Mimari uygulama projesi kat planlarında kg ve cinsi belirtilmeden 2 adet asansör kovası boşluğu ile 1 adet “1600 kg asansör” …., ve 1 adet de asansörü kovası boşluğunun yer aldığı işte asansör yapımı için ayrıca bedel ödenecek midir?(YFK)

Özet

İhale dokümanları arasında asansörlerle ilgili herhangi bir projenin bulunmadığı ve asansörlerin mahal listesinde de yer almadığı işte, mimari proje kat planlarında asansör kovası boşluklarının gösterilmiş olması, bir şekilsel gösterimin dışında asansörlerin sözleşme kapsamında yapılması anlamına gelmediği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2013/33

Karar Tarihi : 04/07/2013

I      – GİRİŞ

…………  Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler ve

Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı işi ile ilgili görüş istemidir.

II      – KONU

………..  Üniversitesi Rektörlüğü 28.05.2013 tarih ve 10832082 /384 sayılı yazıları ile,

idarelerince ihale edilerek 19.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı” işinde; asansör imalatları ile, kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar, monitör ve kayıt cihazlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık çıktığı ifade edilerek, konu hakkında görüşlerimizin bildirilmesi istenilmektedir.

III       – İNCELEME

Konu, gönderilen belge ve bilgiler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş oluptarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda bildirildiği şekildedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenici 17.05.2013 tarihli dilekçesinde, taahhütlerinde bulunan söz konusu yapım işinde, mimari projelerde gösterilen asansör yerlerine ait kova imalatlarını yaptıklarını, ancak asansörlere ait projelerin ihaleden sonra yapılarak kurumca onaylandığını ve imalatlarının da bu projelere göre yapıldığını, idarece asansör bedellerinin kendilerine ödenmediği, ihale CD’sinde ve sözleşme ekinde asansörlerle ilgili herhangi bir proje bulunmadığı, mahal listesinde ve pursantaj listesinde yer almadığı, yalnızca teknik şartnamesinin bulunduğu ifade edilerek yapmış oldukları asansörlere ait bedellerin kendilerine ödenmesi talep edilmektedir.

……………

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

İdaresi, ilgi yazısı ile söz konusu yapım işinde;

1) İşin mimari projesinde 2 ad. 630 kg’lık insan, 1 ad. 1600 kg’lık sedye ve 1 ad. demonşarj asansörü yapımının ön görüldüğü, ancak bu asansörlerin imalatına ait projelerin bulunmadığı gibi mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde de yer verilmediğinin gözlendiği, ancak ihale CD’si içerisinde 6 adet 630 kg tek tip asansöre ait bir şartnamenin konulduğunun tespit edildiği,

 

2- Bahse konu inşaatın elektrik uygulama projesinde UPS (kesintisiz güç kaynağı), galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, ancak mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı belirtilerek, işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olmasından dolayı söz konusu işler için ek bir ödemenin yapılmaması gerektiği görüşünde oldukları ifade edilmektedir.

Konu, daha önce idaresinin 04.03.2013 tarih ve 10832082/196 sayılı yazısı ile Kurul Başkanlığımıza sadece asansörlerle ilgili olarak intikal ettirilmiştir. Ancak, talep yazısı ve ekinde gerekli bilgi ve belgelerin bulunmaması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve tip sözleşme tasarısının konu ile ilgili maddeleri hatırlatılarak bu maddeler ışığında sorunun idarelerince çözülebileceği, şayet bir uzlaşma sağlanamaz ise konunun daha anlaşılır bir şekilde ve gerekli dokümanlarla birlikte Kurulumuza intikal ettirilmesi gerektiği idaresine bildirilmiştir.

İdaresi 28.05.2013 tarih ve 10832082/384 sayılı yazı ile ve 2. Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir.

Yazı ekinde gönderilen ihale CD’sinde yer alan mimari uygulama projesi kat planlarında kg ve cinsi belirtilmeden 2 adet asansör kovası boşluğu ile 1 adet “1600 kg asansör” …., ve 1 adet de “monşaıj” asansörü kovası boşluğunun yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında asansörlerle ilgili herhangi bir projeye rastlanılmamıştır.

Mimari kat planlarında yer alan 2 ad “asansör” ile idare yazısında bahsedilen “işin mimari projesinde 2 ad630 kg asansörün yapımı öngörülmüş ”tür ifadesi birbiriyle örtüşmemektedir. Mimari kat planlarında 2 ad asansör yeri gösterilmesine karşın, ihale dokümanları arasında yer aldığı ifade edilen asansör teknik şartnamesinin 6 ad 630 kg tek tip asansöre ait olduğu, bunun ise gerek mimari kat planlarındaki gösterime ve gerekse idaresi ifadesine uymadığı görülmektedir. Bu çelişkili durumları ortadan kaldıracak şekilde konunun çok net ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulması 02.04.2013 tarih ve 398 sayılı yazımız ile idaresinden istenilmiş, ancak idaresinin 28.05.2013 tarih ve 384 sayılı yazısında; “ihale CD’si içerisinde asansör imalatına ait teknik şartnamesinin 6 adet 630 kg tek tip asansöre ait bir şartnamenin konulduğu tespit edilmiştir. ”in dışında herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Mahal listesinde de sadece “asansör makine dairesi” yer almakta olup, asansörlerle ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

İşe ait sözleşmenin Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli “6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen  (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmüne haiz bulunmaktadır.

Bu hükümden de anlaşıldığı üzere, istekliler tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak vermektedirler. İhale dokümanları arasında asansörlerle ilgili herhangi bir projenin bulunmadığı ve asansörlerin mahal listesinde de yer almadığı hem yüklenici ve hem de idaresi tarafından da kabul edilmektedir. Ayrıca, 630 ve 1600 kg’lık asansörlere ait uygulama projelerinin sözleşme tarihinden 5 ay sonra 21.09.2012 tarihinde hazırlanması ve idaresince de onaylanması durumu, ihaleye esas projeler arasında asansörlerle ilgili bir projenin ihale dokümanları arasında yer almadığının başka bir göstergesini oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra, mimari proje kat planlarında asansör kovası boşluklarının gösterilmiş olması, bir şekilsel gösterimin dışında asansörlerin sözleşme kapsamında yapılması anlamına gelmemektedir.

Esasen idare yazısında, belirtilen asansörlerin ihale dokümanları arasında uygulama projelerinin yer almadığı, mahal listesinde yapımı ile ilgili bir hususun bulunmadığı, hakediş ilerleme yüzdelerinde (pursantaj cetveli) bulunmadığı, yaklaşık maliyet bedeline dahil edilmediği ifade edilmek suretiyle, zımnen asansörlerin sözleşme bedeli dışında yaptırılmasının düşünüldüğü ortaya konulmaktadır.

Ayrıca, ihale dokümanları arasında yer alan teknik şartnamelerin, ihaleye esas uygulama projesi ve buna dayalı mahal listesinde yer alan imalatlara ait teknik detayları açıklayıcı dokümanlar olduğu bilinen bir husustur.

Sözleşmesi eki teknik şartnamede 6 adet 630 kg asansör ile ilgili teknik bilgilerin yer aldığı ancak, uyuşmazlık konusunun 2 adet 630 kg’lık insan, bir adet 1600 kg’lık sedye ve bir adet monşarj asansörü ile ilgili olduğu dikkate alındığında, teknik şartnamenin asansörlerle ilgili bölümünün bu işe özgü olarak düzenlenmediğini göstermektedir.

 

IV- KARAR

………..  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş olup, buna göre;

Asansörlerin yapım bedelinin, sözleşme bedeline dahil olduğu yönündeki değerlendirmenin, işe ait ihale dokümanları ile sözleşmesi ve eklerine uygun düşmediğine,………………………

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 04/07/2013 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliğiile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap