Sözleşmesinde yer alan bir imalattan vazgeçilerek teknik zorunluluk nedeniyle temel altı su yalıtımı imalatı yaptırıldığında bedeli hangi bedel üzerinden ödenecektir?(YFK)

Özet

Yeni iş kalemleri birim fiyatlarının Y.İ.G.Ş.’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda, İdari Şartname’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası (g) bendinde yer alan hüküm de gözetilerek yüklenici ile birlikte tespit edilmesi, yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların da, 22 nci maddenin kıyasen uygulanarak belirlenmesi hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2011/1

Karar Tarihi : 18/01/2011

I – GİRİŞ

… İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından “ … 208 Yataklı Yurt Binası” yapım işinde değişiklik yapılan imalatların bedellerinin tespiti ile ilgili görüş talep edilmektedir.

II-KONU

… İl Özel İdaresince ihale edilerek 14.05.2010 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan … 208 Yataklı Yurt Binası Yapım işinde 13/08/2010 tarih ve1277 sayılı yazı ile; projesinde ve sözleşmesinde yer alan bir imalattan vazgeçilerek yerine projesinde ve sözleşmesinde yer almayan ancak teknik olarak yapılma zorunluluğu bulunan temel altı su yalıtımı imalatının bedeli üzerinde yüklenici ile anlaşma sağlanamadığı bu nedenle yeni birim fiyatın belirlenerek bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu ilgi yazılar ve ekleri çerçevesinde Yüksek Fen Kurulu’nda incelenmiştir.

Bahis konusu işin imalat esnasında idarece; sözleşmesinde bulunmayan ancak teknik olarak yapılma zorunluluğu bulunan temel altı su yalıtımı imalatının yapımına karar verilmiştir. İdarenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme dosyasında birim fiyatı bulunmayan işlerin birim fiyat tespitini yapmak için sanayi ve ticaret odasına kayıtlı üç adet firmadan almış olduğu malzeme fiyatlarının aritmetik ortalamasını alarak ve işçilik için yüklenicinin sözleşme ekinde yer alan fiyatlarından yararlanarak hazırlamış olduğu birim fiyata yüklenicinin itiraz ettiği,

Yüklenicinin itirazında, İdarenin almış olduğu faturalardaki fiyatların çok farklılık arz ettiğini bu fiyatı kabul etmediklerini, yeni fiyatın Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesine göre sözleşme dosyasında mevcut olan ve teklif ekindeki 04.626/2A rayicinin “ 3mm plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı örtü” esas alınarak yeni birim fiyata ait analizin hazırlanmasının gerektiğini belirtmekte,

İdaresi ise, 18.466/1 poz nolu yeni fiyatı oluştururken; İdari Şartnamenin 7. Maddesi 1’inci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince yüklenicinin teklifi ekinde verdiği 18.465/1 nolu pozun içerisinde yer alan bileşenlerden koruyucu asfalt emilsiyon, lpg ve işçilik ile ilgili bedellerin aynen kullanılmasına karşın, sadece 3mm plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı örtü malzemesinin fiyatını piyasadan almak suretiyle hesap yaptığını ve aralarında 3 mm plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı örtü malzemesinin rayiç fiyatının belirlenmesine ilişkin anlaşmazlığın oluştuğunu ifade ettiği,

Hususları, idaresi yazısı ve eklerinden anlaşılmaktadır.

Ayrıca, idaresi yazısı eklerinden piyasadan aldıklarını belirttiği bahis konusu malzemelere ait fiyatların çok değişken olduğu görülmekte ve bu malzemelerin yürürlükteki standarlarda öngörülen nitelik ve kalitede olup olmadıklarını ortaya koyan belgelere yazı ve ekleri arasında rastlanılmamıştır.

Y.İ.G.Ş. 22.madde 2 nolu fıkrasında yer alan;

“Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır.

a)Yüklenicinin birim fiyatlarının/ teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iş kalemlerin/gruplarına ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemi/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

c)İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.

ç) Yeni iş kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantaj ile tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak analizler. “

Hükümde yeni birim fiyatlara esas analizlerin öncelik sırası ve nasıl oluşturulacağı belirtilmiş olup, idaresince birim fiyatlar oluştururken bu öncelik sırasına uyulmadığı, ayrıca, yine 22 inci madde de öngörüldüğü üzere taraflarca müştereken tespit edilmesi gerektiği halde idaresince tek taraflı olarak tespit edildiği, görülmektedir.

Diğer taraftan; işe ait İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri” başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinde; “teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli” hükmü de mevcut bulunmaktadır.

Belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, idaresince, yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar ile yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların tespitinde, sözleşme eki Y.İ.G.Ş’nin 22 nci maddesi hükmü doğrultusunda hareket edilmediği ayrıca, idari şartnamenin belirtilen hükmünün hiç değerlendirmeye alınmadığı sonucuna varılmıştır.

IV-

KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

İhaleye esas projede yer almayıp işin yapımı sürecinde yapılma zorunluluğu doğan yeni iş kalemleri birim fiyatlarının Y.İ.G.Ş’nin 22 nci maddesinde öngörülen usül ve esaslar doğrultusunda, idari şartnamenin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrası (g) bendinde yer alan hüküm de gözetilerek idaresi ve yüklenicisi ile birlikte müştereken tespit edilmesi, yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların da, 22 nci maddenin kıyasen uygulanarak belirlenmesinin gerektiğine 18/01/2011 tarihinde yapılan toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap