Aşırı düşük teklif açıklaması sırasında akaryakıt litre fiyatlarını tevsik etmek amacıyla akaryakıt dağıtım şirketinin yayınladığı akaryakıt birim fiyatlarını gösterir internet çıktısının kullanılması mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1291 Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından işin yürütülmesi sırasında  aylık  … TL elektrik ve aylık … TL su tüketileceği ile 12  ay boyunca aylık 40 adet 45 kg’lık tüpgaz kullanılacağı öngörülerek hesaplama yapılmış, anılan giderlerin birim fiyatları ise …SKİ (… Su ve Kanalizasyon İdaresi), EPDK ve TEİAŞ tarafından ihale tarihi […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1291 Sayılı Kararında:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından işin yürütülmesi sırasında  aylık  … TL elektrik ve aylık … TL su tüketileceği ile 12  ay boyunca aylık 40 adet 45 kg’lık tüpgaz kullanılacağı öngörülerek hesaplama yapılmış, anılan giderlerin birim fiyatları ise …SKİ (… Su ve Kanalizasyon İdaresi), EPDK ve TEİAŞ tarafından ihale tarihi öncesi itibariyle yayımlanan birim fiyatları gösterir listeler kullanılarak tevsik edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli  tarafından makine ekipman ve malzeme giderleri için …..e firmalarından alınan  proforma fatura, temizlik ve sarf malzemesi giderleri için …  ’ nden alınan proforma fatura, ilaçlama giderleri için ise …’ nden alınan proforma fatura ile açıklamalar yapılmıştır. Amortismana tabi iktisadi kıymetler için proforma faturada belirtilen değerlerin % 10’unun gider olarak öngörüldüğü buna ilişkin olarak da toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetlerin ekonomik ömrünün 10 yıl olduğunu gösterir 133 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin sunulduğu tespit edilmiştir.

İhale konusu işin gerçekleştirileceği yemekhanede kurulması öngörülen 2 adet yemekhane otomasyon programı için ise 16.000 TL bedel öngörülerek Kardeşler….. Gıda Mad.  İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 24.02.2011 tarihli proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, yemeklerin yapılacağı fabrikanın  …’ nden kiralanacağı belirtilerek 12 aylık kira sözleşmesi sunulduğu,  yemeklerin taşınılmasında kullanılacak araç için … TL bedel öngörülerek araca ait ruhsat fotokopilerinin ve demirbaş listesinin sunulduğu görülmektedir. Söz konusu aracın günlük  50 km mesafe  kat edeceği ve 7.2 km’de 1 litre akaryakıt tüketeceği kabulü ile hareket edilerek yıllık … TL akaryakıt gideri hesaplanmış  ve akaryakıt litre fiyatlarını tevsik etmek amacıyla Petrol Ofisi A.Ş. tarafından yayımlanan 06.12.2010 tarihi itibariyle akaryakıt birim fiyatlarını gösterir internet çıktısı kullanılmıştır. Ayrıca işin gerçekleştirileceği yerin sigortalanmasına ilişkin giderler için 28.02.2011 tarihinde … Bölge Müdürlüğüne bağlı bir acente tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu da görülmektedir.

Bu durumda, idari ve teknik şartnamede öngörülen her bir gider kalemine ilişkin bedel öngördüğü ve bunları Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara uygun bir şekilde tevsik ettiği anlaşılan … İş Ortaklığı’nın  aşırı düşük teklif  açıklamasının idarece uygun bulunmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap