Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunduğu takdirde isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?

Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda herhangi bir isteklinin belli bir ihalede Kanun’un 17’nci maddesinin (idarenin şikâyeti red cevabında atıf yaptığı bentler olan) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunduğu takdirde, anılan ihalede geçici teminatının idare tarafından gelir kaydedileceğine ilişkin açık ve net bir hükmün yer almadığı değerlendirilmektedir. Nitekim 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde belirli hukuki durumlara yönelik olarak geçici teminatların gelir kaydedileceği özel olarak hükme bağlanmakla birlikte, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde “…Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü bulunduğu, atıf yapılan Kanun’un Dördüncü Kısmında ise geçici teminatın gelir kaydedileceğine ilişkin açık ve net bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan 17’nci maddenin (e) bendindeki “e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.” hükmüyle ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde geçici teminatın gelir kaydedileceğine ilişkin bir hüküm bulunmakla birlikte, başvuruya konu ihalede idarenin Kanun’un 17’nci maddesinin (e) bendine yönelik bir tespite dayanmadığı görülmektedir. Bu itibarla, başvuruya konu ihalede sunulan Geçici Teminat Mektubunun bu yönüyle idarece gelir kaydedilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap