MECLİS KARARI HK.

Yayın Tarih: 28.08.2015 05:08
Özet

2016 YILINDA 11 AY 25 GÜN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALESİ İÇİN (İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ,ŞÖFOR,İNŞ.USTA VB.)BELEDİYE MECLİS KARARI ALINIR MI? HANGİ İŞLER İÇİN MECLİS KARARI ALINIR?(36 SÜRELİ Mİ)


2016 YILINDA 11 AY 25 GÜN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALESİ İÇİN (İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ,ŞÖFOR,İNŞ.USTA VB.)BELEDİYE MECLİS KARARI ALINIR MI?
HANGİ İŞLER İÇİN MECLİS KARARI ALINIR?(36 SÜRELİ Mİ)


Cevabımız

Meclis kararı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

1-Belediye meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?

Belediye meclisi, stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşür ve kabul eder.

Bütçe ve kesin hesabı kabul eder, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapar.

Belediyenin imar plânlarını görüşür ve onaylar, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul eder, belediyenin yapacağı borçlanmaya karar verir.

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verir. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler. Şartlı bağışları kabul eder.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate, bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine, meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerinin seçilmesine, norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verir.

 

2-Meclisin diğer görev ve yetkileri nelerdir?

 Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul eder. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad verir; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar verir; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul eder.

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar verir.

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar verir.

 Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı verir.

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlar.

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar verir.

İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul eder.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap