Kamu İhale Kanunu’nuna göre istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 17.08.2022 08:08
Özet

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde ticaret şirketlerinin bütün haklardan yararlanabileceği hüküm altına alınmışsa da Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesine göre, istekli olabilecek kişilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde belirtilen “kanuni istisna” niteliğindedir. Kamu İhale Kanunu’nun bahse konu hükmü uyarınca istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların da öncelikle bu şartı sağlamalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki söz konusu genel düzenleme yerine, özel kanun niteliği taşıyan Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan “ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi” şartının istekliler tarafından da öncelikle sağlanması gerekmektedir.  


Toplantı No : 2022/038
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 10.08.2022
Karar No : 2022/UH.I-971

BAŞVURU SAHİBİ:

Efe Yön. Yem. Sos. Hiz. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/457030 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 13.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Efe Yön. Yem. Sos. Hiz. A.Ş.nin 04.07.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.07.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.07.2022 tarih ve 32446 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/747 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin tüm kısımlarına ilişkin olarak;

 

2-İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği,

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi

ifade eder.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşların 24 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi
  2. b) Miktarı ve türü: Kuruluş veya yüklenici mutfağında, yemek pişirme yoluyla 1. Kısım: toplam 3.834.275 öğün, 2. Kısım toplam: 3.778.156 öğün, 3. Kısım: toplam 485.572 öğün, 4. Kısım: toplam 2.312.268 öğün, 5. Kısım: toplam 1.672.778 öğün, 6. Kısım toplam: 580.326 öğün mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmeti işidir…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; ihalenin tüm kısımları üzerinde bırakılan B…. Gıd. Taş. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yayımlanan 10.03.2022 tarihli ve 10534 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde “Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Resmî ve özel işletmelerin yemekhane, büfe, kantin ve sosyal tesislerini işletmek, yemekhaneler kurmak, işletmek, her türlü yemek imalatı yapmak, bu konu ile ilgili her türlü mal ve malzemenin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 1- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, pazarlaması, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak…” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde ticaret şirketlerinin bütün haklardan yararlanabileceği hüküm altına alınmışsa da Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesine göre, istekli olabilecek kişilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Bu bakımdan, ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde belirtilen “kanuni istisna” niteliğindedir.

Kamu İhale Kanunu’nun bahse konu hükmü uyarınca istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların da öncelikle bu şartı sağlamalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki söz konusu genel düzenleme yerine, özel kanun niteliği taşıyan Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan “ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi” şartının istekliler tarafından da öncelikle sağlanması gerekmektedir.

 

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde; B…. Gıd. Taş. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin olarak yayımlanan 10.03.2022 tarihli ve 10534 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen şirketin amaç ve konuları arasında ihale konusu alanın da bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap