Yeterlilik kriteri olarak istenen belge alt yüklenicide bulunduğu gerekçesiyle, isteklinin teklifi geçerli kabul edilebilir mi?

Özet

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesi ve İdari Şartname’nin ““İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ihaleye katılım şartlarının ve yeterlik belgelerinin isteklilere yönelik düzenlemeler olduğu ve söz konusu düzenlemelerden ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanması gerektiğinin açık bir şekilde anlaşıldığı, ihale dokümanında alt yükleniciye ait EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikasının sunulabileceğine dair bir ifade bulunmadığı, ihale konusu işin yapılabilmesi için mevzuatı gereği alınması zorunlu olan ve idarece katılım aşamasında istenilen belgelerin bizzat istekliler tarafından karşılanması gerektiği, zira alt yüklenici çalıştırılmasının yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, idareye karşı aslî sorumluluğun yükleniciye ait olduğu dikkate alındığında, idarenin söz konusu kriterin alt yüklenici tarafından karşılanabileceği şeklindeki gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/037

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 22.06.2016

Karar No

: 2016/UY.II-1631

 

Şikayetçi: 

B…. Mühendislik Isı Teknolojileri Doğalgaz Dönüşüm SS..temleri İnşaat Tahhüt Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

27.05.2016 / 32055 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/143389 İhale Kayıt Numaralı "Lng Yakıtı Tank Sahası SS..temi Kurulum Ve Doğalgaz Tesisatı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait İdari Şartname'de isteklilerden ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak EPDK'dan alınan yapım ve hizmet sertifikasının istenildiği ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi adına belgesi bulunmadığından ihalede alt yüklenici olarak çalıştıracağını açıkladığı firmanın belgesini sunduğu, ancak ihale mevzuatı uyarınca ihaleye katılabilmek için istekli tarafından sunulması gereken bir belgenin alt yüklenici vasıtasıyla tamamlanamayacağı, ilgili mevzuatı uyarınca da sertifikası olmayan bir isteklinin söz konusu yapım işini gerçekleştiremeyeceği, idarenin işleminin EPDK belgesi olmadığı için ihaleye katılamayan ve aynı zamanda EPDK belgesini alabilmek için gerekli şartları sağlayan firmalar açısından haksızlığa yol açtığı, öte yandan alt yüklenici adına sunulan sertifikanın ise eklerinin sunulmadığı, sertifikanın üzerinde ekleri ile bir bütün olduğunun ifade edildiği, dolayısıyla sunulan sertifikanın da bu şekliyle uygun kabul edilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin “LNG Yakıtı Tank Sahası SS..temi Kurulum ve Doğalgaz Tesisatı” işi olduğu, söz konusu işin anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edildiği, ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin uygun bulunarak ihalenin en düşük teklifi veren S…. İnş. Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.(i) bendinde “İsteklilerin EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) endüstriyel tip yapım hizmet sertifikasını ihale dosyasında sunması gerekmektedir” şeklinde düzenleme yapıldığı, anılan düzenlemenin ihale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin 4.1.1.3’üncü alt maddesinde “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; İsteklilerin EPDK'dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) endüstriyel tip yapım hizmet sertifikasını ihale dosyasında sunması gerekmektedir.” şeklinde de yer aldığı,

 

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde ise ihalede idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde ihalelere katılacak aday veya isteklilerin ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak sunacakları belgelerin sayıldığı,

 

4734 sayılı Kanun’un “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde ise “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz”hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan S…. İnş. Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7.1.(i) bendi kapsamında EPDK tarafından düzenlenmiş kendisine ait bir Yapım ve Hizmet sertifikasının sunulmadığı ancak ihalede alt yüklenici olarak çalıştıracağını beyan ettiği S..tem İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikasının sunulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesi ve İdari Şartname’nin ““İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ihaleye katılım şartlarının ve yeterlik belgelerinin isteklilere yönelik düzenlemeler olduğu ve söz konusu düzenlemelerden ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanması gerektiğinin açık bir şekilde anlaşıldığı, ihale dokümanında alt yükleniciye ait EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikasının sunulabileceğine dair bir ifade bulunmadığı, ihale konusu işin yapılabilmesi için mevzuatı gereği alınması zorunlu olan ve idarece katılım aşamasında istenilen belgelerin bizzat istekliler tarafından karşılanması gerektiği, zira alt yüklenici çalıştırılmasının yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı, idareye karşı aslî sorumluluğun yükleniciye ait olduğu dikkate alındığında, idarenin söz konusu kriterin alt yüklenici tarafından karşılanabileceği şeklindeki gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan idarece ihale ilanında ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilere açık bir şekilde EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası sunulması şartı getirilmesine rağmen sözkonusu belgenin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmamasının hem ihale dokümanına aykırılık teşkil ettiği, hem de söz konusu belge sahibi olmadığı için ihaleye teklif veremeyen ve bu belgeyi alabilmek için gerekli yeterlik şartlarını yerine getiren kişi ya da şirketler açısından da haksız bir uygulamaya yol açtığı, idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından ayrıca alt yükleniciye ait sertifikanın ekleriyle birlikte sunulmadığı iddia edilmekle birlikte, ihalede yeterlik belgelerinin istekliler tarafından karşılanması gerektiğinden, alt yüklenici tarafından sunulan belgenin uygunluğunun değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler doğrultusunda ihalede yeterlik kriterini sağlamayan ihale üzerinde bırakılan S…. İnş. Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden S…. İnş. Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap