Banka referans mektubu banka yetkilerince aslı gibidir yapılıp istekli tarafından ihaleye sunulabilir mi?

Yayın Tarih: 07.12.2015 11:12
Özet

Banka referans mektubu banka yetkilerince aslı gibidir yapılıp istekli tarafından ihaleye sunulduğunda bu belge geçerli midir?


Banka referans mektubu banka yetkilerince aslı gibidir yapılıp istekli tarafından ihaleye sunulduğunda bu belge geçerli midir?


Üst Konuları: Aslı Gibidir Onayı

Cevabımız

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde "Belgelerin Sunuluş Şekli"nde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.

"Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir."

Buna göre; banka yetkilerince sunulan aslı gibidir türünden yazının geçerliliği yoktur.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap