Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak üzere adlarına L1 yetki belgesi verilen firmaların K1 yetki belgesi kapsamında da faaliyette bulunmaları mümkün müdür?

Özet

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre “…yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak üzere adlarına L1 yetki belgesi verilen firmaların K1 yetki belgesi kapsamında da faaliyette bulunmaları mümkün bulunduğu hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesi’nin 28.05.2013 tarih ve E:2013/414, K:2013/1602 sayılı kararı ile “Dava; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusu sonucu alınan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki 09.01.2012 gün ve 2012/UH.I-254 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesi'nce; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre, karayolu taşımacılığı kapsamında yetki belgelerine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, sahip oldukları yetki belgeleri kapsamına giren faaliyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamayacakları, davaya konu ihaleye ait şartnamede K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği dikkate alındığında davacı firmanın sunduğu L1 yetki belgesinin yeterlik kriterini sağlamadığı, davacının sunduğu L1 yetki belgesinin ihaleye ait şartnamede istenen yeterlik kriterleri arasında yer almaması nedeniyle davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesi yönünde alınan dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10. maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin istenecek bilgi ve belgelere yer verilmiş; ihale konusu işin niteliğine göre maddede belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği kurala bağlanmıştır.

       Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde, “Lojistik işletmecisi: Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra; bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder” kuralına; “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5. maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik İşletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” kuralına, “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6. maddesinde;

       “(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

       a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,…

       (9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

       a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.” kuralı yer almaktadır.

       Uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.h maddesinde; A1 ve K1 yetki belgeleri yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

       Dosyanın incelenmesinden; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine katılan davacı şirketin 05.12.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 07.12.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, idari şartnamenin 7. maddesinde istenilen taşıma yetki belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından usulüne uygun sunulmadığı, sözleşme tasarısının 9. maddesinde belirtilen işin başlama ve bitiş tarihleri ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen sürenin birbiriyle uyumsuz olduğu, teknik şartnamenin 24. maddesinde araçlara ilişkin trafik cezalarının da yüklenici tarafından karşılanacağının öngörülmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarıyla davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu; dava konusu işlemle, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulması gerektiği; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda ise, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak A1 ve K1 yetki belgelerinin öngörüldüğü, davacının dokümana ilişkin süresi içinde herhangi bir itirazı olmamasına rağmen A1 ve L1 yetki belgesinin sunulduğu, L1 ve K1 yetki belgelerinin Yönetmelikte birbirleriyle ilişkilendirilmemiş olduğu ve her ikisinin farklı belgeler olduğu, davacı tarafından sunulan yetki belgesinin şartnameyle istenen belgeler arasında yer almaması sebebiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesi üzerine, işlemin davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

       Uyuşmazlık; ihale dokümanında sunulması öngörülen K1 yetki belgesi yerine davacı şirket tarafından ihale dosyasına sunulan L1 yetki belgesinin yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığına ilişkindir.

       Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde lojistik işletmecisi, K1 yetki belgesinin konusunu oluşturan “ticari amaçla eşya taşımacılığını da kapsayan ve taşımacılıkla ilişkili birtakım faaliyetlerde bulunan kişi olarak tanımlanmış olduğundan, ticari amaçla yurtiçi lojistik taşımacılığı yapanlara verilen L1 yetki belgesine sahip isteklilerin, ihaleye K1 yerine anılan belgeyi sunmaları halinde ihalede yeterlik kuralını sağladıklarının kabulü gerekmektedir.

       Nitekim; anılan Yönetmeliğin yürütülmesinden sorumlu olan Ulaştırma Bakanlığı'nın 23.06.2011 tarih ve 10205 sayılı yazısında da, “…yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak üzere adlarına L1 yetki belgesi verilen firmaların K1 yetki belgesi kapsamında da faaliyette bulunmaları mümkün bulunmaktadır. ”ifadelerine yer verilmektedir.

       Bu itibarla, dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda hüküm kuran Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” eklindeki gerekçeyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap