Ayni yemek bedelinin altında teklif verilmesi mümkün müdür?

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.16’ıncı maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca; İdari Şartname’de personel için yemek giderinin idarenin yemekhanesinden yüklenicinin hakedişinden kesilerek karşılanacağına ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda bu bedelin ayni olarak karşılanacağının kabul edileceği, bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek bedelinin tutarının İdari Şartname’de gösterileceği, yine aynı Tebliğin 78.30’uncu maddesindeki düzenlemeye göre asgari işçilik maliyeti içerisinde nakdi yemek ve yol giderinin sayılmasına karşın ayni yemek ve yol giderinin asgari işçilik maliyeti içerisinde kabul edilmediği görülmektedir. Ayrıca Kanun’un 37’nci maddesine göre tekliflerin ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmaları hükme bağlandığından istekliler tarafından sunulan tekliflerin asgari işçilik maliyeti yanı sıra idarenin yemekhanesinden karşılanacak yemek gideri için yüklenicinin hakedişlerinden kesilecek tutarı da karşılayacak şekilde olması gerekmektedir. Yemek bedelinin ayni olarak teklif fiyatına dahil olduğu, idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve bunun karşılığında yüklenicinin hakedişinden kişi başı 7,00 TL kesileceği İdari Şartname’de düzenlenen incelemeye konu ihalede, isteklilerin tekliflerinde yemek gideri için bu tutarın altında fiyat öngörmemeleri gerektiği, aksi takdirde teklifin ihale dokümanına uygun olmayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği değerlendirilmiştir. Nitekim başvuru sahibi de yemek bedelini teklif fiyatına dahil etmeyerek eksik teklif sunduğu ve bu nedenle de teklifinin ihale dokümanına aykırı olduğunu ileri sürmektedir. Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, ihale dokümanı düzenlemelerine göre 154 personel için asgari işçilik maliyetinin nakdi yol gideri dahil toplam 12.751.328,07 TL olduğu, ihale dokümanında ayni olarak düzenlenen yemek giderinin ise toplam (26 gün x 36 ay x 7 TL x 154 kişi) 1.009.008,00 TL olarak hesaplandığı; bu bağlamda istekliler tarafından ihale dokümanına uygun olarak teklif edilmesi gereken asgari tutarın asgari işçilik maliyeti ile ayni yemek bedeli toplamından oluşan 13.760.336.07 TL olması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu durum, personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede, başvuru sahibinin teklifiyle diğer tekliflerin arasındaki yüksek fiyat farkının sebebini de ortaya koymaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/052

Gündem No

: 52

Karar Tarihi

: 02.09.2015

Karar No

: 2015/UH.III-2409

 

Şikayetçi: 

Büyük P…r  Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temz. Taş. İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. (12.08.2015 tarih ve 2015/M.K-371 sayılı Kurul Kararı) 

İhaleyi Yapan Daire: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

29.05.2015 / 46030 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/17061 İhale Kayıt Numaralı "154 Kişi İle Temizlik, Servis, Yemek, Çamaşır , Bahçe Bakımı, Çevre Düzenleme, Sağlık Hizmetleri, Kalorifer Hizmetlerinin Yapılması" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Büyük P…r  Bilgi İşlem Oto. Gıda Temz. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.,

Talatpaşa Bulvarı No: 164/12 Cebeci/ Altındağ/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 Keçiören/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/17061 İhale Kayıt Numaralı “154 Kişi ile Temizlik, Servis, Yemek, Çamaşır, Bahçe Bakımı, Çevre Düzenleme, Sağlık Hizmetleri, Kalorifer Hizmetlerinin Yapılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “154 Kişi ile Temizlik, Servis, Yemek, Çamaşır, Bahçe Bakımı, Çevre Düzenleme, Sağlık Hizmetleri, Kalorifer Hizmetlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Büyük P…r  Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temz. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.05.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.05.2015 tarihli yazısı ile reddi sonrasında, başvuru sahibince 29.05.2015 tarih ve 46030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 10.06.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-1650 sayılı Kurul kararına karşı başvuru sahibi tarafından dava açıldığı anlaşılmış, Mahkemece verilen karar üzerine Kurulun 12.08.2015 tarihli ve 2015/MK-370 sayılı kararında esas incelemesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 1432-01 sayılı itirazen şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı, ancak ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari tutarın 13.760.336,07 TL olması gerekirken kendileri tarafından 13.024.251,51 TL teklif edildiği, dolayısıyla kendileri tarafından teklif edilen tutarın asgari tutarın altında olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde ayni yemek bedeli için ayrı bir satır açılmayarak birim fiyat teklif cetvelinin hatalı düzenlendiği, taraflarınca yemek maliyetine herhangi bir bedel öngörmeden sehven verilen teklif sebebiyle en az 736.084,56 TL zarar edecekleri,  işçilik ücretlerini karşılamayacakları, verilen teklifin asgari işçilik maliyetini ve yemek bedelinin toplamını karşılaması gerektiği, Kamu İhale Kurulunun aynı idarenin benzer bir ihalesinde verdiği 2015/UH.I-1081 sayılı kararının da bu yönde olduğu, ancak verdikleri teklifin bu tutarı karşılamadığının görülmesine rağmen idarece ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca Danıştay 13. Dairesi tarafından 2014/3466 sayılı karar ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesi hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, bu gerekçeyle sınır değerin altında kalan tekliflerden açıklama istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

28.04.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Büyük P…r  Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin 13.05.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 20.05.2015 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının20.05.2015 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 29.05.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

Kamu İhale Kurulu’nun 10.06.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-1650 sayılı kararında; “…Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi teklifini geçersiz bırakacak işlemler hususunda başvuru ehliyeti bulunmadığına karar verildiği, bu çerçevede isteklinin söz konusu hususa ilişkin olarak başvuru ehliyetinin bulunmadığı, ilgilinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin istekli üzerinde bırakıldığı, şikâyetçinin ihaleye teklif vermek suretiyle elde etmek istediği menfaate kavuştuğu, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı… başvuru sahibince öne sürülen “birim fiyat teklif cetvelinde ayni yemek bedeli için ayrı bir satır açılmayarak, cetvelin hatalı düzenlendiği” şeklindeki iddianın ihale dokümanına yönelik olduğu şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (20.04.2015) 3 (üç) işgünü öncesine (14.04.2015) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (13.05.2015) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı…” gerekçeleri belirtilerek “başvurunun reddine” karar verildiği,

 

Davacı Büyük P…r  Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 23.07.2015 tarihli ve E:2015/1685 sayılı kararında “…ihale üzerinde bırakılan istekliler de dahil olmak üzere tüm istekliler tarafından bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı düşünülmesi durumunda şikayet/itirazen şikayet yoluna başvurulabileceği açıkça düzenlenmiş olup davacı tarafından ileri sürülen iddiaların ihalenin iptalini gerektirip gerektirmediği hususunda işin esasına geçilerek bir inceleme yapılmaksızın, salt davacının ihaleyi kazanmış olduğundan ihalenin iptalini isteme hususunda ehliyetli olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen Kurul’un 12.08.2015 tarih ve 2015/MK-370 sayılı kararı ile “1- 10.06.2015 tarih ve 2015/UH.IV-1650sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının yeniden incelenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilirBu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.16. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

 

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

 

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

 

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.…”

 

Aynı Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşağıda sayı ve unvanı belirtilen işçilere Brüt Asgari ücrete ilave olarak;
1 (bir) Gıda Mühendisi veya diyetisyen brüt asgari ücretin % 165 fazlası,
3 (üç) vardiya grup amiri brüt asgari ücretin % 100 fazlası,
9 (dokuz)  Aşçı için brüt asgari ücretin % 75 fazlası,
16 (onaltı) aşçı yardımcısı için  brüt asgari ücretin % 35 fazlası,
23 (yirmiüç) bulaşıkçı için  brüt asgari ücretin % 25 fazlası,
27 (yirmiyedi) garson için brüt asgari ücretin % 25 fazlası,
2 (iki) engelli garson için brüt asgari ücretin %25 fazlası,
19 (ondokuz)  temizlikçi,odacı, çaycı için brüt asgari ücretin % 10 fazlası,
1 (bir) engelli temizlikçi, odacı, çaycı için brüt asgari ücretin % 10 fazlası,
8 (sekiz) kat hizmetlisi için  brüt asgari ücretin % 30 fazlası,
14 (ondört) kaloriferci için brüt asgari ücretin % 50 fazlası,
1 (bir) engelli kaloriferci için  brüt asgari ücretin % 50 fazlası,
2 (iki) inşaat ustası için brüt asgari ücretin %50 fazlası,
2 bahçe işçisi için brüt asgari ücretin %10 fazlası,
7 şoför için brüt asgari ücretin %70 fazlası,
1 engelli şoför için brüt asgari ücretin %70 fazlası,
4 (dört) Tahmil Tahliye ve Depolama İşçisi için brüt asgari ücretin % 20 fazlası,
7 (yedi) Yardımcı Sağlık Personeli için brüt asgari ücretin %50 fazlası,
7 (yedi) Ambulans Şoförü için brüt asgari ücretin %70 fazlası ödenecek olup teklif fiyatına dahil edilecektir.

Bayram ve Genel Tatil Çalışması

Asgari ücretin %75 fazlası ile aşçı 232 gün,
Asgari ücretin %35 fazlası ile Aşçı yardımcısı  348 gün,
Asgari ücretin %25 fazlası ile bulaşıkçı, garson 1073 gün,
Asgari ücretin %50 fazlası ile Yardımcı Sağlık Personeli, kaloriferci 273 gün,
Asgari ücretin %70 fazlası ile ambulans şoförü, şoför 348 gün,
Asgari ücretin %30 fazlası ile kat hizmetlisi 58 gün,
Asgari ücretin %20 fazlası ile tahmil, tahliye ve depolama işçisi 58 gün olmak üzere toplam 2390 gün çalıştırılacak olup, teklif fiyatına dahildir.

Fazla Çalışma

Asgari ücretin %75 fazlası ile aşçı için 240 saat,
Asgari ücretin %35 fazlası ile aşçı yardımcısı için 120 saat,
Asgari ücretin %25 fazlası ile garson, bulaşıkçı için 600 saat,
Asgari ücretin %30 fazlası ile  kat hizmetlisi için 240 saat,
Asgari ücretin %50 fazlası ile inşaat ustası, kaloriferci, Yardımcı Sağlık Personeli için 640 saat,
Asgari ücretin %70 fazlası ile ambulans şoförü, şoför için 240 saat olmak üzere toplam 2080 saat fazla çalışma yapılacak olup, teklif fiyatına dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yol: Yüklenici, çalıştırdığı her personele aylık 26 gün üzerinden hesap edilmek üzere kişi başı brüt günlük 5,00 TL+KDV yol parasını nakdi olarak ödeyecektir. Yüklenici bu ödemelerini ücret bordrolarında gösterecek olup bu bedel teklif fiyatına dahil edilecektir.

             Yemek: Yüklenicinin çalıştıracağı personelin öğle yemeği İdaremiz yemekhanesinden ayni olarak karşılanacak olup 26 gün üzerinden kişi başına günlük 7,00 TL+KDV üzerinden verilecek ve yemek bedeli yükleniciye fatura edilerek, yüklenicinin ilgili olduğu aya ait istihkakından kesilecektir. Bu bedel teklif fiyatına dahil edilecektir.

 

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

– Teknik Şartnamenin 5.28 ve 5.28.1 inci maddesinde teminat tutarı ve kapsamı belirtilen İşveren Sorumluluk Sigortasını yaptıracaktır.
– Teknik şartnamenin 6 nci maddesinde belirtilen 1 (bir) adet yemek taşıma ve 1 (bir) adet mübayaa ve damacana su dağıtım aracı (akaryakıt dahil) yüklenici tarafından temin edilecek olup, bu maddede belirtilen tüm giderleri ile teklif fiyatına dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 (yüzdeiki) olarak belirlenmiştir.”            düzenlemesi,

Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1.İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.”düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2015 tarihinde 36 ay süreyle Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “154 Kişi İle Temizlik, Servis, Yemek, Çamaşır, Bahçe Bakımı, Çevre Düzenleme, Sağlık Hizmetleri, Kalorifer Hizmetlerinin Yapılması Hizmet Alımı” işine ilişkin ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bilgi İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Büyük Okyanus Tem. İnş. Tur. Spor Gıda Reh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun ihale dosyası kapsamında bulunmadığı, Soylu Tarım Ürn. Nak. Or. Ür. Gd. İnş. Tek. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.4.3.a maddesinde istenilen ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun bulunmadığı, Asya Eğitim Turizm Prod. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu sebepleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, diğer isteklilerin ise belgelerinin tam ve uygun olduğu belirtilmiş olup 28.04.2015 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Büyük P…r  Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Taşımacılık İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

           

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yol giderinin nakdi olarak ödeneceğinin düzenlenmesine karşın yemek giderinin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve aylık 26 gün üzerinden kişi başı günlük 7,00 TL’nin yüklenicinin hakedişinden kesileceği ile bu bedelin teklif fiyatına dahil olduğuna ilişkin düzenlemenin yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.16’ıncı maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca; İdari Şartname’de personel için yemek giderinin idarenin yemekhanesinden yüklenicinin hakedişinden kesilerek karşılanacağına ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda bu bedelin ayni olarak karşılanacağının kabul edileceği, bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek bedelinin tutarının İdari Şartname’de gösterileceği, yine aynı Tebliğin 78.30’uncu maddesindeki düzenlemeye göre asgari işçilik maliyeti içerisinde nakdi yemek ve yol giderinin sayılmasına karşın ayni yemek ve yol giderinin asgari işçilik maliyeti içerisinde kabul edilmediği görülmektedir. Ayrıca Kanun’un 37’nci maddesine göre tekliflerin ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmaları hükme bağlandığından istekliler tarafından sunulan tekliflerin asgari işçilik maliyeti yanı sıra idarenin yemekhanesinden karşılanacak yemek gideri için yüklenicinin hakedişlerinden kesilecek tutarı da karşılayacak şekilde olması gerekmektedir.

 

Yemek bedelinin ayni olarak teklif fiyatına dahil olduğu, idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve bunun karşılığında yüklenicinin hakedişinden kişi başı 7,00 TL kesileceği İdari Şartname’de düzenlenen incelemeye konu ihalede, isteklilerin tekliflerinde yemek gideri için bu tutarın altında fiyat öngörmemeleri gerektiği, aksi takdirde teklifin ihale dokümanına uygun olmayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği değerlendirilmiştir. Nitekim başvuru sahibi de yemek bedelini teklif fiyatına dahil etmeyerek eksik teklif sunduğu ve bu nedenle de teklifinin ihale dokümanına aykırı olduğunu ileri sürmektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca, ihale dokümanı düzenlemelerine göre 154 personel için asgari işçilik maliyetinin nakdi yol gideri dahil toplam 12.751.328,07 TL olduğu, ihale dokümanında ayni olarak düzenlenen yemek giderinin ise toplam (26 gün x 36 ay x 7 TL x 154 kişi) 1.009.008,00 TL olarak hesaplandığı; bu bağlamda istekliler tarafından ihale dokümanına uygun olarak teklif edilmesi gereken asgari tutarın asgari işçilik maliyeti ile ayni yemek bedeli toplamından oluşan 13.760.336.07 TL olması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu durum, personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede, başvuru sahibinin teklifiyle diğer tekliflerin arasındaki yüksek fiyat farkının sebebini de ortaya koymaktadır.

 

Dolayısıyla, teklif edilmesi gereken asgari tutar olan 13.760.336.07 TL’nin altında 13.024.251,51 TL teklif veren başvuru sahibi Büyük P…r  Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, 28.04.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası teklifinin ihale dokümanına aykırı olması hususunun yanında, Danıştay’ın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin yürürlüğünü durdurması sebebiyle ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiğine dayanmaktadır. Bu hususa ilişkin yapılan incelemede, Danıştay 13. Dairesinin E:2014/3466 sayılı kararı göz önünde bulundurulduğunda, 07.06.2014 tarih itibarı ile yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının hükümlerinin hukuken ortadan kalktığı ve dokümanda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması düzenlemesine yer verilmesi gerektiği, ancak incelenen ihalenin ilan tarihinin 17.03.2015 olduğu, yürütmeyi durdurma kararı uyarınca Kurum tarafından ilgili Yönetmelik değişikliğinin 12.06.2015 tarihinde yayımlandığı ve söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin ise yayım tarihi olduğu, başvuruya konu ihalenin ilan tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmadığı, bu itibarla isteklilerin tekliflerini idarece ilan edilen ihale dokümanına göre verdikleri ve EKAP’tan mevcut duruma göre dokümanı indirdikleri, Kamu İhale Kurumu tarafından ihale tarihine kadar yeni bir düzenlemenin yapılmadığı hususları birlikte dikkate alındığında, idarece mevcut duruma göre değerlendirmenin yapılacağı anlaşıldığından, idarenin mevcut ihale dokümanı ile ihaleyi sonuçlandırmasının mümkün olduğu, idarenin ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğu olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibince öne sürülen “birim fiyat teklif cetvelinde ayni yemek bedeli için ayrı bir satır açılmayarak, cetvelin hatalı düzenlendiği” şeklindeki iddianın ihale dokümanına yönelik olduğu, Kanun’un 55’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (20.04.2015) 3 (üç) işgünü öncesine (14.04.2015) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (13.05.2015) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunduğu dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi Büyük P…r  Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihale dokümanına aykırı olduğu ve bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihale komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmüş ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Büyük P…r  Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap