Şirketi ortağının terör örgütü üyeliğinden tutuklanması durumunda sözleşme iptal edilir mi?

Yayın Tarih: 12.01.2017 09:01
Özet

Saygıdeğer Hocam; Şirket ortağının terör örgütünden dolayı tutukluluğu halinde sözleşme feshedilir mi? başlıklı soru mu sanırım yanlış ifade etmişim. Benim öğrenmek istediğim şu; İhalemize istekli olarak katılan bir firmaya ihale edildi.ve sözleşme imzalandı. İşe başlanıldı. Ancak bu şirket ortaklarından biri terör örgütünden dolayı tutuklandı. (ortak girişim olarak ihaleye katılınmadı.) tüzel kişilik olarak ihaleye katıldılar. Bu […]


Saygıdeğer Hocam; Şirket ortağının terör örgütünden dolayı tutukluluğu halinde sözleşme feshedilir mi? başlıklı soru mu sanırım yanlış ifade etmişim. Benim öğrenmek istediğim şu; İhalemize istekli olarak katılan bir firmaya ihale edildi.ve sözleşme imzalandı. İşe başlanıldı. Ancak bu şirket ortaklarından biri terör örgütünden dolayı tutuklandı. (ortak girişim olarak ihaleye katılınmadı.) tüzel kişilik olarak ihaleye katıldılar. Bu ortaklardan birinin tutuklanmasından dolayı ihale sözleşmesini iptal etmemiz gerekir mi?


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 1’inci maddesine 22/11/2016 tarihli 678 sayılı KHK’nın 30’uncu maddesiyle (g) bendi eklenmiştir. Bu bende göre:

“g) (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar” hükmü,

Aynı maddenin son fıkrasına göre ise; “(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla sözleşme imzalanmadan önce Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir bildirim olmamış ise bunun yanında sözleşme imzalanmadan önce Emniyet müdürlüğüne yazılarak ihale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanacak isteklinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin bir husus bulunmadığında sözleşme imzalanabilir. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin bir bilgi geldiğinde ihale dışı bırakılması, ihale üzerinde kalmış ise ihalenin sözleşme imzalanmadan önce bu gerekçe ile iptal edilmesi veya idare uygun görür ise  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekliyi sözleşmeye davet edebilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer almakta olup KHK’lar ile Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin bir düzenleme şimdilik bulunmamaktadır. [1]

 


[1] 4735/ Madde 20

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, [1]

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap