Ön mali kontrol iç denetçi tarafından veya yetki devriyle başka biri birim tarafından yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 06.01.2016 04:01
Özet

Gerçekleştirme görevlisinin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda görev alıp almayacağı sorusu ile ilgili olarak, mali hizmetlerde ön mali kontrol, kurumda görevli iç denetçi tarafından mı yapılır yoksa gerçekleştirme görevlisi tarafından mı yapılır (mevzuatta birim yetkilisi yapar deniliyor ancak yetkiyi devretmek isterse bu yetki kime verilmeli)


Gerçekleştirme görevlisinin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda görev alıp almayacağı sorusu ile ilgili olarak, mali hizmetlerde ön mali kontrol, kurumda görevli iç denetçi tarafından mı yapılır yoksa gerçekleştirme görevlisi tarafından mı yapılır (mevzuatta birim yetkilisi yapar deniliyor ancak yetkiyi devretmek isterse bu yetki kime verilmeli)


Üst Konuları: Ön Mali Kontrol

Cevabımız

Malî Hizmetler birimi, Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birim olarak tarif edilmiştir.

Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

İç Kontrol, İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve Esasları hakkında yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre iç kontrol Malî hizmetler birimi altında yer almaktadır.

Mali Hizmetler Teşkilatında; Mali Hizmetler Stratejik planlama alt birimi; Bütçe ve performans programı alt birimi; Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi; İç kontrol alt birimi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat ışığında ön mali kontrol yetkisi mali hizmetler birimi yöneticisine tarafından veya bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredilebilir. Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür. 

Ayrıca iç denetçilerin çalışma usul ve esaslarında iç denetçilerin ön mali kontrole ilişkin herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar iç kontrolün içinde iç denetim yer alsa da iç denetim biriminin ve iç denetçilerin görev ve sorumlulukları arasında yer almayan ön mali kontrol sürecinde yer almaları mümkün görünmemektedir. Sadece uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtları denetim sırasında iç denetçilere ve Sayıştay denetçilerine sunulur. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap