4734/3-i Kültür varlıkları yönetmeliği göre yapılan uygulama işleri ihalesi , ihale karar vergisi ve sözleşme vergisinden muaf mı ?

Yayın Tarih: 25.08.2016 11:08
Özet

4734/3-i Kültür varlıkları yönetmeliği 24. maddesine göre yapılan uygulama işleri ihalesi , ihale karar vergisi ve sözleşme vergisinden muaf mı ?


4734/3-i Kültür varlıkları yönetmeliği 24. maddesine göre yapılan uygulama işleri ihalesi , ihale karar vergisi ve sözleşme vergisinden muaf mı ?


Cevabımız

 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.           

 Diğer taraftan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun "İstisnalar ve muafiyetler" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında, tapu kütüğüne "korunması gerekli kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı,Bakanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevi maddeler ile altın ve gümüş varağın, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, üçüncü fıkrasında ise, koruma bölge kurullarıkararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işlerinin Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur kanun hükmünün incelemesinden de anlaşılacağı üzere, tapu kütüğüne korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış taşınmazlar ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının onarım ve restorasyonu ile ilgili işlemler, sadece Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesna tutulmakta, gerek bu madde gerekse 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda konuya ilişkin herhangi bir istisna ya da muafiyet hükmü bulunmamaktadır.

Bu nedenle, tapu kütüğünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı bulunan I ve II nci grup olarak gruplandırılmış gayrimenkuller ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller üzerinde bulunan gayrimenkullerin onarım ve restorasyonunailişkin işler nedeniyle düzenlenen Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı olan kağıtların damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap