ihale-soru-cevap-logo.png

" Durumu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [86]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [62]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anayasa'nın 40. maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, işleme karşı başvuru yolun << Devamını Oku>> [1410]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.III-490 Sayılı Kararında: İdare tarafından Teknik Şartname’nin bu düzenlemesinin zeyilname ile değiştirildiğinin belirtildiği ve Teknik Şartname’nin yeni halinde bu düzenleme ile … standardının kaldırıldığı, ancak isteklilere ve istekli olabileceklere verilen zeyilnamede bu düzenlemenin kaldırıldığına dair herhangi bir ifadenin yer almadığı anlaşıldığından, Teknik Şartname’deki söz konusu değişikliğin zeyilnamede belirtilm << Devamını Oku>> [445]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlıkta, davacının 18.09.2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresi << Devamını Oku>> [512]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan ikinci iddiasının, teknik şartnameler içerisinde yer alan jeolojik etüt raporu ile işin projesinde yer alan bazı bina kotlarının birbirini tutmadığı ve bu nedenle ihale dokümanları arasında çelişkiye yol açtığına yönelik olduğu, dava konusu edilen Kurul kararında ise; anılan belgelerde yer alan kotların farklı oldukları kabul edilmekle beraber, isteklilerin tekliflerini projeye göre hazırlamaları gerektiği, ayrıca imalatların da projeye göre yapıl << Devamını Oku>> [1146]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-4284Sayılı Kararında: Teklif mektuplarının ve dolayısı ile Kanun’un ilgili maddesinde anılan durumda olunmadığına ilişkin taahhüdün ihale tarihinden önceki dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde uygulanacak yaptırımında farklılık göstereceği ve ihale tarihinden sonra durumunda değişiklik olan bir isteklinin değişikliği idareye derh&a << Devamını Oku>> [498]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihale arazi ve tarla işlerinde çalıştırılmak üzere 7 işçi çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı ihalesi olup ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin vasıfsız işçi olduğu, İdari Şartname’de benzer işlerin belirlenmemesinin ihaleye teklif vermeye engel nitelikte olmadığı ayrıca ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan iş tanımının ise ihale konusu iş tanımı ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [466]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartnamede çalışılacak süreye ilişkin olarak yer alan düzenlemeyle birim fiyat teklif cetvelinde yer alan çalışılacak süreye ilişkin düzenlemelerin farklı olduğu, bu farklılık nedeniyle teklif hazırlama yönteminin kesin olarak belirlenemediği ve farklı yöntemler izlenerek hesaplanmış olan fiyatlar arasında karşılaştırma yapmanın ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemenin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. İhaleden önce süresinde dokümandaki bu çelişkiyle ilgili olarak bir başvuru bul << Devamını Oku>> [499]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com