Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işe yer tesliminin geç yapılması nedeniyle fiyat farkı verilebilir mi?(YFK)

Özet

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, yer tesliminin geç yapılması sebebiyle yapılamayan iş miktarı için işin süresinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süresi içerisinde ve bu süreye göre düzenlenen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemi ya da iş gruplarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde fiyat farkı verilebileceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2012/43

Karar Tarihi : 11/07/2012

I-GİRİŞ

… İl Özel İdaresince yaptırılmakta olan … Hizmet Binası Yapım işi ile ilgili görüş

istemidir.

II-KONU

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 12.06.2012 tarih ve 3310 sayılı yazıları ile; … İl Özel İdaresince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek 05.08.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan ve yapı denetim hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan “ … Hizmet Binası Yapım İşi”nde süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı verilip verilemeyeceği konusunda görüş istenilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

İdaresi yazısı ve eklerindeki tarafların görüş ve değerlendirmeleri özet olarak;

Yüklenicinin görüşü ve talebi;

İşe ait sözleşmenin 05.08.2011 tarihinde yapıldığı ancak yer tesliminde gecikme yaşandığı, bu gecikmeden dolayı kendilerine fiyat farkı verilip verilemeyeceği konusunda bilgi verilmesi istemine yöneliktir.

İdarenin görüşü ve değerlendirmesi;

İşe ait sözleşme yapıldıktan sonra (05.08.2011), arsa problemleri ve Çevre ve Orman Müdürlüklerinin kapanarak Bakanlığımız bünyesine geçmesi nedeniyle işin fiili yer tesliminin 10.02.2012 tarihinde yapıldığı, ayrıca İl Özel idaresince ödenek aktarması ile birlikte süre uzatımı kararı da alınarak işin bitim tarihinin 06.09.2012 olarak belirlendiği,

İşin sözleşmesi imzalandıktan 5 gün sonra yani 10.08.2011 tarihinde yer teslimi yapıldığı kabul edilirse, işin bitim tarihinin (210 gün ilavesiyle) 06.03.2012 olacağı, iki bitim tarihi arasındaki (184 gün) süreye sözleşmenin 14.2. maddesi gereğince fiyat farkı verilmesinin uygun mütalaa edildiği, ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi ikinci paragrafında “Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” denilmesi nedeniyle, anılan işte süre uzatımından dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği ile ilgili tereddüt hasıl olduğu sebebiyle, konu hakkında görüşümüzün bildirilmesine ilişkindir.

İşe ait sözleşmede;

“Madde 9- İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.3.Yüklenici taahhüdün tümünü işyeri teslim tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır..

Madde 14- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.2.Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi uyarınca fiyat farkı ödenir. Bu durumda, fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.”

Hükümleri yer almaktadır.

“4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler

Madde 12- İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir.

Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun “Genel” satırındaki sayı esas alınır.”

denilmektedir.

Bu hükümler göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapıldığında; sözleşmenin

9.1.maddesi gereği yer tesliminin en geç 10.08.2011 tarihinde yapılması, 9.3. maddesine göre de bu tarihe 210 gün eklenerek işin bitim tarihinin bulunması (idare yazısında 06.03.2012 olarak belirlenmiştir), başlangıç ve bitim tarihine göre düzenlenecek iş programında 2011 ve 2012 yıllarında yapılması gereken iş tutarlarının belirlenmiş olması gerekmekte idi.

Ancak, idareden kaynaklanan nedenlerle işin yer teslimi 10.02.2012 tarihinde yapıla bildiğinden, yükleniciye bu tarihe kadar çalışma imkanı sağlanamadığı için, normal süreçte düzenlenmesi gereken iş programında, 10.08.2011 ile 10.02.2012 (yapılması gereken yer teslimi ile yapılan yer teslimi) tarihleri arasında yapılması gereken iş miktarı için yükleniciye süre uzatımı verilmesi, uzatılan süre içersinde ve bu süreye göre düzenlenen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemi yada iş grupları için 12. Madde hükümlerine göre fiyat farkı verilebileceği düşünülmektedir.

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre;

… Hizmet Binası Yapım İşinde; Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, yer tesliminin geç yapılması sebebiyle yapılamayan iş miktarı için işin süresinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süresi içerisinde ve bu süreye göre düzenlenen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemi ya da iş gruplarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde fiyat farkı verilebileceğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 11/07/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap