Aşırı Düşük açıklamasında ticaret borsası fiyatları ile toptancı hal fiyatları kullanılarak açıklama yapılması durumunda internet çıktısı tarihi dikkate alınır mı?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

ihale tarihinin 27/11/2015 olduğu, davacının açıklamaları kapsamında kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13/10/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesi ve 09/06/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesinin internetten çıktı tarihinin 01/12/2015 olduğu, İstanbul Ticaret Borsası'nın 01/10/2015-31/10/2015 tarihi aylık bültenin ve 02/11/2015-06/11/2015 tarihli haftalık bülteninin kullanıldığı, İstanbul Ticaret Borsası'na ait aylık bültenin internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2015 tarihi olduğu, haftalık bültenin ise internetten 10/11/2015 tarihinde çıktısının alındığı, Gaziantep Ticaret Borsası'na ait bültenin ise toplamda on üç sayfa olduğu, dosyada bültenin yedinci sayfasından önceki sayfaların yer almadığı, internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2015 olmasının bültenin 2015 yılı Aralık ayına ait olduğunu göstermediği, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyat gösteren belgelerin davacı tarafından ibraz edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kemerburgaz Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü tarafından 27.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/146120 ihale kayıt numaralı "Kuruluşun Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleridir" ihalesine ilişkin olarak, B…şal Gıda İnşaat Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 14.01.2016 tarihli ve 2016/UH.III-151 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, B…şal Gıda İnşaat Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 28.04.2016 tarihli ve E:2016/798, K:2016/1369 sayılı kararı ile “Bu durumda, davacının aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik 02.12.2015 tarihli bir üst yazı hazırlandığı, hazırlanan yazının ekinde 7 sayfalık malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ile eklerine, 2 sayfalık işçilik maliyet hesap cetveline, 58 sayfalık toptan hal, ticaret borsası ve Et Balık Kurumu fiyat listelerine, 1 sayfalık Ankara Halk Ekmek fiyat listesine ve 3 sayfalık maliyet/satış tutarı tespit tutanağına ve eklerine yer verildiği, hazırlanan üst yazının davacı tarafından kaşelenerek imzalandığı, 3 sayfalık Ek.O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve eklerinin hem davacı hem de serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenerek imzalandığı, ayrıca serbest muhasebeci mali müşavirin özel kaşesinin basıldığı, toptancı hal fiyatları ile ticaret borsası fiyatlarını gösteren belgelerde herhangi bir kaşe ya da imza bulunmadığı, ancak söz konusu belgelerin yapılan açıklamada bu halleriyle sunulmasının yeterli olduğu, Teknik Şartname’nin “Dağıtım” başlıklı (D) bendi ile Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi’nin “Un, Unlu Mamuller ve Kuru Gıda” başlıklı (B) bendinde yer alan düzenlemelerde ekmeklerin roll ekmek ve 50 gr olacağının ifade edildiği, bu itibarla davacı tarafından Ankara Halk Ekmek ürün satış listesinde yer alan 50 gramlık roll ekmek ile yapılan açıklamanın uygun olduğu, yapılan açıklamada ana çiğ girdi unsurları arasında yer alan yumurta, domates salçası ve konserve bezelyenin teklif fiyatlarının sırasıyla 2,65 TL, 3,508 TL ve 2,1023 TL olduğu, söz konusu fiyatları tevsik etmek için sunulan Sakarya Ticaret Borsası ve Edremit Ticaret Borsası bültenlerinde yer alan ortalama birim fiyatlarının ise sırasıyla 0.159 TL, 1,754 TL ve 1,6818 TL olduğu, davacının sunulan bültenlerdeki ortalama birim fiyatların üzerindeki fiyatlarla açıklama yapmasının mümkün olduğu, yapılan açıklamada tuz, karabiber, kuru nane, kırmızıbiber, köfte baharı, sumak, vanilya, yenibahar, kekik, kimyon, tarçın gibi girdilerin yardımcı girdiler kısmında değerlendirilmesi gerekirken anılan istekli tarafından bu girdilere ana çiğ girdiler kısmında yer verildiği, ancak söz konusu girdilere ilişkin tutarların ana çiğ girdi oranında esası etkileyecek bir değişikliğe neden olmadığı, İdari Şartname’de giyim giderlerinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil olduğu düzenlemelerine yer verildiği, ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa da anılan Şartname’de personel sayısın belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde giyim giderlerinin işçilik maliyetleri içerisinde yer alabileceği, yapılan açıklamada ,Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 27.10.2015 tarihli sebze ve meyve hali bülteninin, Sakarya Ticaret Borsası’nın 2015 yılı Ocak, Nisan ve Haziran ayları bültenlerinin, Konya Ticaret Borsası’nın 2015 yılı Temmuz ayı bülteninin, Gaziantep Ticaret Borsası’nın 01/12/2015 tarihli bülteninin, Edremit Ticaret Borsası’nın 2015 yılı Mart ve Ekim ayları bülteninin sunulduğu, anılan Tebliğ maddeleri uyarınca ticaret borsası fiyatları ile toptancı hal fiyatları kullanılarak açıklama yapılması durumunda ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatı gösteren belgelerin kullanılması gerektiği, ihale tarihinin 27/11/2015 olduğu, davacının açıklamaları kapsamında kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13/10/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesi ve 09/06/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesinin internetten çıktı tarihinin 01/12/2015 olduğu, İstanbul Ticaret Borsası'nın 01/10/2015-31/10/2015 tarihi aylık bültenin ve 02/11/2015-06/11/2015 tarihli haftalık bülteninin kullanıldığı, İstanbul Ticaret Borsası'na ait aylık bültenin internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2015 tarihi olduğu, haftalık bültenin ise internetten 10/11/2015 tarihinde çıktısının alındığı, Gaziantep Ticaret Borsası'na ait bültenin ise toplamda on üç sayfa olduğu, dosyada bültenin yedinci sayfasından önceki sayfaların yer almadığı, internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2015 olmasının bültenin 2015 yılı Aralık ayına ait olduğunu göstermediği, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyat gösteren belgelerin davacı tarafından ibraz edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yemek Hizmet Alımı

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap