Anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde %10 iş artış oluru ne zaman alınmalıdır? işin süresi bitmiş cezalı çalışma döneminde %10 alınabilir mi?

Özet

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde %10 iş artış oluru ne zaman alınmalıdır. işin süresi bitmiş cezalı çalışma döneminde %10 alınabilir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba,
Anahtar teslim götürü bedel bir yapım işinde %10 iş artış oluru ne zaman alınmalıdır. işin süresi bitmiş cezalı çalışma döneminde %10 alınabilir mi?

Cevabımız

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde;

“Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” denilmektedir.

İş artışına konu sebepler dahilinde olmak şartıyla sözleşmede belirtilen süre içerisinde her zaman verilebilir.

Yapım işinde işin süresi sözleşmede belirtilen süre kadar olup iş yeri tesliminden itibaren başlar, yüklenicinin ihale dokümanındaki şartlar ve verilen süre içinde taahhüdünü yerine getirmesi istenir aksi taktirde sözleşmede öngörülen cezaya muhatap olacağı ve işin tasfiye süreci ve sonrasında yasaklama ve teminatın gelir kaydı ile menfi zararın tazmin ettirileceği belirtilir.

İdarece ihtarda belirlenmiş cezalı çalışma sürecinde yükleniciye işin bitirme şansı verilir ancak sözleşme kapsamında işi bitirememiş, geçici kabul aşamasına getirememiş bir yükleniciye iş artışı ile ilave iş verilmesi hayatın olağan akışına uygun görünmemektedir. Kaldı ki cezalı çalışma süresinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hali ve iş artışına ilişkin ilave işin gerektirdiği ek sürenin yükleniciye verilmesi mümkün olmasa gerektir. Aksi bir durum idarenin iş artışına dayalı fazlaca ilave süre vererek yükleniciyi cezalı çalışmadan kurtarma çabası olarak anlaşılır ki bu da sonrasında idare çalışanlarının cezai, idari ve mali sorumluluğu sebep olunarak çeşitli yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olabilir.

İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap