına ilişkin itirazı değerlendirildiğinde; 4734 sayılı Kanun uyarınca şikâyet başvurusunun ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde yapılması ve başvurunun en geç ihale tarihi veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerektiği düzenlemesine yer verildiği, bu kapsamda davacı şirketin ihale dokümanının 26.01.2015 tarihinde almış olması ve şikayete konu durumun bu tarihte farkına varmış olması nedeniyle 03.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun süresinde olduğu kabul edilerek iddianın esası incelenmesi gerekirken, ihale ilanının 07.01.2015 tarihinde yayımlandığı tarih esas alınarak bu tarihte şikayete konu durumun farkına varılmış olması gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin şikayet başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesiyle reddinde dair kısmında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır. Davacı şirketin diğer iddialarına gelince ise; Kamu İhale Genel Tebliği'nde önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyen ilaçlama giderlerinin %4 oranında hesaplanan sözleşme gideri ve genel giderler içerisinde yer alacağının öngörüldüğü, teknik şartnamede ilaçlama faaliyeti ile ilgili özel yetki belgesi aranması ve alınan tedbirler itibariyle önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edildiği anlaşılmakla ilaçlama gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının mevzuata aykırı olmadığı, teknik şartnamede öngörülen cep telefonu giderine idari şartnamede ve yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilmemesinin yapılacak işin toplam maliyeti karşısında bir önem arz etmediği ve teklif vermeye engel olmadığı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 20’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı firmanın basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğundan bu mesuliyete uygun olarak cep telefonu giderini teklif maliyetine dâhil etmesi gerektiği, ihale dokümanında kıdem tazminatının yüklenici tarafından ödenmesi gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, Teknik Şartnamede yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin yasalardan kaynaklanan sorumluluğun yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, bu düzenlemeden kıdem tazminatını yükleniciye ait olduğu sonucunun doğmayacağı, kıdem tazminatının kanun uyarınca yine ihaleyi yapan idarenin üzerinde olduğu, işçi ücretlerinin hakedişlerin yatırıldığı veya takip eden işgünü ödenmesi zorunluluğunun yüklenicinin ödemeyi yapmasına engel teşkil edecek sınırlı bir süre verdiğinden bahsedilemeyeceği, zira yüklenici hakedişlerin yatırıldığı gün ödemeyi yapamayacak durumda olsa da takip eden işgünü ödemede bulunabileceği, düzenlemenin 4857 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi çerçevesinde hizmetin aksamamasına ve işçi ücretlerinin korunmasına yönelik olduğu dikkate alındığında; davacının anılan iddiaları yönünden dava konusu işlemin bu kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 1. iddiaya yönelik itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin kısmının iptaline, diğer iddialara yönelik itirazen şikayet başvurusunun esastan reddedilmesine ilişkin kısmı yönünden reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin birinci iddiaya yönelik itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesine ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Üst Konuları: Teklif Bileşeni


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap