Vergi borcundan dolayı sözleşme imzalanamayan ihaledeki karara ilişkin damga vergisi (karar pulu) tahsil edilir mi?

Yayın Tarih: 07.12.2016 10:12
Özet

İstekli sözleşme yapılmak üzere davet edildikten sonra, sözleşme yapmak üzere geldiğinde ihale tarihi itibariyle TL.5.000,00'nin üzerinde kesinleşmiş vergi borcunun olduğu tespit edildiğinden sözleşme yapılmadı ise doğmuş olan Karar Damga Vergisinin durumu ne olur? Saygılar.


İstekli sözleşme yapılmak üzere davet edildikten sonra, sözleşme yapmak üzere geldiğinde ihale tarihi itibariyle TL.5.000,00'nin üzerinde kesinleşmiş vergi borcunun olduğu tespit edildiğinden sözleşme yapılmadı ise doğmuş olan Karar Damga Vergisinin durumu ne olur? Saygılar.


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükelleflerinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi dairelerden maksadın genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığını özelgelerinde, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kâğıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, düzenlenen kâğıtların hükümlerinin uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemekte olduğu ifade edilmişken, Danıştay önüne gelen somut olaya göre hareket etmekte olup iptal edilen ihalelerle ilgili imzalanan sözleşmelerle ilgili olarak bazılarında Maliye Bakanlığı ile aynı görüşte bazılarında ise farklı görüşte olup buna göre karar vermektedir.

Buna göre, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kâğıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kâğıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu ihale kararları alınmakla damga vergisi doğduğundan,ihale kararına ilişkin kararın Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap