Özel sektör iş deneyiminde sözleşmenin noter onaylı olması gerekir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel taşıma sözleşmesi sunulduğu, sözleşmenin A...ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. ile E...ru Tekstil Nakış Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, sözleşmede sözleşmeyi imzalayanların unvanları ve imzalarının olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’inci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşmenin sunulması gerektiği, fakat bu sözleşmenin noter onaylı olması gerektiğine ilişkin bir zorunluluğun olmadığı, dolayısıyla taraflar arasında gerçekleşen sözleşmenin geçerli bir sözleşme olduğu anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/008

Gündem No

: 20

Karar Tarihi

: 28.01.2016

Karar No

: 2016/UH.III-275

Şikayetçi: 

A…tur Turizm Servis Ve Ticaret Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

28.12.2015 / 99810 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/122810 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2016 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

A…tur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.,

 İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü,

Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 34010 Vatan Caddesi Fatih/ İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/122810İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2016 Yılı Personel Taşıma İşi (2. Kısım)”  İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü tarafından 19.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2016 Yılı Personel Taşıma İşi (2. Kısım)”  ihalesine ilişkin olarak A…tur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2015 tarih ve 99810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan28.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3495 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Söz konusu ihalenin ikinci kısmının yaklaşık maliyetinin 7.856.553,51 TL, ihale üzerinde bırakılan A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti.nin teklif tutarının ise 6.656.093,30 TL olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında verilen teklifin aşırı düşük olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde belirtilen E…ru Tekstil firması ile yapılan sözleşmenin noter tarafından tasdik edilip edilmediği, ibraz edilen faturaların tek sözleşme döneminde kesilip kesilmediği, sözleşme ve faturaların damga vergilerinin ödenip ödenmediği, İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını sağlayıp sağlamadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,          

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

          (3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.

(5) Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.

b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İşin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm ekipman,malzeme vs ait tüm giderler teklif edilen fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 59’uncu maddesi hükümlerine göre yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu, yani eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edileceği ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak isteneceği anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin personel taşıma işi olduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, yaklaşık maliyet 2’nci kısım için toplam 7.856.553,51 TL olarak belirlendiği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihalede, yaklaşık maliyet cetveline göre sınır değer tutarının 6.043.502,70 (7.856.553,51/1,30) TL olduğu ve söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin Kanunun 8'inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının üzerinde olduğu görülmüştür.     

            Söz konusu ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı, 19.10.2015 tarihinde yapılan ihalenin 2’nci kısmına 3 isteklinin katıldığı, 08.12.2015 tarihli ihale komisyon kararında söz konusu ihale 6.656.093,30 TL teklif veren A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da 7.247.554,72 TL teklif veren başvuru sahibinin belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede ihalenin 2’nci kısmına teklif veren isteklilerin teklif bedellerinin aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir.

A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

6.656.093,30

A…tur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.    

7.247.554,72

T…eksTurizm Taşımacılık A.Ş.

8.832.200,55

            Yukarıda anılan istekliler tarafından verilen teklif bedellerinin 6.043.502,70 TL olarak hesaplanan sınır değerin altında olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            …

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

            (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2016 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi

b) Miktarı ve türü:

1. Kısım 146 araçla 7147 km ve 3983 kapasite

2. Kısım 176 araçla 6603 km ve 4223 kapasite

3 Kısım 128 araçla 4485 km ve 3316 kapasite

ile 251 gün üzerinden toplam 450 araçla personel taşımacılığı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul İl sınırları dahilinde ekli listelerde belirtilen güzergahlar” düzenlemesi, 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve özel sektörde yapılmış olan şehiriçi, şehirler arası ve uluslararası her türlü yolcu (insan) taşımacılığı hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

Şikâyete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti.nin ihalede iş deneyimini tevsik etmek amacıyla 01.08.2007-31.12.2012 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilen,   sözleşme bedeli toplam 2.298.000,00 TL olan personel taşıma sözleşmesi sunduğu, sözleşmenin A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. ile E…ru Tekstil Nakış Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, söz konusu belge üzerinde sözleşmeyi imzalayanların unvanları ve imzalarının olduğu, sözleşmenin ekinde sözleşme tarihleri arasında düzenlenen faturaların sunulduğu, ilk faturanın 31.08.2007 son düzenlenen faturanın ise 31.12.2012 tarihli olduğu, faturaların ihale üzerinde bırakılan A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği, SMMM tarafında onaylandığı, kaşeli ve mühürlü oldukları görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 6.656.093,30 TL, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam asgari iş deneyim tutarının 1.996.827,99 (6.656.093,30×0,30) TL olduğu, anılan istekli 2.298.000,00 TL tutarında personel taşıma sözleşmesi sunduğu, sunulan faturaların toplam tutarının sözleşme bedelinden fazla olduğu, dolayısıyla sözleşme bedeli olan 2.298.000,00 TL’nin iş deneyim tutarı olarak değerlendirmeye alınması gerektiği, söz konusu belge tutarının güncelleştirme yapılmamış hali ile de İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yapılan düzenleme gereğince anılan istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u olan 1.996.827,99 TL’yi karşıladığı anlaşılmaktadır. 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel taşıma sözleşmesi sunulduğu, sözleşmenin A…ok Otomotiv ve Turizm Tic. Ltd. Şti. ile E…ru Tekstil Nakış Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, sözleşmede sözleşmeyi imzalayanların unvanları ve imzalarının olduğu,   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’inci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşmenin sunulması gerektiği, fakat bu sözleşmenin noter onaylı olması gerektiğine ilişkin bir zorunluluğun olmadığı, dolayısıyla taraflar arasında gerçekleşen sözleşmenin geçerli bir sözleşme olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan başvuru sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme ve faturaların damga vergilerinin ödenip ödenmediği iddia edilmekle birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’inci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, aynı maddenin “a” bendinde ise Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu hükme bağlanmış olmakla birlikte iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde isteklilerce iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla hangi belgelerin teklifleri kapsamında sunulacağı açıkça belirtilmiştir. Söz konusu maddede iş deneyimini tevsik etmek amacıyla isteklilerin teklifleriyle birlikte sunabileceği belgeler arasında sözleşme ve faturaların damga vergilerinin yatırılıp yatırılmadığına ilişkin olarak düzenlenmiş bir belge yer almadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla isteklilerin teklifleri kapsamında söz konusu damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığına ilişkin tevsik edici belgeyi sunmalarının beklenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, başvuru sahibi isteklinin ihalenin 2’nci kısmına itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu kısmın yaklaşık maliyet tutarına göre 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince yatırılması gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 9.572,00 TL olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibince yatırılan 12.763,00 TL’nin fazladan yatırılan 3.191,00 TL’lik kısmının talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap