Ticaret Sanayi Odası ve gerçekleştirme görevlileri hk.

Yayın Tarih: 14.01.2016 04:01
Özet

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin kayıtlı oldukları bazı oda belgelerinde (Ticaret Sanayi odası v.b.) "Fotokopisi geçersiz""dir. diye bir ibare yer almaktadır. Bu belgenin ihaleden önce diğer istenilen evraklar gibi ihaleden önce idarece aslı görülüp tasdik edilebilir mi? yoksa bunun aslını mı sunmak gerekir? ayrıca; Gerçekleştirme Görevlileri ihale komisyonunda görev alabilirler mi? (İmar planlama işi ihalesinde İmar […]


İhaleye katılmak isteyen isteklilerin kayıtlı oldukları bazı oda belgelerinde (Ticaret Sanayi odası v.b.) "Fotokopisi geçersiz""dir. diye bir ibare yer almaktadır. Bu belgenin ihaleden önce diğer istenilen evraklar gibi ihaleden önce idarece aslı görülüp tasdik edilebilir mi? yoksa bunun aslını mı sunmak gerekir? ayrıca; Gerçekleştirme Görevlileri ihale komisyonunda görev alabilirler mi? (İmar planlama işi ihalesinde İmar Müdürlüğünün gerçekleştirme görevlisi aynı zamanda işin uzmanı bu ihale komisyonunda görev alamaz mı)


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

İhale uygulama yönetmelikleri (mal ,hizmet ,yapım, danışmanlık)

Belgelerin sunuluş şekli

MADDE … – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

……………..

Gerçekleştirme görevlisi ihale komisyonuda yer alabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap