Teklif zarfının üzerinde sadece İhale Kayıt Numarası (İKN) olması artık yeterli değildir!

Özet

27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği ile Tebliğin 16.2.1.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikle birlikte teklif zarfının üzerinde İhale Kayıt Numarası (İKN) olması yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir.


27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Tebliğin 16.2.1.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır;

“16.2.1.1.(Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 3.md.) Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir.”

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

Kanuna göre Zarfın üzerinde aşağıdakilerin yazılması gerekmektedir;

  1. İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı
  2. Tebligata esas açık adresi
  3. Teklifin hangi işe ait olduğu
  4. İhaleyi yapan idarenin açık adresi

Kamu İhale Genel Tebliğinin kaldırılan 16.2.1.1. maddesi KİGT’nin 07.06.2014 tarihinde eklenmiştir. Bu tarihten önce teklif zarfının üzerinde yukarıdaki dört maddeyle belirtilen bilgilerin herhangi birisinin bulunmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılmaktaydı. 07.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikle teklif zarfının üzerinde İKN bulunması durumunda Genel Tebliğde İKN üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Sonuç Değerlendirme

Son yapılan değişiklik ile Kanunda yazılması gerektiği halde yukarıda dört maddeyle belirtilen bilgilerin herhangi birisinin teklif zarfının üzerinde bulunmaması durumunda eleneceği anlaşılmaktadır.

Tebliğdeki 16.2.1.1. maddesinin kaldırılmasının amacının; Tebliğ hükmü ile İKN üzerinden anlaşılan bilgilere yer verilmesinin zorunlu olmadığı belirtilerek Kanunda teklif zarfı üzerinde bulunması gereken bilgilerin istenmemesinin Tebliğin açıklayıcı hükmü kaldırılmasının doğru olmadığı ile ihaleye başvuran isteklinin basiretli bir iş adamı gibi davranarak ona göre teklifte bulunması gerekerek teklif zarfının üzerindeki bilgileri doğru olarak yazmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Önümüzdeki günlerde KİK uyuşmazlık kararlarına değişikliğin nasıl yansıyacağı daha iyi bir şekilde görülecektir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap