Mahkemece ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptalinden sonra ihalenin iptalinin iptalini isteyerek sözleşme imzalanmaya davet edilmek için idareye başvurulabilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan 29.11.2007 tarih ve E:2007/1378 sayılı kararla; “..İdari işlemlerin idari yargı mercilerince iptal edilmesi halinde, işlemin hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağı idare hukukunun bilinen ilkelerinden olup, konsorsiyum ortaklarından olan M… İnş. ve Tic. Ltd. Sti.’nin 26.04.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi nedeniyle, bu […]


Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan 29.11.2007 tarih ve E:2007/1378 sayılı kararla;

“..İdari işlemlerin idari yargı mercilerince iptal edilmesi halinde, işlemin hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağı idare hukukunun bilinen ilkelerinden olup, konsorsiyum ortaklarından olan M… İnş. ve Tic. Ltd. Sti.’nin 26.04.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi nedeniyle, bu iptal karan doğrultusunda işlemin hiç tesis edilmemiş gibi tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacağı açıktır.

Dava konusu olayda, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen konsorsiyum ortaklarından M… Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.04.2007 tarihinde tüm ihalelerden yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali için Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada Mahkememizin, 22.11.2007 gün ve E:2007/355, K:2007/2296 sayılı kararı ile yasaklamaya ilişkin işlemin iptal edildiği ve iptal hükmü doğrultusunda M… Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelere katılmasına engel bir durumunun kalmadığı anlaşılmakta olup, davacı konsorsiyum ortakları tarafından, ihalenin iptal edilmesine ilişkin idare kararının iptal edilerek sözleşme imzalanmaya davet edilmelerinin gerektiği iddialarıyla Kamu İhale Kurumu'na yaptıkları itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına …” karar verilmesi üzerine, Kurulun 24.12.2007 tarih ve 2007/MK-142 sayılı kararıyla;

“1) 12.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2337 sayılı Kurul Kararının iptaline,

Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

2) İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,” karar verilmiş olup, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan 11.03.2008 tarih veE:2007/1378, K:2008/688 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının Kurumca temyizi sonucu Danıştay 13. Dairesinin 04.06.2008 tarih ve E:2008/4091 sayılı kararı ile İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap