2020 yılında yapılan anahtar teslimi iş için yeni birim fiyat nasıl yapılacak?

Yayın Tarih: 16.06.2022 04:06
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2020 yılında yapılan anahtar teslimi götürü bedel ihaleye çıkılan bir ihalede proje aynı ancak işin yapılma yeri değişti, işin yapılma yerinde yapılan yerin peysaj yeri büyüdü, 5.000 m2 den 8.000 m2 ye çıktı, peysaj kısmında büyüyen 3.000 m2 alana da peysaj işlerinin yapılması gerekiyor. İş anahtar teslimi götürü bedel bir iş olduğundan ihale tarihi itibariyle yüklenicinin pejsaj (ağaç dikimi vs) için verdiği fiyat bilinmiyor, yeni fiyat yapacağız ama fiyatı hangi fiyattan alacağız, hesaplamasını nasıl yapacağız yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğine ekli Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme'nin "Sözleşmede değişiklik yapılması" başlıklı 24.1. maddesinde; "Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları." denilmektedir.

Bu kapsamda işin yapılma yerinde değişikliğe gidilebilir.

Yeni fiyata gelince Yapım İşleri Genel Şartnamesinde;

"İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir:

a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. md., yürürlük: 18/08/2019) veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye verdiği teklif rayiçler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri.

(4) Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. "
  • Yüklenicinin teklif ekinde verdiği fiyatlar veya aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılmışsa buradaki rayiçler,
  • Çevre ve şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları vs
  • İdarenizdeki gerçekleştirilen daha önceki benzer işlere ilişkin fiyatlar
  • Veya daha yaygın olarak yapılan uygulamada piyasa fiyatı araştırması yapılarak (proforma fatura) ticaret odasından onaylanır ise ilgili rayiçler bulunur.
  • Daha sonra bulunan rayiç  ihalede tarihindeki fiyatlara fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla hesaplanır.
  • Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmadığı düşünüldüğünde, bulunan rayiçin %90'ının esas alınması yani 0,90 ile çarpılması sonucu çıkan tutarın yeni birim fiyat olarak kullanılması gerektiği,

değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap