Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu?

Özet

Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu?

Cevabımız

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

Bu kapsamda ticaret sicil gazetesinde belirtilen şekilde şirketi temsile yetkili olan veya şirketin temsile yetkili kıldığı ortak/ortaklara ait imza sirkülerinin vekaleten ihaleye teklif veren kişinin vekaletnamesinin ekinde kendi imza beyannamesiyle beraber teklif kapsamında bulunması halinde kabul edilebilir. Bunun dışında teklif değerlendirme dışı bırakılacağı değerlendirilmektedir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap