Özel sektör iş deneyimi için sunulan sözleşmenin tarafı şirketlerin ortakların bazılarının aynı olması durumunda sunulan belge geçerli midir?

Özet

Yapılan incelemeler neticesinde her ne kadar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu en son durumu gösteri Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adres ile K…ker Tur. Taş.ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılan en son tarihli Ticaret Sicil gazetesindeki adresin aynı olduğu ve her iki şirketin yönetim kurulunda Sacit Hilmi K…ker’in üyeliğinin bulunduğu tespit edilmişse de, her iki şirketin farklı ticaret sicil numaralarıyla ve farklı tüzel kişilikler olarak faaliyet gösterdiği, iş deneyimini tevsik amacıyla incelemeye konu ihale kapsamında sunulan sözleşmenin ise A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.ni temsilen Hasan O…an Önal ve K…ker Tur. Taş.ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.ni temsilen Şafi K…ker tarafından imzalandığı, imzası bulunan bu şahısların her iki şirkette birden yönetim kurulu üyeliklerinin bulunmadığı görüldüğünden sunulan sözleşmenin geçersiz olduğu yönündeki idd


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/022

Gündem No

: 69

Karar Tarihi

: 30.03.2016

Karar No

: 2016/UH.III-959

 

Şikayetçi: 

Kaya Seyahat Turizm San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.12.2015 / 98849 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/144911 İhale Kayıt Numaralı "Personel Taşıma" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

Ragıp Tüzün Mah. İvedik Cad. No:198/1 Yenimahalle/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü,

Adalet Mahallesi Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Sincan/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/144911İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 26.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 11.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.12.2015 tarih ve 98849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3421 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1-   Teklif sunmuş oldukları ihaleye ait kesinleşen ihale kararında özetle “A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak 30.11.2015 tarih ve 2015/1 sayılı yazı ile açıklık getirmesi istendiği, adı geçen firmanın verilen süre içinde komisyona gerekli belgeleri sunduğu, komisyonca bu belgelerin uygun bulunduğu, sınır değer altında kalan A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. firmasına aşırı düşük sorgulaması 01.12.2015 tarih ve 2015/1-1560 sayılı yazı ile talep edildiği, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin sorgulamayı 03.12.2015 tarihinde sunduğu komisyonca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda aşın düşük teklif açıklamalarının uygun görülerek en avantajlı teklif olarak belirlendiği firmalarının ise ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği”ninbelirtildiği, söz konusu ihale kararına ilişkin olarak ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak ihale komisyonu tarafından açıklık getirilmesinin istenmesi neticesinde anılan isteklinin istenilen belgeyi sunduğu ve ihale komisyonunun ise istenilen belgeyi teklif dosyasına eklemek suretiyle karar aldığı, ancak iş deneyim belgelerine yönelik bir bilgi belge eksikliğinin tamamlatılmasının mümkün olmadığı, bu bilgilerin iş deneyim belgesini düzenleyen kuruluştan istenmesi gerektiği, bu nedenle söz konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulduğu şekliyle değerlendirilmesi gerektiği,

 

2-   İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ve faturalardan oluştuğu ve bu sözleşmenin muvazaa niteliğinde olduğu, bu iki firmanın adreslerinin aynı olduğu ve ortaklarının her iki firmada hissesinin bulunduğu, anılan firmalar arasında düzenlenen bir başka sözleşmeye yönelik olarak Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin kararının bulunduğu, bu kararda yer alan ifadeler doğrultusunda anılan firmanın iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin tekrar incelendiğinde geçersiz olduğunun görüleceği, ayrıca bahse konu iş deneyim belgesini tevsik için sunulan sözleşmenin taraflarının sözleşme ekinde imza sirkülerinin yer almadığı, bunun nedeninin ise imzaların gerçeği yansıtmaması ve imzaların yetkililerce atılmaması olduğu,

 

3-   Sunulan sözleşmenin Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma işine ilişkin olduğu ve bu sözleşmede işin yüklenicisinin K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.’nin alt yüklenici olarak çalıştırıldığı, ancak Tepe Holding ve K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmede alt yüklenici çalıştırılabileceğine dair bir maddenin bulunup bulunmadığının araştırılması ve sunulan iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiği,

 

4-   İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortakları olan Halim K…ker ve Sacit K…ker adlı şahısların hakkında kamu davası açıldığı bu nedenle yargılama sonuçlanana kadar 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesine göre ihalelere katılmaması gerektiği, ortaklık durumunda sonradan değişiklik olsa dahi kamu davası açıldığı tarihteki ortaklık durumunun dikkate alınması gerektiği ve söz konusu ortakların katılmış oldukları ihalede 16.01.2015 tarihinden itibaren 2 yıl yasaklama aldıkları ve bu yasaklama çerçevesinde ve Kanun’da yer alan hükümler doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

5-   İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak;

 

a)    Karar pulu, damga vergisi kik payı ve teminat mektubu giderleri için %4 sözleşme genel giderler kapsamında toplam gider öngördüğü ancak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu iş için her kalemin ayrı ayrı açıklanması gerektiği ve teminat giderlerine ilişkin maliyetlerin hesaplamalara dâhil edilmediği gerekçeleriyle açıklamaların kabul edilmemesi gerektiği,

 

b)   Vergi, ruhsat, izin, egzoz muayene özel servis aracı uygunluk belgesi harçlarına ilişkin açıklamalarında İdari Şartname’de belirtilen 25 adet aracın MTV giderinin araçların model ve cinslerine göre ayrı ayrı hesaplanmadığı hizmetin 2016 yılında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda 2016 yılı için artış öngörülmediği,

 

c)    Personel giderine ilişkin olarak yapılan açıklamaların Kik işçilik hesaplama modülüne uygun olmadığı 2016 yılı asgari ücret artışının göz önünde bulundurulmadığı, teknik şartname de belirtilen yedek sürüler ile koordinasyonu sağlayacak personelin personel giderlerine dâhil edilmediği, vardiyalı personele servis hizmetinde çalışacak olan personel için mesai saati dışında fazla çalışma ve hafta sonu çalışma ücretlerine ilişkin açıklama sunulmadığı,

 

d)   Akaryakıt açıklamaları için sunulan açıklamaların uygun olmadığı, araçların yakıt tüketim bilgilerinin her aracın motor gücü tipi gibi unsurlar belirtilerek ayrı ayrı belgelendirilmesi gerekirken minibüs, midibüs, otobüs şeklinde açıklama sunulduğu ve yakıt maliyetinin şartnamede belirtilen güzergâhlar baz alınarak ayrı ayrı hesaplama yapılmadığı, vardiyalı personel servis hizmetinde çalışacak olan üç araç için akaryakıt hesabının günlük tek sefer üzerinden sunulduğu oysa 30 gün için günde iki sefer olarak hesaplanması gerektiği, yakıt maliyetine ilişkin olarak teknik şartnamede belirtilen güzergah uzatımı ve ilave araç kapasite değişikliğinin dahil edilmediği yine yakıt maliyetinin tek bir firmanın pompa satış tutarı üzerinden hesaplandığı oysaki bu hesaplamanın İhale ilan veya davet tarihi itibariyle EPDK’nın Ankara İli için belirlediği pompa satış fiyatları üzerinden yapılması gerektiği,

 

e)    Sigorta giderlerine ilişkin olarak koltuk, trafik ve kasko sigorta giderlerinin acente kanalıyla teklif alınarak yapıldığı, bu fiyat tekliflerinin meslek mensubunca onaylanmadığı, işin süresinin dikkate alınmadığı, alınan tekliflerine bölge veya genel müdürlükten alınan çift imzalı teyit mektubunun eklenmediği, sunulan poliçelerin istenilen rakamın altında olduğu ve hizmetin tarihlerinin kapsamadığı,

 

f)    Bakım onarım ve lastik giderlerine ilişkin olarak araçların cinsleri, tipleri, motor güçleri ve lastikler için yazlık-kışlık ayrımının dikkat alınmaksızın fiyat teklifi sunulduğu anılan tekliflerin yetkili servislerden alınmadığı, bu teklifler üzerinde meslek mensubu onayı ve yazılması gereken ibarenin bulunmadığı,

 

g)   Kendi öz malı dışında sunmuş olduğu kiralama teklifinde “kiralanacak araçların tüm giderlerinin kiraya verene aittir” şeklinde teklif alındığı, tüm giderlerin kiraya verene ait olması durumunda dahi araçların şoför, bakım, lastik, sigorta akaryakıt giderlerinin kiraya veren tarafından belgelendirilmesi gerektiği, ayrıca kiralanan araçların tahditli ( C ) plakalı araçlar olduğu, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin “Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenlerin Hakları Sorumlulukları” başlıklı 35’inci maddesine istinaden Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği’nin “Özel servis araçlarının mülkiyetlerinin devri” başlıklı 13. maddesinde “Özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatının işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz” hükmünün bulunduğu ve “Özel servis araçlarında çalışacak personele ilişkin koşullar” başlıklı 17’nci maddesi ile Ankara Servisçiler Odası Tip Sözleşmesinin “Araç sahibinin sorumluluğu” başlıklı 13’üncü maddesinin hükümleri ayrı ayrı ve hep birlikte değerlendirildiğinde “tahditli plakalı araçların işletme hakkının devredilemeyeceği ve kiralanamayacağı, araçların bakım onarım, sigorta, çalıştırdığı araç sürücüsünün ücreti, sosyal güvenlik ve özlük hakları, vergi vb. giderlerle ilgili olarak doğrudan araç sahibi gerçek/tüzel kişilerin sorumlu tutulduğunun görüldüğü, sunulan fiyat teklifinin tahditli plakalı araç kiralama teklifi olması nedeniyle reddedilmesi gerektiği,

 

h)   Kendi öz malı olan araçlar için amortisman hesaplamasının ve oranın Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen oranlara uygun olmadığı, yapılan hesaplamada ilgili meslek mensubu onayı ve açıklamasının olmadığı,

 

i)     Anılan isteklinin teklif almak sureti ile sunduğu tekliflerde ilgili meslek mensubu onayı ve açıklamasının bulunmadığı gibi Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca ilgili meslek mensubundan bu belgelerin talep edilmesi sonucunda tekliflerin gerçeği yansıtmadığının görüleceği,

 

j)     Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan meslek mensubu onaylı fiyat tekliflerinde yazılmasın gereken ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen ibareyle birebir aynı olmadığı bu şekilde yapılan açıklamanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “… (3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz” hükmü,

 

“İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

            (2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü,

 

“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1. İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında, özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşmenin sunulduğu, söz konusu sözleşmede araç kiralayanın K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. olduğu, sözleşmenin “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” için düzenlendiği, anılan sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı ve 25.12.2014 tarihinde taraflarca imzalandığı ve sözleşme ekinde söz konusu işe ilişkin SMMM onaylı 7 adet faturaya yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından söz konusu belgeye ilişkin olarak 31.11.2015 tarihinde Ekap üzerinden A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.’ye gönderilen, “bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” konulu yazıda “… 01.01.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasında Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servisi işine ait yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi yapılan K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketler arasındaki sözleşme ve faturaların ayrıca taşıma işinde çalıştırılan şoförleri (vasıflı personel) gösterir Sosyal Güvenlik sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin en geç 02.12.2015 tarihine kadar idaremize teslim edilmesi” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarenin 31.11.2015 tarihli yazısına istinaden A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. tarafından, anılan yazıda belirtilen kuruluşlar arasında ve belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen taşıma işine ilişkin olarak sözleşmelerin, faturaları ile iş kapsamında çalıştırılan şoförleri (vasıflı personel) gösterir Sosyal Güvenlik sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu belirlenmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, idare tarafından bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin tamamlatılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Yapılan incelemede ise, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu sözleşmenin personel servis hizmetleri için düzenlendiği ve anılan isteklinin bilgi eksikliğinin tamamlatılması amacıyla sunmuş olduğu belgelerin içinde A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. tarafından iş deneyimine konu iş kapsamında çalıştırılan şoförleri (vasıflı personel) gösterir Sosyal Güvenlik sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, dolayısıyla sözleşme konusu işin sürücü dâhil gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

            Ancak, anılan sözleşme metninde, sözleşmeye konu iş kapsamında çalıştırılacak olan sürücülerin sayısı, ücreti ve çalışma şartları vb. hususlarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işin niteliği dikkate alındığında tam zamanlı olarak şoför istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47’nci maddesinde belirtilen sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren  Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası  üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgelerin sözleşme ve eki faturalarla birlikte sunulmasına gerek olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde; gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında, ihale üzerinde bırakılan istekli A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında, özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin sözleşmenin ve sözleşme ekinde söz konusu işe ilişkin SMMM onaylı 7 adet faturanın sunulduğu görülmüştür.

           

            A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; anılan isteklinin Ankara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10.11.2015 tarihinde düzenlenen Oda Kayıt Sicil suretini (Faaliyet belgesi) sunduğu, belge üzerinde anılan firmanın adresinin “Ziraat Mah. 655. Sokak No:23/B Altındağ ANKARA” olarak belirtildiği, odaya kayıt tarihinin 06.05.2004, ticaret sicil numarasının 189944 olduğu tespit edilmiştir.

 

Teklif dosyası kapsamında anılan firmanın tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi olarak 25.08.2014 tarih ve 8638 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulduğu ve anılan ticaret sicil gazetesinde firma adresinin “Yeni Ziraat Mah. 655. Sokak No:23/A Altındağ ANKARA” olarak belirtildiği, Hasan O…an Önal’ın şirketin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatında bulunduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinin Halim K…ker ile Sacit Hilmi K…ker olduğu belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu sözleşmenin muvazaalı olduğu ve anılan sözleşmede araç kiralayan olarak belirtilen K…ker Tur.Taş.ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile adreslerinin ve yönetim kurulu üyelerinin aynı olduğu iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden ulaşılan 09.07.2015 tarih ve 8859 sayılı Ticaret sicil gazetesinde şirketin yönetim kurulunun Şafi K…ker, Sacit Hilmi K…ker ve Halim K…ker olduğu, 06.11.2015 tarih ve 8941 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde Halim K…ker’in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve şirketin adresinin “Ziraat Mah. 655. Sokak No:23/A Altındağ ANKARA” olduğu görülmüştür.

 

            Yapılan incelemeler neticesinde her ne kadar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu en son durumu gösteri Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adres ile K…ker Tur. Taş.ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılan en son tarihli Ticaret Sicil gazetesindeki adresin aynı olduğu ve her iki şirketin yönetim kurulunda Sacit Hilmi K…ker’in üyeliğinin bulunduğu tespit edilmişse de, her iki şirketin farklı ticaret sicil numaralarıyla ve farklı tüzel kişilikler olarak faaliyet gösterdiği, iş deneyimini tevsik amacıyla incelemeye konu ihale kapsamında sunulan sözleşmenin ise A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.ni temsilen Hasan O…an Önal ve K…ker Tur. Taş.ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.ni temsilen Şafi K…ker tarafından imzalandığı, imzası bulunan bu şahısların her iki şirkette birden yönetim kurulu üyeliklerinin bulunmadığı görüldüğünden sunulan sözleşmenin geçersiz olduğu yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Ayrıca, başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin kararının, Kamu İhale Kurulu’nun 2015/UH.III-1552 sayılı kararına ilişkin olduğu, anılan Mahkeme kararında dava konusu edilen belgenin A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24.02.2014 tarihinde imzalanmış olan sözleşme olduğu ve şikâyete konu belge ile dava konusu belgenin aynı olmadığı tespit edilmiştir.

 

           


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap