Personele dayalı olmayan ihalede yükleniciye haciz geldiğinde personel ödemeleri ayrılarak mı ödeme yapılır?

Özet

Personele Dayalı olmayan hizmet alım ihalesi kapsamında (yemek öğün hizmet alımı) yüklenici kendi bünyesinde personel çalıştırmaktadır.Personel için ayrıca ödeme yapılmamaktadır. Ancak iş ortaklığı olan yüklenici firmalardan birinin borcuna karşılık icra dairesinden haciz ihbarnamesi gelmiş ve iş ortaklığı vergi numarasının istihkakları üzerine haciz konulması talep edilmektedir. Borçlu 3.şahıs İdare olarak firmanın tüm ödemelerini icra dairesine ödememi […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personele Dayalı olmayan hizmet alım ihalesi kapsamında (yemek öğün hizmet alımı) yüklenici kendi bünyesinde personel çalıştırmaktadır.Personel için ayrıca ödeme yapılmamaktadır. Ancak iş ortaklığı olan yüklenici firmalardan birinin borcuna karşılık icra dairesinden haciz ihbarnamesi gelmiş ve iş ortaklığı vergi numarasının istihkakları üzerine haciz konulması talep edilmektedir. Borçlu 3.şahıs İdare olarak firmanın tüm ödemelerini icra dairesine ödememi yapmalıyız yoksa personel ödemeleri konusunda kesinti yapıp işçi maaşlarının ödenmesi için firmaya ödeme yapmalı mıyız?

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Çalışanların özlük hakları başlıklı 38'inci maddesinde;

"

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için  mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

(Değişik fıkra: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

(Mülga fıkra: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014)

(Değişik fıkra: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır.

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır." hükmü yer almaktadır.

Bildiğiniz gibi malzemeli yemek alım ihalelerinde ögün başına ihaleye çıkılmakta bazen de öğünün yanında idari şartnamenin "teklif fiyata dahil giderler" kısmında belirtilerekk buradan da teklif cetveline yansıyarak personelin ne kadar ücret ile çalışacağı belirtilmektedir.  Yukarıdkai mevzuat hükmünden de görüleceği üzere madde hizmet alımı kapsamında yüklenicinin çalıştırdığı bütün işçiler için geçerlidir. Bu anlamda işçilerden başvuru alarak onların maaşlarını ödenmek üzere emanet hesabına almak veya ödemek suretiyle hesapladıktan sonra kalan kısım için haciz ihbarnamesinde belirtilen şekilde ödemenizin daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap