Yüklenici firmaya Ait İşçiye yapılan Ödeme

Yayın Tarih: 16.01.2016 01:01
Özet

Üstadım; Yüklenici firma noter kanalı ile araç kiralama sözleşmesinde “araç şoförü ile birlikte kiralanmıştır” ibaresi ile işçi çalıştırmakta. İdare yüklenici firmaya, yüklenici firmada işçilerine ödeme yapmaktadır. Yüklenici firma; a) işçilerine ödemelerini banka kanalı ile yapmakla mükellef midir? b) İdare olarak yüklenici firmadan yaptığı ödemeler için bordro ya da banka dekontu istemekle mükellef miyiz? Saygılarımla


Üstadım;
Yüklenici firma noter kanalı ile araç kiralama sözleşmesinde “araç şoförü ile birlikte kiralanmıştır” ibaresi ile işçi çalıştırmakta. İdare yüklenici firmaya, yüklenici firmada işçilerine ödeme yapmaktadır. Yüklenici firma;
a) işçilerine ödemelerini banka kanalı ile yapmakla mükellef midir?
b) İdare olarak yüklenici firmadan yaptığı ödemeler için bordro ya da banka dekontu istemekle mükellef miyiz?

Saygılarımla


Üst Konuları: Diğer

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Cevabımız

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde   tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.

 

18 Kasım 2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikle ve İş kanunumuzun 32. maddesinde 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren ülke genelinde 10 ve daha fazla çalışan olması halinde “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.” hükmü getirilmiştir.

 

01.01.2009 tarihinden itibaren İşverenler 10 kişinin üzerinde personel çalıştırıyor ise çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. İş Kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Buna göre işveren, işçinin ücretini kanun, iş veya toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre hesaplamak ve zamanında ödemek zorundadır

 

bUNA GÖRE;

a)4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarı, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

b)İdare olarak yükleniciden bordro /banka dekontunu istemekle mükellefsiniz.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap