Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi koşulları nelerdir?

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi koşulları nelerdir?


Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi koşulları nelerdir?


Üst Konuları: Diğer

Benzer Yazılar

Cevabımız

Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

a) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.

b) Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya çıkan her bir hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.

c) Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği projeleri ile destekler çerçevesinde yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan hizmeti piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

d) Teknolojik ürün deneyim belgesi için yapılacak başvurulara eklenecek belgeler ve başvurunun sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. [1]

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca “Ar-Ge Projeleri Sonucunda Ortaya Çıkan Ürünlerin Belgelendirilmesine Yönelik Duyuru (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi)[2] ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre;

1.             “BAŞVURU

           1.Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlar adına ilzama yetkili kişiler tarafından imalat ve/veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler gerekli belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvurur.

          2.Başvuru yapılabilmesi için ürün/hizmetin piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir.

2.             BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1.    Başvuru dilekçesi,

2.    Başvuru formu,

3.    Tamamlanan projeye ait ürünün teknik özelliklerini gösteren bilgiler (Teknik resim, fotoğraf, demo CD’si vb.),

4.    Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren yazılı belge,

5.    Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi,

6.    İmza sirküleri,

7.    Yerli malı belgesi (mal için)

8.    Sanayi sicil belgesi (mal için),

     Ürünle ilgili ilk fatura (hizmet için).

Başvuru dosyasında yukarıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı sureti sunulmalıdır.

3.             İNCELEME

Başvuru dosyası incelenir ve eksiklik bulunması halinde firmadan eksik belgelerinin 15 (on beş) iş günü içerisinde tamamlaması istenir.

4.             BELGE DÜZENLEME

1.    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belge talep eden gerçek/tüzel kişiliğin müracaatı sırasında dosyada sunduğu bilgiler ile gerekmesi halinde ilgili kurum/kuruluşlardan talep edeceği bilgilerden hareketle desteklenen proje ve çıktısı ile ilgili sorgulamayı yapar ve kararını verir.

2.    Teknolojik ürün deneyim belgesi; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan ürünler/hizmetler için düzenlenir.

3.    Teknolojik ürün deneyim belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.

4.    Farklı ürünlerin birleşmesinden oluşan sistemler için tek bir teknolojik ürün deneyim belgesi düzenlenir.

5.    Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı rekabet öncesi işbirliği projeleri ile destekler çerçevesinde yürüttükleri projelerde, teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin proje sonucu ortaya çıkan malı piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

5.             BELGE BAŞVURUSU YAPAN FİRMAYA BİLDİRİM

1.    Belge başvurusuna konu olan dosya incelendikten sonra, belge verilmesi uygun görülenlerin belgesi 5 (beş) iş günü içerisinde düzenlenerek resmi yazı ekinde firmaya gönderilir.

2.    Düzenlenmiş olan belge ayrıca elektronik ortama da yüklenerek dijital arşiv oluşturulacaktır.

3.    İhale yapan kurum/kuruluşlar internet üzerinden de belgeye ulaşabilecektir.” Olarak saptanmıştır.[1] Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  44/7

[2] http://81.215.13.10/proaca/jsp/pages/portal.htm?hId=462l

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap