4734 sayılı kamu ihale kanunun 11. maddesinin g bendi uygulamaları hk.

Özet

ihalesi yapılan işler kapsamında ihaleye iştirak edenler hakkında OHAL sorgulaması yapılmaktadır. Yapılan sorgulama neticelerinin alınması uzun süreler almaktadır. Bu nedenle ihale üzerinde kalan istekliler ile taahhüt alınarak sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmesi yapılan ve işi bitirilen iş kapsamında sorgusu yapılan firmalardan herhangi birisinin hakkında veya hissedarlarından birisi ve birkaçının terör örgütleri ile irtibatı veya iltisakı tespit edilmesi […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalesi yapılan işler kapsamında ihaleye iştirak edenler hakkında OHAL sorgulaması yapılmaktadır. Yapılan sorgulama neticelerinin alınması uzun süreler almaktadır. Bu nedenle ihale üzerinde kalan istekliler ile taahhüt alınarak sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmesi yapılan ve işi bitirilen iş kapsamında sorgusu yapılan firmalardan herhangi birisinin hakkında veya hissedarlarından birisi ve birkaçının terör örgütleri ile irtibatı veya iltisakı tespit edilmesi halinde ne tür bir işlem tesis etmek gerekmektedir?

4734 sayılı Kanuna göre göre yasaklama yapılması gerekmekte midir?

Sadece hissedarlardan birisi hakkında terör örgütü ile iltisak belirlenir ise hissedarlar hakkında mı yoksa firma hakkında da yasaklama yapılması gerekir mi?

Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 11’nci maddesine 22/11/2016 tarihinde 678 sayılı KHK’nın 30’uncu maddesiyle eklenen ve 23/1/2017 tarihli 684 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesiyle değişen  (g) bendine göre; Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

Aynı maddenin son fıkrasına 06/01/2017 tarih  ve 680 sayılı KHK’nın 65’inci maddesiyle eklenen fıkrada ise “Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmü getirilmiştir.

Öncelikle getirilen Kanun maddesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen kişilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir. Böyle bir bildirim yapıldığında bu kişilerin (bu kapsamda ihaleye katılan gerçek kişiler, ihaleye katılan tüzel kişinin yarıdan fazla ortağına ait veya | bu ortakların tüzel kişilikteki hisse toplamının yarıdan fazlasına ait olması durumunda |- iş ortaklığında pilot ortağın, konsorsiyumlarda koordinatör ortağın - yorumdur) ihale dışı bırakılacağı değerlendirilmektedir. Sorunun cevaplanma tarihi itibariyle (g) bendi kapsamında bildirime ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca çıkartılacağı belirtilen usul ve esaslar henüz yayımlanmamıştır.

Bunun yanında idarelerin böyle bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte idarece tekliflerin ayrıntılı değerlendirme aşamasında veya ihale komisyonu tarafından alınan kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmadan önce veya ihale süreci tamamlandıktan sonra sözleşme davet aşamasından önce 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ihalenin yapıldığı il/ilçe emniyet müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak söz konusu madde kapsamında teyitin yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Terör örgütü ile iltisakının emniyetten gelen yazı ile teyit edilmesi halinde ihale dışı bırakılması gereken istekli ile sözleşme imzalandığından sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edilir. 11'nci maddenin son fıkrasına eklen hüküm ile ihale sırasında tespiti halinde geçici teminatı iade edilecek olan isteklinin sözleşme imzalandıktan sonra tespiti halinde de kesin teminatının iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap