Anahtar teslimi götürü bedel işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajları arasındaki makul oran nedir?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerinde bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması ve tekliflerini oluşturması, imalat aşamasında da işi uygulama projesindeki şekliyle bitirmesi esastır. Yine anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte aradaki metraj farkının makul düzeyde olması gerekmektedir. Şikayete konu ihalenin de anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı hususu dikkate alındığında, imalat miktarlarının ihale dokumanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerektiğinden ve isteklilerce belirlenen miktarların ise idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceğinden söz konusu farklılıkların istikrar kazanmış kurul kararları doğrultusunda %10’a kadar makul kabul edilebilecek bir oranda olması gerekmektedir.


 

Toplantı No

: 2015/067

Gündem No

: 90

Karar Tarihi

: 11.11.2015

Karar No

: 2015/UY.I-3010

 

Şikayetçi: 

D…z Otomotiv Petrol Ürün. İnş.Tar. Hay. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. – R…-H… İnş. Mad. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

28.09.2015 / 79089 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/78542 İhale Kayıt Numaralı "Kütahya İli İnköy İlçesi 627 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

D…z Otomotiv Petrol Ürün. İnş. Tar. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – R…-H… İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

 

VEKİLİ:

Av. Mehmet D..a A…oğlu

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No: 5 34307 Küçükçekmece/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/78542İhale Kayıt Numaralı “Kütahya İli İnköy İlçesi 627 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 30.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kütahya İli İnköy İlçesi 627 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak D…z Otomotiv Petrol Ürün. İnş. Tar. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – R…-H… İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 14.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.09.2015tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.09.2015 tarih ve 79089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2498 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) …,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında belirtilen metrajlar ile idarece belirlenmiş olan metrajlar arasında makul oranda kabul edilemeyecek düzeyde farklılıkların bulunduğu, zirâ bu istekli tarafından sunulan açıklamanın avan proje üzerinden yapıldığı bu durumun da kabul edilemeyecek oranda bir metraj farklılığına neden olduğu, ayrıca analiz girdilerindeki miktarların düşürülerek analiz fiyatlarının düşük çıkmasını sağlandığı, sunulan fiyat tekliflerinin güncel olmadığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyannamesi dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği, açıklamada kapsamında işçilik girdileri için asgari işçilik maliyetinin altında ücret belirlendiği,

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemede, itirazen şikayet başvurusunda bulunan istekli olan D…z Otomotiv Petrol Ürün. İnş. Tar. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. – R…-H… İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ihale yetkilisince 04.09.2015 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, sonrasında başvuru sahibine 04.09.2015 tarihinde tebliğ edilen “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” konulu yazıda da aynı şekilde anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmektedir. Ancak idareye yapılan şikâyet başvurusuna idare tarafından verilen 17.09.2015 tarihli ve 4637 sayılı cevap yazısında, isteklinin teklifinin herhangi bir gerekçeye yer verilmeden “iş deneyim belgesi yüzünden teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı” ifadesine yer verilerek değerlendirme dışı bırakıldığı ancak bu ifadeye dayanak teşkil edecek herhangi bir başka bilgi veya belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            Buna ilişkin olarak 04.09.2015 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından sonra, isteklinin teklifinin hangi nedenle değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin alınan başka bir ihale komisyonu kararı veyahut bilgi ve belge var ise Kuruma gönderilmesi hususunda idareye 05.11.2015 tarih ve 2262 sayılı yazı ile bildirimde bulunulmuştur. İdarenin 05.11.2015 tarihli ve 5325 sayılı yazı ile vermiş olduğu cevapta, isteklinin şikayet başvurusuna vermiş oldukları cevap yazısının sonuç bölümünde yer alan “…iş deneyim belgesi yüzünden teklifinizin değerlendirme dışı bırakılmasına…” ifadesinin sehven yazıldığı, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin idarece herhangi bir kararın alınmadığı ifade edilmiştir.

 

            İhale yetkilisince onaylanmış ihale komisyonu kararında veyahut başvuru sahibi isteklinin eline ulaşan kesinleşen ihale kararında anılan isteklinin teklifinin geçerli olduğunun belirtildiği, ayrıca idare ile yapılan yazışma neticesinde, idarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevap yazısının sonuç bölümünde “Firmanızın … iş deneyim belgesi yüzünden teklifinizin değerlendirme dışı bırakılmasına…karar verilmiştir.” şeklindeki ifadenin yanlışlıkla cevap metni içerisine dercedilmiş olduğu anlaşılmıştır. İsteklinin bu nedenle herhangi bir hak kaybı bulunmadığından söz konusu yanlışlık esasa etkili görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Kütahya İli İnköy İlçesi 627 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

c) Miktarı ve türü:

Tünel Kalıp Sistemiyle 627 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

…”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

                                                                                              Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde“45.1. İhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, idareler sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçenekleri uygulayabilirler.

a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden (45.1.2 – 45.2) maddelerinde belirtilen esaslara göre açıklama istenir.

                                                                                     …

Bu çerçevede; sınır değerin altında olan tekliflere ilişkin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tesis edilecek işlemler, idari şartnamenin “sınır değer” başlıklı maddesinin ilgili dipnotunda belirtilen seçeneklerden uygun olanı esas alınarak düzenlenir.

İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, idarelerce sorgulama ve isteklilerce açıklama yapılması işlemleri (45.1.2 – 45.2) maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca yürütülecektir.

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.  İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.”

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamalarından; idare tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibariyle küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanacağı, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ekinde de, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin liste ile “açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin” de isteklilere verileceği, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının da ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesi uyarınca yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idare tarafından, açıklama istenecek iş kalemlerinin toplam yaklaşık maliyet içerisindeki pursantaj oranlarına yer verilen iş kalemleri/ grupları listesi, açıklama istenilecek analiz girdileri listesi, açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi oluşturulduğu, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesine yer verildiği, açıklama istenilecek her bir inşaat ve tesisat kalemi için analiz girdilerinin tanımlarına yer verilen analiz listesine yer verildiği, ayrıca İnşaat İşleri Örnek Analiz Formatı gözetilerek oluşturulmuş inşaat iş kalemleri için analiz girdilerinin tanımlarına yer verilen analiz listesi ile  Mekanik Tesisat/Elektrik Tesisat İşleri Örnek Analiz Formatı gözetilerek oluşturulmuş malzeme ve montaj bedeli içeren analiz listesine yer verildiği görülmüştür.

 

Açıklama istenilecek  iş kalemlerinden AGP-YA0001, TK-AH-0021, TK-AL-0009, TK-CEP-0005/C, TK-CEP-0006, TK-KP-0004/A, TK-KP-0007/A, TK-KP-0013/A, TK-YLT-0005/C, ÖZEL.4, Özel AtkBc2 ve Özel-d1 olmak üzere 12 adet iş kaleminin özel poz niteliğinde olduğu, MSB.568/A2B pozunun ise Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan 2015 yılı birim fiyatlarında yer alan MSB.568/A2 pozu üzerinde değişiklik yapılması suretiyle özel poz mahiyetinde oluşturulduğu, geriye kalan 60 adet iş kaleminin ise kamu kurum veya kuruluşlarınca yayımlanmış poz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. 73 adet iş kaleminin 55 adedi inşaat 18 adedi tesisat iş kaleminden teşekkül olup, 55 adet inşaat iş kaleminin 10 adedi, 18 adet tesisat iş kaleminin ise 3 adedi özel poz niteliğindedir.

 

EKAP üzerinden hesaplanan sınır değerin 58.418.084,69 TL olduğu, idarece sınır değerin altında teklif verdiği anlaşılan Güçar İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ihale üzerinde bırakılan istekli olan Yılkanur İnş. San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere 2 istekliye aşırı düşük tekliflerine açıklama getirmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı, bu yazı ekinde açıklama istenilecek analiz girdileri listesi, 73 iş kaleminden oluşan açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesine ayrıca İnşaat İşleri Örnek Analiz Formatı gözetilerek oluşturulmuş inşaat iş kalemleri için analiz girdilerinin tanımlarına yer verilen analiz listesi ile  Mekanik Tesisat/Elektrik Tesisat İşleri Örnek Analiz Formatı gözetilerek oluşturulmuş malzeme ve montaj bedeli üzerinden açıklama yapılmasının istendiği  tesisat analiz listesine yer verilmiştir. Bu bağlamda idarenin sorgulama yapmış olduğu isteklilere gönderdiği 73 poz analizine ilişkin olarak; inşaat iş kalemine dahil 10 adet özel poz için analiz girdilerinin ve miktarlarının belirtildiği analiz formatının, 3 adedi özel poz olmak üzere 18 tesisat pozuna ilişkin ise yalnızca malzeme ve montaj bedelinin gösterilmesinin istendiği analiz formatına yer verildiği görülmüş ve idarenin gerçekleştirmiş olduğu aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuat düzenlemelerine uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Yılkanur İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 17.08.2015 tarihli cevap yazısı ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerle aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu diğer istekli olan Güçar İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ise açıklama sunmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 17.08.2015 tarihli yazı ve ekindeki belgelerle aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama yapılmış olup bu kapsamda, müteahhit kârı ve genel giderler icmali, hesap cetveli, analiz girdilerinin miktar ve birim fiyatlarının da belirtildiği analizler, 21’i nakliye gideri yardımcı analizi olmak üzere 234 analiz girdisinden oluşan açıklama yapılan analiz girdileri listesi, nakliyeye ilişkin hafriyat döküm mesafesini gösterir harita, 36 kalemden oluşan malzeme listesi ile fiyat teklifleri sunulmuştur.

 

Açıklama kapsamında işçilik girdileri için asgari işçilik maliyetinin altında ücret belirlendiği iddiasına yönelik yapılan incelemede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9’uncu maddesinde yer alan “45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” şeklindeki açıklamalara göre ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bütün analizlerde yardımcı ve alt analizlerde olduğu gibi (01.07.2015-31.12.2015 dönemine ait) saatlik işçilik ücreti üzerinden açıklama yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklama kapsamında analiz girdilerinin miktarlarının düşürülerek analiz fiyatının düşük çıkmasının sağlandığı iddiasına yönelik yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama yapılması istenen 73 adet iş kalemi için analiz düzenlendiği, bunlardan 60 adedi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan pozlara ait analiz formatının kullanıldığı, 13 adet özel poz için idarenin sorgulama kapsamında kendisine vermiş olduğu analiz formatı göz önünde bulundurularak analiz oluşturulduğu, düzenlenen bu 73 adet iş kalemine ait analizlerde, analiz girdileri miktarlarında herhangi bir azaltımda bulunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin metraj farkları ile ilgili iddiasının değerlendirilebilmesi için idarece yaklaşık maliyete esas olmak üzere hesaplanan miktarlarla, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli tarafından hesap cetvelinde belirtilen miktarlar üzerinden bir tablo oluşturulmuş olup söz konusu tabloya aşağıda yer verilmiştir.

 

 

Poz No

İdarenin miktarı

Yılkanur İnş.

% S-Fark

12.218224

2.379,00

4.000,000

68,14

14.1714/1

54.000,00

50.000,000

-7,41

15.23283

9.369,80

25.000,000

166,81

17.156/MK

39.314,00

40.000,000

1,74

22.081

1.078,85

1.265,000

17,25

22.082

1.597,54

1.580,000

-1,10

23.243/23

5.159,79

5.000,000

-3,10

27.525/1A

79.564,98

102.000,000

28,20

27.528/2

118.682,98

210.000,000

76,94

27.560/IB

45.100,00

41.000,000

-9,09

22.5.1.4/008

3,00

3,000

0,00

AGP-YA0001

34.637,00

36.000,000

3,94

MSB.568/A2B

9.504,14

10.000,000

5,22

735-102

12.021,00

12.000,000

-0,17

TK-AH-0021

42.847,07

48.650,000

13,54

TK-AL-0009

4.101,85

5.500,000

34,09

TK-CEP-0005/C

4.905,00

4.500,000

-8,26

TK-CEP-0006

6.219,81

15.000,000

141,17

TK-KP-0004/A

5.790,56

8.700,000

50,24

TK-KP-0007/A

1.385,65

1.390,000

0,31

TK-KP-0013/A

3.558,75

3.250,000

-8,68

833-301

31,00

55,000

77,42

TK-YLT-0005/C

44.495,53

42.000,000

-5,61

Y.15.006/2B

79.861,92

85.000,000

6,43

Y.16.050/02

6.307,91

6.000,000

-4,88

105-607

24,00

32,000

33,33

Y.16.050/05

41.477,63

41.500,000

0,05

Y.18.001/C11

31.166,35

36.500,000

17,11

Y.18.001/C14

12.614,56

15.000,000

18,91

Y.18.001/C15

26.854,07

33.500,000

24,75

Y.18.201/A01B

15.880,27

15.000,000

-5,54

Y.18.461/005

21.828,14

26.500,000

21,40

833-552

1.038,00

1.250,000

20,42

904-226

24,00

24,000

0,00

Y.19.055/023

54.982,50

57.500,000

4,58

Y.19.085/023

9.918,00

8.700,000

-12,28

165-720

2.944,00

4.250,000

44,36

Y.21.001/02

36.630,00

33.000,000

-9,91

Y.21.040

73.455,35

76.176,000

3,70

Y.21.051/C01

63.846,66

75.000,000

17,47

Y.21.051/C03

86.579,71

100.000,000

15,50

Y.21.101/01

16.097,72

15.650,000

-2,78

Y.21.280/02

30.042,14

29.000,000

-3,47

Y.23.011

955,18

1.050,000

9,93

Y.23.014

981,00

900,000

-8,26

Y.23.015

1.860,59

2.600,000

39,74

Y.23.152

49.725,00

45.000,000

-9,50

Y.23.241

99.914,62

108.000,000

8,09

Y.25.003/21

25.479,82

40.000,000

56,99

905-224

7,00

7,000

0,00

Y.25.003/22

194.027,90

206.000,000

6,17

169-1213

581,00

632,000

8,78

201-400

Y.25.004/01

41.089,73

36.918,000

-10,15

Y.25.004/05

18.865,94

35.000,000

85,52

216.951

50,00

66,000

32,00

Y.26.005/403

20.704,84

18.500,000

-10,65

905-226

24,00

24,000

0,00

Y.26.006/405

26.705,00

24.500,000

-8,26

Y.26.015/003

8.578,90

10.000,000

16,57

Y.26.020/012A

7.079,52

7.000,000

-1,12

921-503

371,00

375,000

1,08

Y.26.020/032A


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap