Aynı şahsin 2 farklı firmada ortak olması mümkün müdür?

Yayın Tarih: 05.01.2017 02:01
Özet

şirket hisselerinin %51 i ne 1 yıldan fazla süredirsahip olan ve iş deneyim belgeleri yapım işleri ihalelerinde kullanılan, hali hazırda %51 ortağı bulunduğu firmanın şahsın iş deneyim belgesi kullanılarak alınmış bir yapım işi devam ederken aynı şahsın başka bir firmaya ortak olması ve iş deneyim belgelerinin o firma tarafından kullanılacak ihalelere katılması durumunda oluşabilecek sorunlar […]


şirket hisselerinin %51 i ne 1 yıldan fazla süredirsahip olan ve iş deneyim belgeleri yapım işleri ihalelerinde kullanılan, hali hazırda %51 ortağı bulunduğu firmanın şahsın iş deneyim belgesi kullanılarak alınmış bir yapım işi devam ederken aynı şahsın başka bir firmaya ortak olması ve iş deneyim belgelerinin o firma tarafından kullanılacak ihalelere katılması durumunda oluşabilecek sorunlar nelerdir? Bu durumda gelecek yasaklama ilk ortak olduğu firmaya mı sonradan ortak olduğu firmaya mı gelir?


Üst Konuları: Ortaklık Durum Belgesi

Cevabımız

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47/6 fıkrasında” (6) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. “hükmü yine Kamu İhale Genel Tebliğinin,

“42.4.(Ek:13/04/2013-28617 R.G./13.md.)Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda sözleşmenin feshedilmesi, ancak kesin teminatın gelir kaydedilmemesi ve gerek tüzel kişilik gerekse iş deneyim belgesine sahip ortak hakkında yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminat gelir kaydedilmeyecek ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygulanmayacaktır.

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün olup,  bunun aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerekmektedir.”hükmüne göre teminat süresi içinde iş deneyim belgesi sahibi kişinin ihaleye girdiği firmadan ayrılmaması gerekmektedir..

Ancak sizin olayınızda ;aynı şahsın başka bir firmaya ortak olması ve iş deneyim belgelerinin o firma tarafından kullanılarak  ihalelere katılması durumuyla ilgili bir düzenleme 4734 sayılı Kanunda bulunmamaktadır. Ancak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklık ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen ve de düzenleyen “Rekabet Yasağı” içinde değerlendirdiğimizde rekabet Yasağı konusu Türk Ticaret Kanunu içeriğinde Kollektif Şirketler için 230-231. maddelerinde, Komandit Şirketler için 311. maddesinde, Anonim Şirketler için 396. maddesinde, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde 572. maddesinde,  Limited Şirketlerde ise 613, 619 ve 626. maddelerinde düzenlenmiştir.

Rekabet Yasağı konusu, şirketin hukuki yapısına göre bir ortağınve/veya yönetim kurulu üyesinin başka bir şirket bünyesinde aynı ticari işler türünden faaliyet gösteren başka bir şirkette ortaklık kurmak suretiyle ortağı bulunduğu şirket ile rekabeti önlemek için yapılan düzenlemelerden oluşmaktadır. 

Bu hükümler göz önüne alındığında o şahsın böyle tüzel kişiliğe ortak olması mümkün değildir an için sıkıntı çıkmadı ortaklık kuruldu diyelim ,yeni ortaklık için yaptırımlar söz konusu olur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap