Özel sektör iş deneyiminde adres bilgileri aynı olsa bile anılan şirketlerin birbirleriyle ticaret faaliyette bulunmasına hukuki bir engel bulunmadığı hk.

Özet

A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin adresinci değişikliğinin tesciline ilişkin 08.10.2015 tarih ve 8921 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 52’nci sayfasında yeni adresin Z….t Mah. 655. Sok. No:23/B olarak belirlendiği; K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin adres değişikliğinin tesciline ilişkin 09.07.2015 tarih ve 8859 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 49’uncu sayfasında adresinin Z…t Mah. 655. Sok. No:23/A olarak belirtildiği, firmaların adres bilgileri aynı olmamakla birlikte, ancak adres bilgileri aynı olsa bile anılan şirketlerin birbirleriyle ticaret faaliyette bulunmasına hukuki bir engel bulunmadığı anlaşıldığından sözkonusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/013

Gündem No

: 60

Karar Tarihi

: 24.02.2016

Karar No

: 2016/UH.II-639

Şikayetçi: 

K…ya Seyahat Turizm San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

T.C.Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Ankara Ptt Başmüdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

07.01.2016 / 1067 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/108601 İhale Kayıt Numaralı "Personel Servisi Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

K…ya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

Ragıp Tüzün Mah. İvedik Cad.  

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Ankara PTT Başmüdürlüğü,

Eşref Bitlis Caddesi No: 8 06105 Yenimahalle/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/108601İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından 17.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak K…ya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 23.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin30.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2016 tarih ve 1067 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/80 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin birim fiyat teklif cetvelinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Standart Formda yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (4) no’lu dipnotunda yer alan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o is kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır. ” açıklamaya uygun olmadığı,

2) Pilot ortak A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesi, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında imza altına alınan sözleşme ve faturalardan oluştuğu, bu sözleşmenin muvazaa niteliğinde yapıldığı, bu iki firmanın adreslerine bakıldığında aynı adreste yerleşik olduğu gibi firma ortaklarının da her iki firmada hisse sahibi olduğu, her iki firma arasında düzenlenen başka bir sözleşmeye yönelik olarak Ankara 4. İdare Mahkemesinin 10.09.2015 tarihli ve E:2015/1691, K:2015/1122 sayılı kararının bulunduğu,

3) İş deneyim için sunulan sözleşmenin ekinde tarafların imza sirkülerinin sunmadığı bunun nedeninin ise sözleşmede bulanan imzaların gerçeği yansıtmadığı ve imzaların yetkili kişiler tarafından atılmadığı, Sunulan sözleşmenin Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ilişkin K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin sözleşme imzaladığı İmzalanan sözleşmenin yüklenicisinin K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. olduğu, ihaleye teklif veren firmanın A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin ise alt taşeron olarak K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladığı anlaşıldığı, ana sözleşme sahibi Tepe Holding ile yapılan sözleşmede alt yükleniciye ait bir maddenin bulunup bulunmadığının araştırılarak sorularak değerlendirilmesi gerektiği,

4) İhaleye pilot ortak olarak teklif sunan istekli A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin ortakları olan Hakim K…ker, Sacit Hilmi K…ker adlı kişilerin K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin de ortakları olduğu bu ortaklar hakkında kamu davası açıldığı her ne kadar her bir ortağın hisse oranlarının ayrı ayrı %50’nin altında olsa dahi ortakların hisse oranının toplamı %50’nin üstende olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılanlarla birlikte yargılama sonuna kadar ihalelere katılamaması ve ortaklık durumunda sonradan bir değişiklik olsa dahi kamu davasının açıldığı tarihteki ortaklık durumu dikkate alınacağından, ihalede kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde işlem yapılması gerektiği, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin ortaklarının K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin de ortakları olduğu, bu ortakların K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. olarak katıldıkları bir kamu ihalesinde 16.01.2015 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yasaklandıkları, bu yasaklama çerçevesinde de, ihaleye kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde işlem yapılması gerektiği,

5) A…ks Araç Kir ve Taş. Hiz. A.Ş. – Demircioğlu Tes. Taah. Taş. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin firmaların idari şartnamenin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerine göre değerlendirme yapılması durumunda ortaklık hisse oranları bakımından toplam cironun teklif edilen bedelin %12'sine göre uyuşmayacağı, sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin istenilen kriterleri sağlamayacağı,

6) Ayder Turizm Tic. Ltd. Şti. firmasının İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerine göre değerlendirme yapılması durumunda ortaklık hisse oranları bakımından toplam cironun teklif edilen bedelin %12'sine göre uyuşmayacağı, sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin istenilen kriterleri sağlamayacağı

7) En avantajlı ikinci teklif sahibi Ayder Turizm Tic. Ltd. Şti. ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8’inci maddesinde belirtildiği şekliyle İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınması gerekmekte iken Ayder firmasının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden kayıt altına alınmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır. Benzer düzenleme İdari Şartname’nin 31.5’inci maddesinde yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Standart Form –KİK013.3/H nolu Birim Fiyat teklif Cetvelinin (4) nolu dipnotunda “Hesaplama yapılırken her iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır” açıklaması yer almaktadır.

Bahse konu ihalede birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiş olup, birim fiyat teklif cetvelinin 4 nolu dipnotunda “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.”açıklamasına da yer verilmiş,

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Otobüs (43 Kişilik ve Üzeri) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet otobüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

17

 

 

2

Midibas (27 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet midibasın 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

29

 

 

3

Midibüs (18-21 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet midibüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

39

 

 

4

Minibüs (10-14 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet minibüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

47

 

 

                             TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

Öte yandan birim fiyat teklif cetvelinin “iş kaleminin adı ve kısa açıklaması” kısmında birim fiyat sütununa bir adet aracın bir günlük tutarının yazılacağının açıklandığı, sözkonusu cetvelde yer alan tutar sütununa ise birim fiyat, miktar ile işin süresi olan 504 iş günü çarpımının sonucunun yazılacağının belirtildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.-Demircioğlu Tesisat Taahhüt Taş. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti Ortak Girişiminin birim fiyat teklif cetvelinin,

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)

Tutarı

(TL)

1

Otobüs (43 Kişilik ve Üzeri) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet otobüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

17

143.640,00

2.441.880,00

2

Midibas (27 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet midibasın 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

29

118.440,00

3.434.760,00

3

Midibüs (18-21 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet midibüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

39

88.200,00

3.439.800,00

4

Minibüs (10-14 Kişilik) (Teklif edilen birim fiyat sütununa 1 adet minibüsün 1 günlük tutarı yazılacak olup, tutarı sütununa ise miktarı x birim fiyat x 504 işgünü = sonucu bulunan rakam yazılacaktır.)

Adet

47

88.200,00

4.145.400,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

13.461.840,00

şeklinde olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin birim fiyat teklif cetvelinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü iş kaleminde miktar ile birim fiyatın çarpımın sonucunda ulaşılan tutarda aritmetik hata bulunmadığı, ancak idarece iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre teklif edilen tüm birim fiyatlara bir adet aracın bir günlük tutarı yazılması gerekirken, anılan Ortak Girişim tarafından sözkonusu açıklamaya aykırı olarak teklif edilen birim fiyatlara bir aracın 504 günlük maliyetinin yazıldığı anlaşılmıştır.

Durum böyle iken, İhale üzerinde bırakılan A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.-Demircioğlu Tesisat Taahhüt Taş. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin hazırlamış olduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata niteliğinde toplama ve çarpma hatası yapmadığı, dolaysıyla birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmadığı dikkate alındığında, anılan Ortak Girişim tarafından idarece iş kalemlerine ilişkin yapılan açıklamaya aykırı olarak teklif edilen birim fiyatlara bir aracın 504 günlük maliyetinin yazılmasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı, bu itibarla şikâyetçinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 ve 3’ncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…

…(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur…

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adının “Personel servisi hizmet alımının 24 ay süreyle, 17 otobüs, 29 midibas, 39 midibüs, 47 minibüs olma üzere toplam 132 araçla yapılmasıdır.” şeklinde belirtilmiştir.

İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamuda veya özel sektörde, sürücülü otobüs, midibas, midibüs, minibüs veya bunun gibi araçlarla personel servis taşımacılığı yapılan işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda yer alan hükmünden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin değerlendirilebilmesi için, işe ilişkin sözleşmenin, fatura örneklerinin veya yetkili makamlarca onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmuş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24.12.2014 tarihinde imzalanmış olan “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ait sözleşme sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işvereninin Tepe Holding A.Ş. olduğu, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.01.2015 – 31.07.2015 olarak belirtildiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturaların dosya kapsamında bulunduğu, ihale işlem dosyası kapsamındaki sözleşme örneğinde; tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine göre iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sözleşmeyi imzalayan kişilerin imza sirküleri sunma zorunluluğu olmadığı anlaşılmıştır.

A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin adresinci değişikliğinin tesciline ilişkin 08.10.2015 tarih ve 8921 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 52’nci sayfasında yeni adresin Ziraat Mah. 655. Sok. No:23/B Altındağ/ANKARA olarak belirlendiği; K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.nin adres değişikliğinin tesciline ilişkin 09.07.2015 tarih ve 8859 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 49’uncu sayfasında adresinin Ziraat Mah. 655. Sok. No:23/A Altındağ/ANKARA olarak belirtildiği, firmaların adres bilgileri aynı olmamakla birlikte, ancak adres bilgileri aynı olsa bile anılan şirketlerin birbirleriyle ticaret faaliyette bulunmasına hukuki bir engel bulunmadığı anlaşıldığından sözkonusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, Kurulun 23.12.2015 tarih ve 2015/UH.I-3476 sayılı Kararında “…İhale üzerinde bırakılan A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla  A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşme sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işvereninin Bilkent Holding A.Ş. ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketler olduğu, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.01.2015 – 31.07.2015 olarak düzenlendiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 7 adet faturanın dosya kapsamında sunulduğu, faturaların tamamının A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. adına düzenlendiği, sunulan  sözleşme örneğinde tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan  A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu sözleşme incelendiğinde, sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personel sayısı, ücreti ve çalışma şartları v.b. hususlarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu işin mahiyeti dikkate alındığında tam zamanlı olarak münhasıran şoför istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgelerin sunulması gerekmemektedir.

Diğer taraftan başvuru sahibinin, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyimini tevsik eden belgelerin bir başka ihalede de sunulduğu, ancak 21.10.2015 tarih ve 2015/MK-456 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ve 10.09.2015 tarihli Ankara 4’üncü İdare Mahkemesinin E:2015/1961 sayılı kararlarında, sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde,

21.10.2015 tarih ve 2015/MK-456 sayılı Kurul kararına konu ihale kapsamında sunulan iş deneyimini tevsik eden belgelerin A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24/02/2014 tarihinde imzalanan, sözleşmenin süresinin 01.03.2014 – 31.12.2014 olarak düzenlendiği “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ilişkin alt yüklenicilik/taşeronluk sözleşmesi ve faturalar olduğu, şikayete konu ihalede ise A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile K…ker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan, 01.01.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasındaki “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait sözleşmenin sunulduğu tespit edilmiş olup, farklı sözleşmeler olduğu anlaşılmıştır.

Netice olarak, A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve faturaların mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı olan A…ks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin olarak sunduğu belgelerin mevzuata uygun olduğuna karar verildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap