Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde teklif cetveli nasıl hazırlanır?

Yayın Tarih: 23.12.2015 04:12
Özet

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında 11 ay 10 gün süre ile hizmet alınması öngörüldüğü takdirde teklif cetvelinde nasıl oluşturulur örnekli bi şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi çalışmalar…  


Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında 11 ay 10 gün süre ile hizmet alınması öngörüldüğü takdirde teklif cetvelinde nasıl oluşturulur örnekli bi şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi çalışmalar…

 


Üst Konuları: PÇDHA İhaleleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ[1]

                                                                          İhale kayıt  numarası:

A1

B2

 

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay

1

Vasıfsız Personel

ay

100

11

 

 

2

Vasıfsız Personel

gün

100

10

 

 

3

Vasıflı Personel (% 70 Fazlası)

ay

100

11

 

 

4

Vasıflı Personel (% 70 Fazlası)

gün

100

10

 

 

5

Engelli Personel (% 15 Fazlası)

ay

100

11

 

 

6

Engelli Personel (% 15 Fazlası)

gün

100

10

 

 

                                                                                                     I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Vasıflı Personel (% 70 Fazlası) Ulusal Tatil Ve Bayram Günleri

Gün

1100

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 II. ARA TOPLAM   (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalara uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı8

Kaşe ve İmza

 2/2

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

4 (Değişik 20/4/2011-27911 R.G./ 1. md.) Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

6 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

*Bu standart form 20/04/2011-27911 R.G./ 1. md. ve 16/08/2014-29090 R.G./ 5. md. ile değiştirilmiştir.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap