Belediye şirketleri hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir?

Yayın Tarih: 29.03.2017 10:03
Özet

Belediye şirketleri hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir?


Belediye şirketleri hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir?


Üst Konuları: Araç Kiralama

Benzer Yazılar

Cevabımız

Taşıt kanunu kapsamında belediyeler sayılmış iken belediye şirketlerinin kanun kapsamında olduğuna dair net ifade yer almamaktadır.

Bununla birlikte Kanunun birinci maddesinin (c) bendindeki... “(a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler” ifadeleri yer almaktadır. Belediye şirketlerinin belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu teşekkül ve müessese kavramı içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışma konusudur.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’’nin 2’nci maddesinde teşekkül ve müessese kavramları tanımlanmıştır. Buna göre;

“İktisadi devlet teşekkülü “Teşekkül”; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu iktisadi kuruluşu “Kuruluş”; sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.”

Taşıt Kanunu 1961 yılında yayımlanmış bir Kanun olup belediye şirketleri 1984 yılından sonra kurulmaya başlanmış ve literatüre sonradan girmiştir. Dönem itibariyle ise devletin ticari hayatta olan müesseseleri için teşekkül ve müessese kavramının kullanıldığı düşünüldüğünde belediye şirketlerinin kapsam dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan belediye şirketlerinin Kanun kapsamında olduğuna ilişkin de net bir husus da bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap