Teklif Cetvelinde standart formda yer alan miktarlarda ondalık sayılar yuvarlamadan dolayı görünmemiş ancak çarpımlar doğru ise aritmetik hata sayılır mı?

Özet

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır.

Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, anılan belgedeki bilgi eksikliğinin teklif fiyatını değiştiren bir hata olmaması itibariyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir neden olmadığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin karara yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır …” gerekçelerine yer verilmek suretiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/181304 ihale kayıt numaralı “Osmaniye Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı Islahı TRK” ihalesine ilişkin olarak I…takule Yapı Mehmet A…kili – B…fa İnşaat Mühendislik Taahhüt – Turan K…er İş Ortaklığının 13.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.04.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi tarafından26.04.2016 tarih ve 25507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş olup, söz konusu başvuru üzerine Kurulca alınan 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.III-1472 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı I…takule Yapı Mehmet A…kili – B…fa İnşaat Mühendislik Taahhüt – Turan K…er İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olarak, Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 14.07.2016 tarihli ve E:2016/2644 K:2016/2510 sayılı kararında “… Uyuşmazlık konusu ihalede davacı tarafından sunulan birim fiyat cetveli teklifi incelendiğinde; idarenin ihale doküman, kapsamında isteklilere verdiği birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve virgülden sonra 2 haneli şekilde hazırlanan üç iş kalemine ilişkin miktarın virgülden sonra hanesiz olarak yuvarlandığı, davacı şirketin birim teklif fiyat cetvelinde HD-04 numaralı "5420a Betonarme Demirlerin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması 08-012mm2 iş” kalemine ilişkin idarenin belirlemiş olduğu 4,35 ton yerine 4 tona verildiği, ancak hesaplamada birim fiyat olan 1.900,00 TL 4,35 ton ile çarpılarak 8.265 00 TL toplam bedeline ulaşıldığı, aynı şekilde birim teklif fiyat cetvelinde HD-05 numaralı "5420a Betonarme Demirlerin Hazırlanması ve Bükülüp Yerme Konması Ø14-Ø28 mm” iş kalemine ilişkin idarenin belirlemiş olduğu 74,405 ton yerine 74 tona yer verildiği, ancak hesaplamada birim fiyat olan 1.900,00 TL 74,405 ton ile çarpılarak 141.369,50 TL toplam bedeline ulaşıldığı, yine birim fiyat teklif cetvelinde HD-014 numaralı “Köprülerde Prekast Cephe Elemanı Yapılması, Taşınması ve Yerine Konması” iş kalemine ilişkin idarenin belirlemiş olduğu 53,25 m2 yerine 53 m2 yer verildiği, ancak hesaplamada birim fiyat olan 220,00 TL ile 53,25 m2 ile çarpılarak 11.715,00TL toplam bedeline ulaşıldığı, başka bir deyişle her ne kadar teklif cetvelinde miktarlar virgülden sonra hanesiz olarak yuvarlanmış olsa da, hesaplamalarda virgülden sonra 2 basamaklı miktarların esas alındığı görülmektedir.

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır.

Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, anılan belgedeki bilgi eksikliğinin teklif fiyatını değiştiren bir hata olmaması itibariyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek bir neden olmadığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin karara yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır …” gerekçelerine yer verilmek suretiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap