Yapım işlerinde, yükseköğretim katkı kredisi borcu, ihale dışı bırakılmaya sebep bir vergi türü müdür?

Özet

Yükseköğretim katkı kredisi borçlarının vergi dairesine devredilmesi sonucunda, vadesi geçmiş ödenmemiş borcu bulunan gerçek kişinin borcu, ihale dışı bırakılmaya sebep olan vergi türüne girer mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yükseköğretim katkı kredisi borçlarının vergi dairesine devredilmesi sonucunda, vadesi geçmiş ödenmemiş borcu bulunan gerçek kişinin borcu, ihale dışı bırakılmaya sebep olan vergi türüne girer mi?

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4 maddesinde; 
"17.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,
17.4.1. (Değişik: 06/02/2018-30324 R.G./1. md., yürürlük: 01/03/2018) Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G./8. md.) bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.
17.4.2. İsteklinin;
a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
b) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
ç) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
kabul edilecektir. 
17.4.3. (Değişik: 06/02/2018-30324 R.G./1. md., yürürlük: 01/03/2018) İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; (Ek ibare: 13.09.2019-30887 R.G./1. md., yürürlük:23.09.2019) son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir." denilmektedir. 

Vergi daireleri, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli olup takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak yapılmaktadır.

Dolayısıyla bu kapsamda her ne kadar da vergi dairesince tahsil ediliyor olsa da ödenmeyen katkı kredisi borçları Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri kapsamında bulunmadığından vergi borcu olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. 
Kolaylıklar diliyorum. 
                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap