Ayni yol gideri üzerinden %4 sözleşme ve genel gider hesaplanır mı?

Özet

Kamu İhale Genel Tebliğ’inin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78.17’nci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personele yol giderine ilişkin olarak mutat taşıma bileti verileceğinin öngörülmesi halinde, söz konusu giderin ayni bir gider olarak kabul edileceği ve yol giderine ilişkin maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç olarak hesaplanacağının belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yol giderine ilişkin olarak “Yol Giderleri (Akıllı Kart Biniş) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)” düzenlemesine yer verildiği dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.17’nci maddesi açıklamaları dikkate alındığında söz konusu giderin ayni bir gider olarak değerlendirilmesi gerektiği, bununla birlikte, aynı Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde “asgari işçilik maliyeti” unsurları arasında ayni yol giderinin sayılmadığı dikkate alındığında, söz konusu yol gideri üzerinden %4 oranında sözleşme ve genel giderin hesaplanmaması gerektiğinin açık olduğu da değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/041

Gündem No

: 64

Karar Tarihi

: 08.07.2015

Karar No

: 2015/UH.III-1947

 

Şikayetçi: 

N…m Temizlik Ve Malz. Gıda Turizm İnş. ve Özel Sağlık Hiz. San Tic. Ltd. Şti. – Gsg Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Gıda İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.06.2015 / 52481 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/8359 İhale Kayıt Numaralı "8 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

N…m Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – Gsg Tem. Özel Sağlık Hizm. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Bahriye Üçok Bulvarı No: 28 K: 1 D: 3 Karşıyaka/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Ülkü Mah. No: 5 Talatpaşa Bulvarı, Altındağ/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/8359 İhale Kayıt Numaralı “8 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 17.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “8 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak N…m Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – Gsg Tem. Özel Sağlık Hizm. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 08.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin12.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2015 tarih ve 52481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1640 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurulu kararı neticesinde alınan kesinleşen ihale kararı ile yaklaşık maliyetin güncellenerek 8.339.778,65 TL, sınır değerin ise 8.030.897,93 TL olarak belirlendiği, İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde yer verilen düzenlemeler dikkate alınarak hesaplanan sınır değerin 8.047.933,13 TL olduğu ancak; ihale dokümanında yer alan düzenlemeler dikkate alınmadan sınır değerin 8.030.897,93 TL olarak belirlendiği, yol giderine %4  sözleşme ve genel giderlerin dahil edileceğine ilişkin ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerin mevzuat hükümlerine aykırı olsa da, ihale dokümanına yönelik bu bağlamda bir itiraz gerçekleştirilmediğinden dolayı yerleşik kurul kararlarına göre ihale dokümanının kesinleştiği, isteklilerin tekliflerini mevcut ihale dokümanı düzenlemelerine göre oluşturmalarının gerektiği ancak ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerin tekliflerin objektif ve sağlıklı olarak değerlendirilmesine engel nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğ’inin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.7. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.16. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

78.17. Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet, abonman kartı ya da toplu olarak alınan bilet fiyatlarının günlük bilet fiyatlarından daha düşük olması halinde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

78.27.Hizmet alımlarında idareler ve isteklilerin yararlanması amacıyla hazırlanan birim fiyat teklif cetveli örnekleri (Ek-H.2) ve (Ek-H.3)’de  yer almaktadır.

78.28.İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.

78.29.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 

78.30.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

           

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

 

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

 

ç)Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

…” açıklamaları,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. KDV Hariç tüm giderler (sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri) isteklilerce teklif edilen fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

A. Çalıştırılan işçilere;

1. Teknik şartnamede özellikleri verilen 7 Ekip Sorumlusu için Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil),

2. Teknik şartnamede özellikleri verilen 560 Temizlik Elemanı için Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil),

3. Teknik şartnamede özellikleri verilen 18 Temizlik Elemanı (4857 Sayılı Kanun'un 30. Maddesine Göre Çalıştırılan) için Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

aylık olarak ödenecektir.

B. Ulusal Bayram, Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılan İşçilere;

1. Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil) ödenecek olan 2 Ekip Sorumlusu'nun toplam çalışacağı gün sayısı 25'tir.

2. Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil) ödenecek olan 160 Temizlik Elemanı veya 4857 Sayılı Kanun'un 30. Maddesine Göre Çalıştırılan Temizlik Elemanı'nın toplam çalışacağı gün sayısı 2.000'dir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

1. Çalıştırılacak işçiler Hastanede çıkan yemekten faydalandırılacak olup, istekliler bunun için herhangi bir bedel öngörmeyecektir.

2. Çalıştırılacak işçiler için Yol Giderleri olarak gidiş ve dönüş olarak (26 x
2 ) aylık 52 binişlik Akıllı Kart Biniş bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.

3. Çalıştırılacak işçiler için teknik şartnamede özellikleri belirtilen giyim malzemeleri bedeli, teklifte önemli bir bileşen olarak görülmemiştir. Bu bedel % 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri içerisinde sayılmış olup, bu giderler teklif fiyata dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İşin icrası aşamasında kullanılacak olan ve teknik şartnamede belirtilen demirbaş malzemeler için istekliler herhangi bir bedel öngörmeyeceklerdir.

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik şartnamenin 1.2.2. maddesinde belirtilen "Haşereler İle Mücadele ve İlaçlama" işi, teknik şartnamenin 3.6. maddesindeki "Çalıştırılacak Personelden İstenecek Belgeler", teknik şartname 7. maddesi altında bulunan Tablo 7'deki "Çim Biçme Makineleri" için aylık 50 litre kullanılacak benzin önemli bir teklif bileşeni olarak öngörülmemiş olup, yürürlükteki Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.30. maddesi "ç" bendi uyarınca Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler" içerisinde kabul edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (Kısa Vadeli Sigorta) Prim Oranı % 2 (Yüzde iki) olarak hesaplanacaktır.“ düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece hazırlanan ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde ihale konusu işin 7 adet iş kaleminden oluştuğu ve yaklaşık maliyetin “2015/1 asgari ücret” ve kamu birim fiyatları esas alınarak toplam 8.358.227,21 TL olarak belirlendiği, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak 585 adet personelin işçilik maliyetlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek yemeğin idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve yemek gideri için istekliler tarafından herhangi bir gider öngörülmeyeceği, yol gideri için ise gidiş ve dönüş olarak aylık 26 gün üzerinden hesaplanacak mutat taşıma biletinin (Akıllı kart biniş bedeli) isteklilerce teklif bedellerine dahil edileceği düzenlemelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

27.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde; ihale de N…m Tem. ve Malz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – Gsg Tem. Özel Sağlık Hizm. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından Kuruma 15.04.2015 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi neticesinde 2015/UH.III-1358 sayılı karar ile idarece öngörülen yol giderinin KDV hariç, %4 sözleşme ve genel giderler dahil toplam tutarının  429.043,68 TL olduğu ancak; KDV ile %4 sözleşme ve genel giderler hariç olarak hesaplanması gereken yol gideri toplam maliyetinin 411.278,40 TL olması gerektiğinin belirtildiği, Kurul kararı sonrasında idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet güncellenerek 8.339.778,65 TL olarak  belirlendiği tespit edilmiştir.

           

            Aynı ihale komisyonu kararında sınır değerin 8.030.897,93 TL olarak güncellendiği, sınır değerin altında teklif veren Pam-pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklamasını sunmasının istendiği, söz konusu isteklinin 09.04.2015 tarihli ve 6081 sayılı yazısı ile aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, ihale komisyonunun incelemesi neticesinde söz konusu açıklamaların kabul edildiği ve Pam-pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşlem Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

           

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli’nin,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Ekip Sorumlusu (Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

İşçi x Ay

7

8

 

 

2

Temizlik Elemanı (Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

İşçi x Ay

560

8

 

 

3

Temizlik Elemanı (4857 Sayılı Kanun'un 30. Maddesine Göre Çalıştırılan) (Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

İşçi x Ay

18

8

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram, Genel Tatil Günlerinde Çalışacak Ekip Sorumlusu (Brüt Asgari Ücretin % 35 Fazlası) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

gün

25

 

 

2

Ulusal Bayram, Genel Tatil Günlerinde Çalışacak Temizlik Elemanı veya Temizlik Elemanı (4857 Sayılı Kanun'un 30. Maddesine Göre Çalıştırılan) (Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

gün

2.000

 

 

3

Yol Giderleri (Akıllı Kart Biniş) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)

adet

243.360

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            Birim fiyat teklif cetvelinde 6 adet iş kaleminin yer aldığı, söz konusu iş kalemlerinin ihale konusu iş kapsamında ekip sorumlusu ve temizlik elemanı olarak çalıştırılacak personellerin ücreti, ekip sorumlusu ve temizlik elemanı olarak çalıştırılacak personellerin genel tatil günleri ile ulusal bayram günlerinde ki çalışma ücretleri, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak engelli personele ödenecek ücret ve engelli personelin genel tatil günleri ile ulusal bayram günlerinde ki çalışma ücretleri ile söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personel için karşılanacağı öngörülen yol giderinden oluştuğu tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğ’inin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78.6’ncı maddesinde tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınacağının belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilk 5 iş kaleminin doğrudan işçilik iş kalemlerinden oluştuğu dolayısıyla isteklilerin tekliflerini oluştururken yürürlükte bulunan asgari ücreti dikkate almalarının gerektiği, isteklilerin ihaleye sundukları birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde söz konusu iş kalemleri için sundukları teklif bedellerinin asgari ücretin dikkate alınarak oluşturulduğu değerlendirildiğinden söz konusu iş kalemleri açısından isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüt yaşayacakları bir hususun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğ’inin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78.17’nci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personele yol giderine ilişkin olarak mutat taşıma bileti verileceğinin öngörülmesi halinde, söz konusu giderin ayni bir gider olarak kabul edileceği ve yol giderine ilişkin maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç olarak hesaplanacağının belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yol giderine ilişkin olarak “Yol Giderleri (Akıllı Kart Biniş) (% 4 Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri Dahil)” düzenlemesine yer verildiği dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.17’nci maddesi açıklamaları dikkate alındığında söz konusu giderin ayni bir gider olarak değerlendirilmesi gerektiği, bununla birlikte, aynı Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde “asgari işçilik maliyeti” unsurları arasında ayni yol giderinin sayılmadığı dikkate alındığında, söz konusu yol gideri üzerinden %4 oranında sözleşme ve genel giderin hesaplanmaması gerektiğinin açık olduğu da değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap