Temyiz istemi üzerine Danıştay dairesine intikal etmiş dava için feragat edilebilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 16.02.2016 tarihli ve E:2016440, K:2016/291 sayılı kararında “ …2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesiyle atıfta bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı, 312. maddesinde ise feragat beyanında bulunan tarafın davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği kurala bağlanmıştır. Açıklanan nedenle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle Ankara 2’nci İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli E:2015/2133, K:2015/1402 sayılı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına …” denilerek Ankara 2. İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli E:2015/2133, K:2015/1402 sayılı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 21.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/5280 ihale kayıt numaralı “Şanlıurfa Siverek Selim Pınar 40 Derslikli Anadolu Lisesi, 200 Kişilik Pansiyon ve Spor Salonu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” ihalesine ilişkin olarak, V…iroğlu Dış Tic. Hiz. İnş. A.Ş.- Baran Müh. İnş. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 03.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 16.06.2015 tarih ve 50965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurul tarafından alınan 14.07.2015 tarihli ve 2015/UY.III-2010 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı V…iroğlu Dış Tic. Hiz. İnş. A.Ş.- Baran Müh. İnş. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli E:2015/2133, K:2015/1402 sayılı kararında, “…G…rkan Yapı Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesinin Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 10.02.2016 tarih ve 2016/MK-51 sayılı kararı ile “1- 14.07.2015 tarih ve2015/UY.III-2010 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, G…rkan Taah. Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Daha sonraki aşamada Kurum tarafından Danıştay 13. Dairesine yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 16.02.2016 tarihli ve E:2016440, K:2016/291 sayılı kararında “ …2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesiyle atıfta bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı, 312. maddesinde ise feragat beyanında bulunan tarafın davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacılar vekili Av. A… Kamışlı tarafından verilen ve Mahkeme kaydına 20.01.2016 tarihinde giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. 

Açıklanan nedenle, dosya temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle Ankara 2’nci İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli E:2015/2133, K:2015/1402 sayılı kararının bozulmasına,  feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına …” denilerek Ankara 2. İdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli E:2015/2133, K:2015/1402 sayılı kararının bozulmasına, feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap